• Karar No: 2007/UH.Z-1073
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :10
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1073
Şikayetçi:
 Orpaş Tem. Paz.Taah. Müm. san. ve Tic. A.Ş., Tunus Cad. 50/13 Kavaklıdere Çanklaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Afet İşleri Genel Müdürlüğü Fon Yön.Ve İkm. Dai. Bşk. Alım Satım Ambarlar Müd., Eskişehir Yolu 10.Km Lodumlu Mevkii ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.02.2007 / 4574
Başvuruya konu ihale:
 2006/179480 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı İçin 25 İşçi İle Temizlik, Taşıma ve İlaçlama Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.03.2007 tarih ve 08.04.61.G015/2007-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Afet İşleri Genel Müdürlüğü Fon Yön.ve İkm.Dai.Bşk.Alım Satım Ambarlar Müd.’nce 28.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü  ile yapılan “2007 Yılı İçin 25 İşçi ile Temizlik, Taşıma ve İlaçlama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Orpaş Tem. Paz. Taah. Müm. San. ve Tic. A.Ş.’nin 25.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.02.2007 tarih ve 4574 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

             İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, mevzuata aykırı olduğu belirtilen hususun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;
1 ) İdari şartnamenin 7.5.2 maddesi uyarınca, noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek şerh taşıyanların geçerli kabul edilmeyeceği hükmüne aykırı olarak, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile ikinci teklif sahibinin noter onaylı belgeleri her ne kadar aslına uygundur ibaresini taşısa da, onaylı belgelerin asıl belgelerinin fotokopilerinin değil, daha önce suret olarak çoğaltılan belgelerin noter onaylı olduğu, yani noterin suretini görerek onayladığı, ayrıca bir firmanın sunduğu noter onaylı belgelerinin de birkaç defa suret yapıldıktan sonra notere onaylattırıldığı,
2 ) İdarece ihaleye katılan tüm isteklilerden 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde göre yazılı açıklama istendiği, ihale üzerinde kalan isteklinin yazılı açıklamasında ekipman bedeline ilişkin bedel öngörmediği ve kanıtlayıcı belge de sunmadığı, ikinci en avantajlı teklif sahibinin ise, emsal Kurul Kararında da değinildiği üzere, bir firmanın anteti ile kaşesini taşıyan imzalı bir belgenin içerisine teknik şartnamedeki ekipman ve malzemelerin cinsini ve miktarını belirten sayfasının fotokopisinin çekildiği, birim fiyatların belirtilmediği, kime hitaben düzenlendiği belli olmayan belgeyi sunduğu, sonuç olarak söz konusu açıklamaların kabul edilmemesi gerektiği, idarenin işlemlerinin mevzuata aykırı olduğu,
iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin teklifleri kapsamında, idarece istenen belgelerden bir kısmının, farklı noterlikler tarafından tarafından ayrı ayrı, “aslına uygundur” beyanıyla onaylandığı anlaşılmıştır.

 

           Bu hususla ilgili olarak, Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı 37 nci maddesinde, “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Adaylar veya isteklilerin, istenen belgelerin aslı yerine ön yeterlik veya ihaleden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de teklif veya başvurularına eklemeleri mümkündür. Adaylar veya istekliler tarafından bu yönde yapılacak başvuruların ihaleden önce idarenin yetkili personelince karşılanması zorunludur.

 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilir.” hükmüne yer verilmiş olup, bu hususla ilgili olarak, Kamu İhale Genel Tebliğinde, “Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirtir bir şerh taşıması zorunlu olduğundan sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanların geçerli kabul edilmemesi gerekmektedir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Yukarıda anılan isteklilerin teklifleri kapsamında sundukları söz konusu belgelerin her ne kadar, farklı noterliklerce ayrı ayrı onaylandığı anlaşılmış ise de, sundukları noter onaylı belgelerin “aslına uygun olduğu”nu belirtir bir şerh taşıdığı anlaşıldığından, şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

           İşe ait idari şartnamenin 2 nci maddesi uyarınca, ihale konusu iş, Afet İşleri Genel Müdürlüğü Merkez Binası ve Ek Hizmet Binalarının Temizlik, Taşıma ve İlaçlama İşlerinin 25 Kişi ile Yaptırılmasını kapsamaktadır.

 

           Teklif fiyata dahil masraflarla ilgili olarak, işe ait idari şartnamenin 26.3 maddesinde, 4,00 YTL günlük yol bedeli, 4,00 YTL günlük yemek bedeli 26 gün üzerinden öngörülmüş olup, giyeceğin de yılda 2 kere ve iş elbisesi şeklinde, ayni olarak teklif fiyata dahil masraflar arasında yer aldığı belirtilmiştir. Ayrıca, aynı maddede, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının % 2 olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan, işe ait teknik şartnamede, kullanılacak iş makineleri ile temizlik ekipman ve malzemelerinin listesine de yer verilmiştir.

 

             İşçilik maliyet hesaplama modülüne göre, nakdi olarak yemek ve yol, aylık brüt asgari ücret ile sözleşme giderleri dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı, 276.712,59 YTL’dir.

 

             Hizmet Alımı İhalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nde, “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

          Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

          Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

           Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak idarece belirlendiği anlaşılan Bora Tem. İnş. Tur. Gıda Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin yazılı açıklaması kapsamında, teklife ait bileşenleri, temizlik malzemesi hesap cetvelini, temizlik malzemesi için alınan proforma faturaları ve kıyafet için alınan proforma faturaları sunduğu, işçilik maliyetinin, yemek, yol, aylık brüt asgari ücret ile sözleşme giderleri dahil toplamda 276.712,59 YTL olduğu, giyecek için 250,00 YTL, temizlik malzemesi için ise, 1.529,91 YTL maliyet öngördüğü, ancak, idarece ayrı bir maliyet kalemi olarak öngörülen çift kovalı paspas arabası ve ıslak mop tutucuya ilişkin herhangi bir fiyatlandırma yapılmadığı,

 

            Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak idarece belirlendiği anlaşılan Budak Tem. İlaçlama Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin yazılı açıklaması kapsamında, hesap cetvelini, kıyafet için alınan proforma faturaları, temizlik malzemesi ve ekipman bedeline ilişkin olarak, malzeme ve ekipman listesinin üzerinde firma antetinin yer aldığı, her bir birim için fiyatlandırma yapılmayan ancak, listenin altında, el ile yazılı biçimde, Budak Tem. İlaçlama Gıda San. Tic. Ltd. Şti.ne söz konusu malzeme ve ekipmanların 2.103,00 YTL’den verilmesinin kabul ve taahhüt edildiği” yolundaki beyanla, Keytem Ltd. Şti.nce kaşe ve imzayla onaylanmış belgeleri sunduğu, işçilik maliyetinin, yemek, yol, aylık brüt asgari ücret ile sözleşme giderleri dahil toplamda 276.712,59 YTL olduğu, giyecek için 700,00 YTL, temizlik malzemesi için 2.103,00 YTL maliyet öngördüğü, anlaşılmıştır.

 

         4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, idareye aşırı düşük tekliflerin sorgulanmasında takdir yetkisi tanınmış olup, idarenin kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, aşırı düşük teklif sahibi isteklilerin ihale konusu işi yerine getirmesine ilişkin olarak, tekliflerinin aşırı düşük olması nedeniyle taşıdığı riskleri de göz önünde bulundurarak teklifte önemli görülen bileşenlere ilişkin açıklamaları değerlendirmesi gerekmektedir.

 

       İdarenin şikayet başvurusuna verdiği 06.02.2007 tarihli cevap yazısında ise, aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak, sorgulama sonucunda tüm firmaların açıklamalarının uygun görüldüğü ve en düşük fiyat esasına göre işin ihale edildiği belirtilmiştir.

 

        Sonuç olarak aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında, ihale üzerinde kalan istekli tarafından, “idarece ayrı bir maliyet kalemi olarak öngörülen çift kovalı paspas arabası ve ıslak mop tutucuya ilişkin herhangi bir fiyatlandırma yapılmadığı” anlaşılmış olmakla birlikte, yaklaşık maliyet tutarı ve anılan maliyet kalemlerinin yaklaşık maliyet içerisindeki tutarı, söz konusu maliyet kalemlerinin niteliği, idarenin en düşük fiyat esasına göre ihaleyi karara bağladığı, ayrıca, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin yazılı açıklamasında, “malzeme ve ekipmanların 2.103,00 YTL’den verilmesinin kabul ve taahhüt edildiği” ibaresine yer verilerek, bu beyanın kaşe ve imzayla sunulduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde, şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

 

 

           Açıklanan nedenlerle;

          4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

        
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul