En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1076
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :13
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1076
Şikayetçi:
 Sentim Yazılım Bilgisayar Çözümleri San. ve Tic. A.Ş., Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Çavuşbaşı Cad. Serhat Sokak No:2 K.3-4 Ümraniye/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Yüreğir/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.03.2007 / 6853
Başvuruya konu ihale:
 2006/194836 İhale Kayıt Numaralı “Arşiv Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2007 tarih ve 08.06.38.0078/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana İl Sağlık Müdürlüğü’nce 19.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan  “Arşiv Hizmeti Alımı”  ihalesine ilişkin olarak Sentim Yazılım  Bilgisayar Çözümleri San. ve Tic. A.Ş.’nin 07.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.03.2007 tarih ve 6853 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye 3 firmanın katıldığı, firmalarının 154.470,00.-YTL ile en uygun teklifi verdiği, diğer firmaların tekliflerinin sırasıyla 179.714,00.-YTL ve 232.890,00.-YTL olduğu, idarenin 02.02.2007 tarih ve 78 sayılı yazısında yer aldığı üzere uygulama yazılımlarının şartnamede istenen Demo CD’si üzerinden incelendiği ve yazıda sıralanan eksikliklerin tespit edildiğinin iddia edildiği, teknik şartnamenin 2.1.2 nci maddesinde; “İhale Komisyonunca, ihale aşamasında program demonstrasyonu (Demo) istenecektir. İstekli bu isteği yerine getirmelidir.” denildiği, ancak ihalenin hiçbir aşamasında firmalarından demo talep edilmediği, idarenin teknik şartnamede istediği Demo CD üzerinden inceleme yaptığı ve yazılarında belirttiği teknik eksikleri iddia ettiği, Demo CD’lerin sınırlı sürüm olarak hazırlandığı ve firmaların gizlilik ilkeleri çerçevesinde tam sürüm bir ürün içermedikleri, içerseler dahi, hiçbir kurum veya şahsın daha önce hiç kullanmadığı ve arayüzü hakkında bilgi sahibi olmadığı bir yazılımı, yardım ve yönlendirme almadan bu CD’ler üzerinden değerlendiremeyeceği, ürünlerinin istenen özellikleri fazlasıyla içerdiği, idarenin hiçbir yardım ve bilgi almadan Demo CD’sini inceleyerek karar vermesi, en uygun fiyatı vermelerine rağmen firmalarından gerçek bir demonstrasyon istenmemesinin rekabete aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Şikayete konu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesi uyarınca söz konusu işin; 8 Veri Giriş Elemanı, 2 Sistem Sorumlusu Personel ile 11 aylık sürede Arşiv Programı Kiralama ve Arşivlik Belgelerin Tasnifi, Dosyalanması ve Elektronik Ortama Aktarma Hizmet Alımı işi olduğu anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin “Kapasite, Araştırma-Geliştirme Standart ve Kaliteye İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.3 üncü maddesinde; “İstekliler aşağıda belirtilen belge ve bilgileri ihale komisyonuna sunacaktır. 1.İhale teklif dosyasında 1 adet Demo CD’si bulunduracaklardır….” düzenlemesi yer almıştır. Aynı düzenlemenin ihale ilanının 4.3.3 üncü maddesinde de bulunduğu belirlenmiştir.

 

            Söz konusu ihaleye ait teknik şartnamenin 2.1.2 nci maddesinde; “İhale komisyonunca, ihale aşamasında program demonstrasyonu (Demo) istenecektir. İstekli bu isteği yerine getirmelidir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Program demo CD’lerinin incelenmesi sonucunda ihale komisyonu üyelerince düzenlenen raporda Sentim Yazılım firmasının Demo CD’sinin incelenmesi sonucunda; yazılımın genel (tanımlanmamış) evrak girişine yönelik olduğu, veri alanları teknik şartname’nin 1.1, 3.3 maddelerinde ifade edilen ve madde 3.4.7 de yazılımda olması istenilen, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün ilgili yönetmeliği ile ilan ettiği standart dosya planında olması gereken kurum, birim, konu kodlamalarını içermediği, genel evrak uygulaması olduğu, standart dosya planına yönelik hazırlanmış bir uygulamanın görülmediği, program menüleri içerisinde arşiv evrak girişi dışında günlük kuruma gelen ve giden evrak kayıtlarının yapılabileceği alanlar bulunmadığı, teknik şartnamenin 3.6 raporlama bölümünde üretilen her türlü raporda tarih, değişik bölüm/servis v.b kriterlere göre filtre seçeneklerinde alanların yeterli görülmediği, teknik şartnamenin 3.6 raporlama bölümünde kullanıcı tarafından oluşturulmuş olan raporlar, istendiğinde ofis uygulamalarına gönderilebilmelidir koşulunun görülemediği, teknik şartnamenin 3.4.1 her bir dosya içindeki belgelerin 200 DPI çözünürlükte taranarak idarenin istekleri doğrultusunda JPEG, TIFF, PNG veya PDF dosyası haline dönüştürülecek elektronik ortama kaydedilmesi istenirken, teklif edilen programda PDF, PNG çıktılarının görülemediği, yazılımın genel evrak kaydına yönelik hazırlanmış olduğu evrak şubesi günlük kullanımı ve standart dosya planı gereklerini içermediğinin görüldüğü belirtilmiştir.

 

            Söz konusu raporda yer alan tespitler 02.02.2007 tarih ve 3187 sayılı kesinleşen ihale kararı bildiriminde Sentim Yazılım  Bilgisayar Çözümleri San. ve Tic. A.Ş’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekçeleri olarak yer almıştır.

 

            29.01.2007 tarihli ihale komisyonu kararında da; “Sentim Yazılım Bilg.Çöz.San.ve Tic.A.Ş’nin program Demo CD’sinden kullanılacak programın teknik şartnamede belirtilen şartları karşılamadığı anlaşıldığından teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir.

 

            Şikayet konusu ihaleye ait teknik şartnamenin 1.1 inci maddesinde; “Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde oluşturulan belgelerin dosyalanmasında genel bir yöntem belirlenerek, ihtiyaç halinde bu belgelere kolay ve hızlı bir şekilde erişim imkanı sağlamak amacıyla, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda “Standart Dosya Planı” çalışmaları başlatılmış ve kamu kurum ve kuruluşlarının kendi “Ana Hizmet Birimlerine İlişkin Dosya Planı” hazırlamaları, 11/06/2002 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-320-8880 sayılı yazı ile talimatlandırılmıştır. Arşiv tasnif, imha ve muhafaza işlemleri; 3473 sayılı kanun devlet arşiv hizmetleri hakkında yönetmelik tespit ve değerlendirme çalışmaları 22.02.2005 tarih ve 25735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte yer alan değişiklikler ile düzenlenmiş son halinde belirtilen hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.”,

 

            3.3 üncü maddesinde; “Arşivlik Belgelerin Belirlenmesi ve Tasnifi: 3.3.1.Bu belgeler aşağıdaki gibi arşivlik olup olmadıklarına göre sınıflandırılacak. A.Yıl veya yıl grupları belirlenerek belgeler o tarihlere göre toplanır. B.Belgeler Kurum ve Birimlerine göre gruplanır. C.Belgeler arşivlik olup olmadıklarına göre ayrılır; arşivlik olmayanlar satılmak üzere ayrılır. D.Her bir birim kendi içinde tarih sırasına göre sıralanır. ….”,

 

            3.4.1 inci maddesinde; “Her bir dosya içindeki belgeler 200 DPI çözünürlükte taranarak idarenin istekleri doğrultusunda JPEG, TIFF, PNG veya PDF dosyası haline dönüştürülecek elektronik ortama kaydedilecektir.”,

 

            3.4.7 nci maddesinde; “Veri girişleri uygun kodlar kullanılarak yapılmalıdır. Kullanıcı biliyorsa kodu doğrudan girebilmeli, değilse kodların açıklamalarını otomatik olarak listeletip, istediği kodu seçebilmelidir. Sistemde kullanılan kodlar, ilgili Bakanlık ve Kurum yönetimi tarafından belirlenmiş kodlarla uyumlu olmalıdır.”,

 

            3.6.8 inci maddesinde; “Kullanıcı tarafından oluşturulmuş raporlar, istendiğinde ofis uygulamalarına gönderilebilmelidir….”,

 

            3.6.9 uncu maddesinde; “Üretilen her türlü raporda tarih, değişik bölüm/servis vb. kriterlere göre filtre seçenekleri bulunmalıdır.” düzenlemeleri yapılmıştır.

 

            Söz konusu ihaleye ait ilan ile idari şartnamede ihaleye katılımda isteklilerin teklif ettikleri ürüne ilişkin olarak 1 adet demo CD’sini teklifleri ile birlikte idareye sunmaları istenilmiştir.

 

            İhaleye katılan başvuru sahibinin teklifi ile birlikte sunduğu program demo CD’sinin ihale komisyonu tarafından yapılan teknik değerlendirmesi sonucunda; teklif edilen ürünün teknik şartnamede istenilen özelliklere uygun bulunmadığının tespit edildiği anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu ihalede teklif ile birlikte verilen program demo CD’lerine ilişkin teknik değerlendirmenin ihale komisyonu tarafından yapılması ihale dokümanında yer alan düzenlemeye aykırı bulunmamıştır.

            4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde;  …Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. ….Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır…” hükmü yer almaktadır.

            İhale komisyonunca yapılan teknik değerlendirme sonucunda şikayetçi firmanın teklifi ile birlikte sunduğu program demo CD’sinin teknik şartnamede belirtilen şartlara uygun olmadığı yönünde tespit yapıldığı anlaşıldığından, ihale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun bulunmadığı belirlenen söz konusu teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

            Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Şartnamede yer verilen hükümlere göre başvuru sahibi tarafından demonstrasyonun gerçekleştirilerek teklifinin teknik şartnameye uygunluğuna karar verilmesi gerekmekte olduğundan, şikayetçinin şikayetinde haklı olduğu görüşünde olduğumdan lehine düzeltici işlem kararı verilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyoruz.

                                                                                           

 

                         K.Nejat ÜNLÜ                                                               Muzaffer EREN                                                                                                                                          

                                 Üye                                                                                    Üye

 

  

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul