• Karar No: 2007/UH.Z-1069
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :6
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1069
Şikayetçi:
 Zorbey Halı Kilim Restaurant İşlt. Temz. İnş. İht. İhrc. San. Ltd. Şti./Aygün Ertaş , Bahçıvan Mahallesi Eskicezaevi Sokak Kıran 1 Apt. Nu:10 K.3 VAN
 İhaleyi yapan idare:
 Van - Özalp Belediye Başkanlığı, Atatürk Caddesi Özalp/VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.03.2007 / 6965
Başvuruya konu ihale:
 2006/189012 İhale Kayıt Numaralı “Özalp Belediyesi Temizlik İşleri Ve Su Dağıtım Bakım Onarım Hizmetleri İşçi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2007 tarih ve 08.06.39.0130/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Van - Özalp Belediye Başkanlığı’nca 09.02.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Özalp Belediyesi Temizlik İşleri Ve Su Dağıtım Bakım Onarım Hizmetleri İşçi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zorbey Halı Kilim Restaurant İşlt. Temz. İnş. İht. İhrc. San. Ltd. Şti./Aygün Ertaş ’ın 22.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.03.2007 tarih ve 6965 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirlenen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin  7.2.2. maddesinde; “İhalenin yapıldığı yıldan önceki son iki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren tablosu ve ihale konusu iş işle ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler,” ‘in,

 

Aynı şartnamenin 7.2.3. maddesinde; “İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu ve gerekli görülen bölümleri yoksa buna eşdeğer belgeler” ‘in,

 

Yine aynı şartnamenin 7.3.2. maddesinde; “Temizlik hizmet alım ihalesinde söz konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40´nın ihale tarihinden önceki 5 yıl içerisinde temizlik hizmet alımında en az 120 (Yüzyirmi) gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair bir döneme ait dört aylık sigorta prim bordrosu” ‘nun,

 

İsteklilerce teklifleri kapsamında sunulması gerektiğinin belirtildiği, başvuru sahibinin teklifinin; “idari şartnamenin 7.2.2 maddesinde belirtilen son iki yıla ait ciroyu gösteren belgeler ile yine idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde belirtilen çalıştırılması istenen personelin en az %40 oranında ihale tarihinde önceki 5 yıl içerisinde Temizlik hizmet alımında en az 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair bir döneme ait 4 aylık sigorta prim bordrosunun sunulmadığı, teklif geçerli sayılsa bile yaklaşık maliyetin altında kaldığı” gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin teklifi kapsamında sunduğu belgeler incelendiğinde; idari şartnamenin 7.2.2 maddesinde belirtilen ciroya ilişkin belgeler ile 7.3.2 maddesinde belirtilen sigorta prim bordrolarının sunulmadığı, bilançoya ilişkin olarak sunulan belgenin ise gerek onaylaması gereken unvan sahiplerince veya kurumlarca onaylanmamış olması yönünden gerekse içerik yönünden mevzuata uygun olmadığı,

 

Ayrıca, ihale konusu işin, idari şartnamenin 26 ncı ve teknik şartnamenin 2.1 ve 3.7 maddeleri esas alınarak hesaplanan asgari işçilik maliyetinin (Yol ve yemek giderlerinin nakdi olarak karşılanacağı, toplam 10 gün 8 personelin resmi ve dini bayram günlerinde ve yılbaşı tatilinde çalıştırılacağı dikkate alınarak) 205.542,06 YTL olduğu, başvuru sahibinin teklifinin ise 195.000,00 YTL olduğu, dolayısıyla, başvuru sahibinin teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı belirlenmiştir.

 

Bu nedenle, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İhalenin 17.01.2007 tarihinde ilan edildiği ve 09.02.2007 tarihinde yapıldığı, bu bilgiler ışığında, ihale konusu işin, idari şartnamenin 26 ncı ve teknik şartnamenin 2.1 ve 3.7 maddeleri esas alınarak hesaplanan asgari işçilik maliyetinin 205.542,06 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

Hat İnş. Pet. Ürn. San. Tic. Ltd. Şti.’nin, bilanço ve ciroya ilişkin belgeleri sunduğu ve iş deneyim belgesinin de kendi tüzel kişiliğine ait olduğu anlaşıldığından, teklifinin ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin yerinde olmadığı belirlenmiş ise de, gerek anılan isteklinin gerek ihale üzerinde kalan istekli olan EN-KA Tem. San. Tic. Ltd. Şti. ‘nin, gerekse başvuru sahibi isteklinin teklif tutarlarının asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı,

 

Dolayısıyla, ihaleye verilen bütün tekliflerin ihale dokümanına göre teklif edilebilecek asgari tutarın altında kaldığı, bu nedenle, verilen tekliflerin tamamının aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu sorgulamanın sonucunda söz konusu tekliflerin tamamının değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin geçerli teklif kalmadığından iptal edilmesi gereğine ihale komisyonunca uyulmadığı anlaşılmıştır.

 

2) İdari şartnamenin;

 

7.2.2. maddesinde; “İhalenin yapıldığı yıldan önceki son iki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren tablosu ve ihale konusu iş işle ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler,” ‘in,

 

7.2.3. maddesinde; “İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu ve gerekli görülen bölümleri yoksa buna eşdeğer belgeler” ‘in,

 

7.3.1. maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu ve özd .sektörde sözleşme bedelinin en az %70 oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale kanunu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgeleri” ‘nin,

 

7.3.2. maddesinde; “Temizlik hizmet alım ihalesinde söz konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40´nın ihale tarihinden önceki 5 yıl içerisinde temizlik hizmet alımında en az 120 (Yüzyirmi) gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair bir döneme ait dört aylık sigorta prim bordrosu” ‘nun,

 

İsteklilerce teklifleri kapsamında sunulması gerektiğinin belirtildiği, ancak bu maddelerden; 7.2.2, 7.2.3 ve 7.3.2 maddelerine ihale ilanında yer verilmediği, bu durumun 4734 sayılı Kanun’un 24 üncü maddesine aykırılık oluşturduğu anlaşılmıştır. Bu aykırılıkların mevcudiyeti ve düzeltme ilanıyla giderilmemesi halinde ihalenin gerçekleştirilemeyeceği aynı Kanunun 26 ncı maddesinde hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, iş deneyim belgesinin sağlaması gereken oranın ihale ilanında % 30 iken idari şartnamede % 50 olarak belirtilmesi, ciroya ilişkin olarak da son yıla ait veya bir önceki yıla ait belgelerin sunulmasının yeterli görülmesi gerekirken, son iki yıla ait belgelerin sunulmasının istenilmesi de aynı Kanun hükümlerine aykırılık oluşturmaktadır.

 

Söz konusu aykırılıkların düzeltme ilanı yoluyla da giderilmemiş olduğu anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla, ihale dokümanında bulunan söz konusu düzenlemeler ihalenin gerçekleştirilmesine engel teşkil eden mevzuata aykırılıklar oluşturmaktadır.

 

3) İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” kısmının 1 inci maddesinde, idarenin, öngörülen işçi sayısının % 25 altında ve % 25 üstünde işçi çalıştırma yetkisine sahip olduğu, idarenin dilediği zaman bu sayının tamamının çalıştırılmasını isteyebileceği hususlarına yer verildiği görülmüştür.

 

Söz konusu düzenleme, işçi sayısının idarenin takdirinde arttırılabileceğini öngörmektedir ki, ilgili mevzuat gereğince sözleşmede öngörülen süreden fazla çalıştırılacak personelin ücretlerinin ödenmesi ancak iş artışı yoluyla mümkün bulunmaktadır. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 24 üncü maddesi gereğince götürü bedel üzerinden akdedilen hizmet alımı sözleşmelerinde iş artışı yoluna gidilmesi imkanı bulunmamaktadır. İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde ise, götürü bedel üzerinden teklif verileceğinin ve sözleşme imzalanacağının düzenlendiği görülmektedir. Üstelik, aynı düzenleme, birim fiyatlı sözleşmelerde öngörülen % 20 oranının da üzerinde bir iş artışı oranı öngörmektedir. Bu nedenle, idari şartnamenin söz konusu maddesi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na aykırılık oluşturmaktadır.

 

Ayrıca, söz konusu düzenleme, isteklilerin tekliflerini hazırlamalarında tereddüde yol açacak nitelik taşıması nedeniyle de mevzuata aykırılık içermektedir.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu belirlendiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul