• Karar No: 2007/UH.Z-1077
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :14
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1077
Şikayetçi:
 Kahyaoğulları Turizm İnş. Petrol Ürn. Gıda Temz. Teks. Elekt. Cihz. San. ve Tic. Ltd. Şti., İrfanbaştuğ Cad., Tangün İşhanı, 2/43, Dışkapı / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü,
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.02.2007 / 3887
Başvuruya konu ihale:
 2006/183401 İhale Kayıt Numaralı “YYÜ. Sağ. Araş. ve Uyg. Hast. Gen. Tem. İşl. 9 Ay 650 İş. Çalı. İle Yap. Hizm. Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.02.2007 tarih ve 08.03.94.0199/2007-15 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Yüzüncü Yıl Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 12.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “YYÜ. Sağ. Araş. ve Uyg. Hast. Gen. Tem. İşl. 9 Ay 650 İş. Çalı. İle Yap. Hizm. Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kahyaoğulları Turizm İnş. Petrol Ürn. Gıda Temz. Teks. Elekt. Cihz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 02.02.2007 tarih ve 3887 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 12.12.2006 tarihli Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan ihale ilânında benzer iş olarak “Hastane Temizlik İşleri alımı kabul edilecektir.”, tanımı ile idari şartnamenin 2.a. maddesinde işin niteliği, türü ve miktarı kısmı için “Yüzüncü Yıl üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Genel Temizlik İşlerinin 9 Ay 650 İşçi Çalıştırılması ile Yapılacak Olan Hizmet Alımı” düzenlemesinin yapıldığı, ancak aynı idare tarafından hazırlanan söz konusu işe ait 06.10.2006 tarihli ilânda benzer iş olarak “Temizlik İşi ile Hastane Temizlik İşleri” tanımı ile idari şartnamenin 2. maddesinde işin yapılacağı yer için “Yüzüncü Yıl üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Tıp Fakültesi Dekanlığı binalarının genel temizlik ve bahçe vb.” açıklamasının yapıldığı dolayısıyla bu iki ilânda hizmetin ifa yerinin benzer iş tanımlarının birbirinden farklı olduğu, ayrıca ilânda benzer iş tanımı olarak sadece hastane temizlik işinin kabul edilmesinin Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliği’nde kapsamı belirtilen benzer iş tanımlarına uygun olmadığı, idareye yaptıkları başvurularının ehliyeti olmadıkları ve dilekçelerinin başvurularda aranılacak şekil unsurların uymadığı gerekçesiyle reddedildiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesine şikâyet sahibi firma tarafından ihale dokümanı satın alındığına dair belgenin eklenmediği, tespit edilen aykırılığın İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 23.02.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

            Kamu İhale Kurulu kararlarına karşı idari yargı yerlerinde açılan davaları temyizen incelemekle görevli bulunan Danıştay 13. Dairesi bir çok kararında (örneğin E.2006/1315, K.2006/2322; E. 2005/6611, K.2006/1311);  “ itirazen şikayet başvuruları üzere Kamu İhale Kurulunun hangi kararları alacağının Yasayla belirlenmesi, bunlar arasında dilekçenin reddine ilişkin bir karar türüne ve bazı koşulları taşımayan itiraz dilekçelerinin incelenmeksizin reddine olanak tanıyan bir usule de yer verilmemesi karşısında, itiraz incelenmesini ortadan kaldıran böyle bir usulün Kurulca yönetmelikle getirilmesinin hukuki dayanağı olmadığı aşikardır.”  gerekçesine yer vermek suretiyle itirazen şikayet başvurusu dilekçelerindeki bazı eksikliklerden dolayı, dilekçenin reddi veya başvurunun reddi gibi bir karar verilemeyeceğine hükmetmiştir.

 

            Şikayetçi doküman bedelini idareye yatırmakla “Satın alma” fiilini gerçekleştirdiğinden başvurusunun “İtirazen şikayet” olarak incelenmesinin gerektiği görüşüyle karara katılmıyoruz.

 

           

 

 

            K.Nejat ÜNLÜ                                             Muzaffer EREN

              Kurul Üyesi                                                   Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul