• Karar No: 2007/UH.Z-1070
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :7
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1070
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No:16/15 06440 Kızılay Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş Yozgat İl Müdürlüğü, Esentepe Mah. Bölge Trafik Yanı 66100 Merkez/YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.02.2007 / 6378
Başvuruya konu ihale:
 2006/186342 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2007 tarih ve 08.05.95.0168/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş Yozgat İl Müdürlüğü’nce 11.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  26.02.2007 tarih ve 6378 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale iptal edildiğinden karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Yozgat Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından 11.01.2007 tarihinde yapılan temizlik ve ilaçlama hizmetleri alımı ihalesinde ihale ilanında TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgesine ilişkin yapılan düzenlemenin zeyilname ile değiştirildiği,

 

            2) İdari şartnamede yemek ücretine ilişkin yapılan “Asgari ücretin brüt tutarının %10’u (bindeon) oranındaki yemek ücreti..” düzenlemesinin çelişki içerdiği,

 

            3) Teknik şartnamede kıyafete ilişkin özelliklerin belirtilmemesinin mevzuata uygun olmadığı ve idarenin yaptığı düzenlemelerle 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırı hareket ettiği,

 

           

İddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalenin 12.01.2007 tarihli ihale komisyonu kararı üzerine geçerli kalan tek teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olması gerekçesiyle iptal edildiği tespit edilmiştir. 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            Başvuruya konu ihale idarece iptal edildiğinden karar verilmesine yer olmadığına,

 

            
   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul