En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1075
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :12
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1075
Şikayetçi:
 MAR-DAN Koruma ve Özel Güvenlik Ltd. Şti., Demirtaşpaşa Mahallesi Ata Sokak Petek Bozkaya İş Merk. D Blok Kat.1 No:108 Osmangazi/BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimliği, Arapzade Mahallesi Erenler Caddesi 16800 Orhangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.02.2007 / 5884
Başvuruya konu ihale:
 2006/180349 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2007 tarih ve 08.05.52.0078/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 12.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak MAR-DAN Koruma ve Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin 09.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.02.2007 tarih ve 5884 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 12.01.2007 tarihinde yapılan söz konusu ihalede aynı gün aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, aşırı düşük sorgulamasına 16.01.2007 tarihinde cevap verildiği, idare tarafından yapılan yazılı açıklamanın yetersiz görüldüğü ve 31.01.2007 tarihinde kesinleşen ihale kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklifin VIP Özel Güvenlik Ltd.Şti., ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin ARC Özel Güvenlik Ltd.Şti. olduğunun bildirildiği, idareye 09.02.2007 tarihinde şikayet başvurusu yapıldığı, idarenin 12.02.2007 tarihli kararı ile 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebilğin 6 ncı maddesinin 10 uncu paragrafına göre işlem yapıldığı ve bu nedenle şikayetin uygun görülmediğinin bildirildiği, halbuki söz konusu Tebliğ ve bu konuda verilen KİK kararları incelendiğinde teklif fiyata dahil olan masraflar için bedel öngörülmesi ve belgeye dayalı açıklama yapılması halinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca belgeye dayalı açıklamaların kabul edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Şikayete konu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde; “İhale konusu hizmetin; a) Adı: Hastanemizde hizmet vermek üzere 5 kişi ile (silahsız) özel güvenlik hizmeti satın alınması işi.”

 

            Teklif fiyata dahil olan masraflara ilişkin 26.1 inci maddesinde; “İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyatına dahildir.”,

 

            26.2 nci maddesinde; “(26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması yada benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.”,

 

            26.3.1 inci maddesinde; “Personele, 1 işçi için ödenecek asgari yol bedeli günlük 2,36.-YTL, yol bedeli 26 gün üzerinden hesaplanacaktır. Teknik şartnamede ayrıntısı belirtilen giyeceklerin bedeli teklif fiyatına dahildir. Yol gideri nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.”,

 

            26.3.2 nci maddesinde; “İşçilik ücreti ve diğer işçilik ödemeleri yükleniciye ait olup teklif fiyatına dahildir.”,

 

            26.3.3 üncü maddesinde; “Özel güvenlik birimlerinde istihdam edilen özel güvenlik personeli için özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yüklenici tarafından yaptırılacak olup, sigorta poliçe bedelleri teklif fiyata dahildir.

 

            Özel güvenlik personeli tarafından kullanılacak malzemeler yüklenici tarafından karşılanacak olup, bedelleri teklif fiyatına dahildir.

 

            Çalıştırılacak her bir personele yüklenici tarafından ayni olarak,

            Ocak Ayında (Kışlık)

            1 Ad.Pantolon

            1 Ad.Mont.

            2 Ad.Gömlek (Uzun kollu)

            1 Ad.Şapka

            1 Çift Ayakkabı

            1 Ad.kemer

            2 Çift Çorap

            Haziran Ayında (Yazlık)

            1 Ad.Pantolon

            2 Ad.Gömlek (kısa kollu)

            2 Çift Çorap verilecektir.”,

 

            26.5 inci maddesinde; “Personelin iş kazaları sigortası prim oranı ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5 olarak tespit edilmiştir.”

 

            İşin süresine ilişkin olarak idari şartnamenin 49.2 inci maddesinde; “İşin süresi 11 Ay (330) gündür.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII-/H/b maddesinde; Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

          Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir. …

          Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

          Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir.

          Özel güvenlik hizmetinin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir….”  hükmü yer almaktadır.

 

            Söz konusu özel güvenlik hizmeti alımına ilişkin aşırı düşük sorgulamasında; asgari işçilik maliyeti (brüt asgari ücret, yol ve giysi bedeli dahil) üzerinden % 3 sözleşme giderini  karşılamayan tekliflerin reddedilmesi, asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme giderini karşılayan tekliflerin idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (özel güvenlik mali sorumluluk sigortası) dikkate alınarak değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Aşırı düşük teklif sorgulamasında teklif maliyetine dahil edilmesi gereken özel güvenlik mali sorumluluk sigortası için ayrıca sözleşme gideri hesaplanması gerekmediği, ayrıca ihale dokümanında istenen araç, teçhizat ve güvenlik malzemelerine ilişkin olarak amortismanın genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiği için aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecegi, giyim bedelinin ise önemli bir bileşen olarak görüleceği ve  isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgelerin sunulacağı anlaşılmaktadır.

 

Söz konusu işin 11 ay üzerinden ve 5 personel için yapılan hesaplamasında; brüt asgari ücret, idari şartnamede belirtilen brüt yol bedeli ve %3 sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyeti 42.940,13.-YTL bulunmuş olup, söz konusu asgari işçilik maliyetine idari şartnamede ayni olarak karşılanacağı belirtilen giysi bedelinin de dahil edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

          31.01.2007 tarihli ihale komisyonu kararında özetle; teklifi geçerli bulunan 5 isteklinin tekliflerine açıklık getirmeleri konusunda yazı yazıldığı, 4 firmanın açıklamada bulunduğu, MAR-DAN Koruma ve Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin teklifini oluşturan belgelerin incelenmesinde giyim malzemesi bedellerinin günün koşullarına çok uzak ve aşırı düşük olduğunun görülmesi üzerine bu firmanın teklifinin aşırı düşük olarak değerlendirildiği belirtilmiştir.

 

          Başvuru sahibi MAR-DAN Koruma ve Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin 16.01.2007 tarihli aşırı düşük teklif açıklamasında; giysi bedeli olarak toplam 5 işçi için 150,00.-YTL ve özel güvenlik sigortası için toplam 105,00.-YTL bedel öngörüldüğü, öngörülen giysi ve sigorta bedellerine ilişkin belgelendirmenin yapıldığı, giysi bedeline ilişkin olarak proforma fatura sunulduğu anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasında teklif fiyatı olan 43.203,61.-YTL’nin firma karı dahil brüt asgari ücret, brüt yol ücreti, giysi bedeli ve %3 sözleşme gideri toplamından oluştuğu belirtilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasında öngördüğü bedeller esas alınarak işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada; brüt asgari ücret ve brüt yol ücreti ve ayni karşılanacak giysi bedeli dahil asgari işçilik maliyeti ve asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme gideri dahil olmak üzere bulunan asgari işçilik maliyetinin 43.094,63.-YTL olduğu, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli olan 105,00.-YTL dahil edildiğinde asgari maliyetin 43.199,63.-YTL (43.094,63+105,00) olarak bulunduğu anlaşılmıştır.

                4734 sayılı Kanun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.İhale komisyonu; a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan Kanun hükmünden isteklilerin açıklamalarını belgelendirmek suretiyle idareye sunacakları ve idarenin de aşırı düşük teklifleri belgeleri ve açıklamaları dikkate alarak değerlendireceği anlaşılmaktadır. Bu nedenle açıklamada yer alan bir maliyetin salt belgelendirilmiş olmasının açıklamanın uygun görülmesine yeterli olmayacağı, başvuru sahibinin ihale konusu işte çalışacak güvenlik görevlileri için giysi bedeli olarak teklif ettiği rakamın günün koşullarına çok uzak ve aşırı düşük olduğu gerekçesi ile aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakılmasının 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine aykırılık taşımadığı anlaşıldığından şikayetçinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Aşırı düşük sorgulamaya ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlığı altında yer alan H. Aşırı Düşük Teklif  Değerlendirmesi maddesinin öngördüğü şekilde uygun açıklamada bulunan ve bu açıklamalarını belgelendiren hiçbir istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmadan ihalenin sonuçlandırılması gerektiği görüşü ile karara katılmıyorum.

 

 

                                                                                                    Muzaffer EREN                                                                                                                                 

                                                                                                               Üye

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul