• Karar No: 2007/UH.Z-1071
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :8
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1071
Şikayetçi:
 Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş., Yıldız Posta Caddesi Dedeman İşhanı No:48/21 K:9 Gayrettepe / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. İstanbul Şubesi Müdürlüğü, Bankalar Cad. 39-41 34420 Karaköy / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.03.2007 / 6905
Başvuruya konu ihale:
 2006/187251 İKN|li “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. İstanbul Şubesi Anadolu Yakası Vezne Merkezi, Fenerbahçe Sosyal Tesisleri, Ataköy Lojmanları ve Levent arsasında görevli personel ile öğle yemeği saatinde hizmet binaları dışında görevlendirilen personelin yemek ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç duyulan, adedi KDV hariç YTL 8,25 (KDV dahil YTL 9,74) tutarında toplam 12.000 adet yemek kuponu temini” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.03.2007 tarih ve 08.06.42.0167/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. İstanbul Şubesi Müdürlüğü tarafından 11.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. İstanbul Şubesi Anadolu Yakası Vezne Merkezi, Fenerbahçe Sosyal Tesisleri, Ataköy Lojmanları ve Levent arsasında görevli personel ile öğle yemeği saatinde hizmet binaları dışında görevlendirilen personelin yemek ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç duyulan, adedi KDV hariç YTL 8,25 (KDV dahil YTL 9,74) tutarında toplam 12.000 adet yemek kuponu temini” ihalesine ilişkin olarak Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş.’nin 24.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.03.2007 tarih ve 6905 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) Teklif mektuplarının yetkili kişilerce imzalanmaması ve teklif mektubuna 11.01.2007 tarihi yerine sehven 11.01.2006 tarihi yazılmış olması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu eksikliklerin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca giderilmesi için kendilerine süre verilmesi gerektiği,

2) Yaklaşık maliyetin gizli tutulmayıp, idari şartnamenin 2 nci maddesinin (c) bendinde tüm isteklilere ifşa edilmesinin ve isteklilerden bu bedel üzerinden indirim yapmaları istenilmesinin Kamu İhale Kanununa aykırı olduğu,

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale komisyonu tarafından, idari şartnamenin 7.1 inci maddesinin (d) bendinde belirtilen taahhütnamenin düzenlendiği tarihin hatalı olduğu, teklif mektubu ve eki birim fiyat cetvelinin yetkili kişilerce imzalanmamış olduğu, teklif mektubunun düzenlendiği tarihin hatalı olduğu ve teklif mektubunun ilk satırında ihale tarihinin hatalı yazıldığı gerekçesiyle başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin teklifinde sunduğu, idari şartnamenin 7.1 inci maddesinin (d) bendinde yer alan idari şartnamenin “ihale dışı bırakılma nedenleri” başlıklı 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin taahhütnamede, imza tarihinin 11.01.2006 tarihi olarak yazıldığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin, teklif mektubunda yer alan ihale tarihinin 11.01.2006 tarihi olarak yazıldığı, teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinin imzalanmadan sunulduğu görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.”  hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teklif Mektupları ve Teminatlar” başlıklı teklif mektuplarının şekli ile ilgili düzenlemelere yer veren 63 üncü maddesinde;  “Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanır. (standart formlar KİK018.0/H, KİK019.0/H).

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur :

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

….

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış sayılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan mevzuat hükümleri uyarınca, teklif mektuplarının yazılı ve imzalı olarak sunulacağı, teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmasının zorunlu olduğu, söz konusu eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olduğu, bu nedenle teklif mektuplarını imzalı olarak sunmayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin 10 uncu madde ile ilgili sunduğu taahhütnamede imza tarihi ile teklif mektubunda yer alan ihale tarihinin 11.01.2006 tarihi olarak belirtilmesinden kaynaklanan eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması uygun bulunmamıştır.  Diğer taraftan,  başvuru sahibine ait teklif mektubunun imzalı olarak sunulması gerekirken imzalı olarak sunulmadığı, söz konusu eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olduğu anlaşıldığından, ihale komisyonunca başvuru sahibinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması anılan mevzuat hükümlerine uygun bulunmuştur.

 

2)      Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale konusu hizmetin adı; “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. İstanbul Şubesi Anadolu Yakası Vezne Merkezi, Fenerbahçe Sosyal Tesisleri, Ataköy Lojmanları ve Levent arsasında görevli personel ile öğle yemeği saatinde hizmet binaları dışında görevlendirilen personelin yemek ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç duyulan, adedi KDV hariç YTL 8,25 (KDV dahil YTL 9,74) tutarında toplam 12.000 adet yemek kuponu temini” olarak belirtilmiştir.

 

İhale dokümanındaki belgelerde yer alan; “adedi KDV hariç YTL 8,25 (KDV dahil YTL 9,74) tutarında toplam 12.000 adet yemek kuponu”  ifadesinden, söz konusu kuponların üzerindeki nominal değerlerin anlaşılması gerektiği, bu değerin her bir personele verilecek 1 öğünlük yemek ücretini göstermek amacıyla kullanılmış olduğu, bu nedenle ihale konusu işin niteliği göz önüne alındığında yaklaşık maliyetin bilinmesinin hiçbir istekliye herhangi bir avantaj sağlamayacağı sonucuna varılmıştır.

 

Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul