• Karar No: 2007/UH.Z-1081
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :19
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1081
Şikayetçi:
 Barla Bilgisayar müh. Müşv. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Çankaya Mahallesi İstiklal Cad. Elmas Apt. Kat.4 Nu:55 Merkez/İÇEL
 İhaleyi yapan idare:
 Muş Kadın Doğum ve Çocuk Hast.Hastanesi, İstasyon Caddesi Nu:1 49100 Merkez/MUŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.02.2007 / 6138
Başvuruya konu ihale:
 2006/179993 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2007 tarih ve 08.05.79.0171/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Muş Kadın Doğum ve Çocuk Hast.Hastanesi’nce 26.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet” ihalesine ilişkin olarak Barla Bilgisayar  Müh. Müşv. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 29.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 23.02.2007 tarih ve 6138 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Şikayete konu ihale için düzenlenen idari şartname ile teknik şartname arasında anahtar teknik personel için istenecek belgelerde farklılık bulunduğu ve ihale üzerinde bırakılan firmanın istenilen evrak yerine taahhütname verdiğinden ihalenin mevzuata aykırı şekilde değerlendirildiği,

 

            2) İdari şartnamede anahtar teknik personel dışındaki çalıştırılacak personel için belge ve taahhütname istenmesinin 15.10.2006 tarihinde mevzuattaki yapılan değişikliğe aykırı olduğu,

 

            3) İdari şartnamede istekli firmanın bünyesinde çalıştıracağı elemanlardan en az birinin onaylı kamu kurumundan alınmış, kullanacağı veri tabanına ait eğitim sertifikası olmasının istenmesinin rekabet koşullarını engellediği,

 

 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin  iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasıyla ilgili olarak;

 

Anahtar teknik personele ilişkin olarak idari şartnamenin 7.3.2.4 üncü maddesinde; “Bilgisayar mühendisi anahtar teknik personel olup, firma HBYS kapsamında yazılım geliştirmek ve destek hizmetleri bölümünde en az 2 bilgisayar mühendisi çalıştırıyor olmalı ve çalıştırdığı teknik elemanların öz geçmişlerini kimlik bilgilerini, deneyimleri, eğitim ve en son döneme ait SSK bordroları teklifleri  ekinde sunacaklardır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İhalede kullanılan teknik şartnamede, çalıştırılacak personele ilişkin düzenlemelere yer verildiği, 20 adet olarak belirlenen personelin nasıl ve hangi işlerde çalıştırılmasının gerektiği, gerektiğinde çalışacakların yerlerinin idare tarafından değiştirilebileceğinin düzenlendiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin de,  anahtar teknik personele ilişkin istenilen evrakı ihale komisyonuna sunduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla isteklinin bu konuya ilişkin iddiası yerinde değildir.

 

Başvuru sahibinin ikinci ve üçüncü iddialarıyla ilgili olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.2.5 inci maddesinde; “istekli firma bünyesinde çalıştırdığı elemanlardan en az birinin onaylı kamu kurumundan alınmış, kullanacağı veri tabanına ait eğitim sertifikası olmalı, teklifle birlikte verilecektir.” denilmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin M/Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar başlığı altında “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez." düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin anılan maddesindeki yapılan düzenleme Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan söz konusu düzenlemeye aykırılığının yanında, veri tabanına yönelik alınmış eğitim sertifikasının kamu kurumu tarafından düzenlenmiş olması şartının getirilmesi, aynı veya benzer eğitimin özel sektör tarafından da verilebileceği düşünüldüğünde rekabet oluşumunu ihlali niteliği taşıyan bir fiil olması nedeniyle Kamu İhale Kanunun 5 inci maddesine de aykırıdır.

 

Ayrıca, yukarıda yer verilen idari şartnamenin 7.3.2.4 üncü maddesindeki anahtar teknik personele ilişkin düzenlemenin son kısmında; “….çalıştırdığı teknik elemanların öz geçmişlerini kimlik bilgilerini, deneyimleri, eğitim ve en son döneme ait SSK bordroları teklifleri  ekinde sunacaklardır.” hükmünün bulunduğu, yapılan düzenlemenin anahtar teknik personele mi yoksa teknik personele mi ait olduğunun anlaşılamadığı, yapılan düzenleme anahtar teknik personele ait ise, işe giriş belgeleri  ve son döneme ait SSK bordrolarının, deneyimlerini belgelendirmeleri için diplomalarının yeterli olduğu, teknik personele ait ise yapılan düzenlemenin yerinde olmadığı sonucunu doğuracağından, düzenlemenin kendi içinde tutarlı değildir.

 

Dolayısıyla isteklinin bu sebeplerden dolayı teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte başvuru sahibinin dokümana yönelik şikayet konularını doküman satın aldıktan sonraki 15 gün içinde  idareye şikayet başvurusunda bulunmak suretiyle iletmesi gereğine uymadığı, bu nedenle tespit edilen aykırılıkların iddiaların incelenmesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği belirlenmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin gereği yapılmak üzere konunun ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İşe ait idari şartnamenin 7.3.2.1 inci maddesinde; yazılımcı firmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan, program lisans tescilinde kullanılacak olan BİL-KOD numarasını almış  olmaları gerekmektedir. Ortak girişimlerde de pilot ortak, BİL-KOD numarasına sahip yazılımcı firma olmalıdır.” düzenlemesine yer verildiği,

 

Söz konusu düzenleme doğrultusunda yaptığımız incelemeler sonucunda;

 

Sağlık Bakanlığı’nın 16.10.2006 tarih ve 2006/108 sayılı Genelgesinin 2 nci maddesinde; “Alt yapı, donanım, yazılım, eğitim ve veri kaydı hizmeti temini v.b.gibi hizmetlerin  bir bütün olarak alınması sırasında; Yazılımcı firmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan, program lisans tescilinde kullanılacak olan BİL-KOD numarasını almış olmaları istenmelidir. Ortak girişimlerde de pilot ortak, BİL-KOD numarasına sahip yazılımcı firma olmalıdır.” düzenlemesinin bulunduğu görülmüştür.

 

Bunun üzerine BİL-KOD numarasının ne olduğu ve ne işe yaradığına yönelik yaptığımız araştırmada, BİL-KOD numarasının 16.11.1997 tarih ve 23172 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 5/e maddesinde yer alan, yapımcı ve yayımcı kodu ifadesindeki bilgisayar programı taşıyan disk ve disketleri üreten ya da ithal eden yapımcılara bir yazı ile verilen ve yapımcıların tüm eserlerinde kullanabilecekleri, yapımcıyı tanımlayan bir kod numarası olduğu ve  yapılan işlemin herhangi bir eserin kayıt ve tescilini ifade etmediği ve ayrıca bilgisayar programlarının, 17.05.2006 tarih ve 26171 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesine göre de kayıt ve tescilinin  ihtiyari olduğu,

 

Ayrıca, 16.11.1997 tarih ve 23172 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde bilgisayar programlarının işaretlenmesi sadece Türkiye’de üretilen ve çoğaltılan bilgisayar programları için geçerli olduğu, 

belirlenmiştir.

 

            Nitekim; ihale dokümanını 11 isteklinin satın aldığı, bunlardan dördünün ihaleye teklif verdiği, yukarıda belirtilen düzenlemeden dolayı BİL-KOD numarasını sunmayan üç isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, neticede tek geçerli teklifin kaldığı dikkate alındığında Şartnamede yer alan bu düzenlemenin ihaleye katılımcı sayısını azalttığı ve rekabeti engellediği görülmektedir.

 

            Kurul Kararında yer alan tespitler ve yukarıda değindiğim husustan dolayı incelenen ihalenin 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin ( b ) bendi uyarınca “İptal”inin gerektiği oyu ile karara katılmıyorum.

 

 

                                                                                                          K.Nejat ÜNLÜ                                                                                                                                  Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul