• Karar No: 2007/UH.Z-1082
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :21
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1082
Şikayetçi:
 Ulutaş Özel Güv. Korm. ve Eğt. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Hoşgör Mahallesi Boğaziçi Cad. Zap Apt. 69 Şahinbey/GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Adıyaman İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, ADIYAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.02.2007 / 3777
Başvuruya konu ihale:
 2006/171341 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmetleri İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.03.2007 tarih ve 08.03.88.0022/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Adıyaman İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 19.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile

yapılan “Özel Güvenlik Hizmetleri İşi” ihalesine ilişkin olarak Ulutaş Özel Güv. Korm. ve Eğt.

Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 08.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin

09.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 02.02.2007 tarih ve 3777 sayı ile

Kurum kayıtlarına alınan 29.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle

giderilemeyecek nitelikte olduğu belirlendiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin (b) bendi gereğince

ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin aşırı şük

olduğu iddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

İhale konusu iş, 12 aylık 2007 yılı 7 kişi ile özel güvenlik hizmetleri hizmet alımı işi olup

birim fiyat usulde gerçekleştirilecektir.

İdari Şartname’nin 26.3 maddesindeki veriler doğrultusunda, 26 gün üzerinden nakdi olarak

öngörülen yol (1,50 YTL) ve yemek (2,25 YTL) bedeli ile işçilik bedeli (4 kişi için asgari ücretin %

40 fazlası, 2 kişi için % 30 fazlası ve 1 işçi için asgari ücret) dahil, ayni olarak öngörülen ve teknik

şartnamede ayrıntıları belirlenen giyim bedeli ve özel güvenlik mali sorumluluk sigorta bedeli hariç

olmak üzere yapılan hesaplama neticesinde, ihale konusu işin toplam asgari işçilik maliyeti

80.678,52 YTL ve sözleşme gideri dahil işin asgari maliyet toplamı 83.098,87 YTL’dir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “XIII-H. Aşırı şük Teklif Değerlendirmesi” maddesinin “b)

Hizmet Alımı İhalelerinde” alt başlığında, Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak

personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin

tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma

ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin

işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve

sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme

giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri

karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler

hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile

ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı şük teklif

sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı şük

teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel

giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar"

kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim

bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen

işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri

ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca

hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari

ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin

değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı şük görülen

isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama

istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar

verilecektir.

Aşırı şük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme

ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet

üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari

şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle

değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de

asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer

aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri

hesaplanmayacaktır.

Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı şük tekliflerin

değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif

mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan

sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi

ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı şük teklif

sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu

tespit edilen bileşenler belirtilerek" açıklama istenecektir.”

……..

Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve

cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve

ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak

kabul edilecek ve aşırı şük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak

değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı şük teklif sorgulamasında

giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden

belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi

ıklamalar kabul edilmeyecektir.……..” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ve anılan mevzuat hükümleri uyarınca, aşırı şük teklif

sorgulaması yapıldıktan sonra yol ve yemek dahil asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve

genel giderleri karşılamayan tekliflerin reddedileceği, asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden

hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan tekliflerin, teknik şartnamede

öngörülen giyim ile Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası gibi diğer maliyet kalemleri hakkında

istekli tarafından yapılan açıklamaların söz konusu giderleri karşılayıp karşılamadığı ve

ıklamaların belgeye dayandırılıp dayandırılmadığı konusu dikkate alınmak suretiyle ihale

komisyonunca değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılması gerektiği açıktır.

İhale konusu işin giyim ve özel güvenlik mali mesuliyet sigortası ile sözleşme gideri hariç

asgari işçilik maliyeti olan 80.678,52 YTL’nin de altında 78.695,00 YTL teklif sunan Arsemia Öz.

Güv. Ltd. Şti. aşırı şük teklif sorgulamasına tabi tutularak değerlendirme dışı bırakılmış; ancak,

ihale konusu işin yol, yemek ve işçilik maliyeti ile % 3 sözleşme gideri dahil, giyim ve özel güvenlik

mali sorumluluk sigortası hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı 83.098,87 YTL’nin

altında teklif sunan Fırat, Bas ve Elzem firmaları aşırı şük teklif sorgulamasına tabi tutulmadığı

gibi ihale de 81.191,86 YTL teklif sunan Fırat Öz. Güv. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmıştır.

İhale sürecinde bu üç firmanın da değerlendirme dışı bırakılmasından sonra ihale konusu işin

yol, yemek ve işçilik maliyeti ile % 3 sözleşme gideri dahil işin asgari maliyet toplamı olan

83.098,87 YTL’nin üzerinde 83.267,52 YTL teklif sunan Ulutaş Öz. Güv. Ltd. Şti.’nin giyim ve özel

güvenlik mali sorumluluk sigortası yönünden sorgulanarak ihalenin sonuçlandırılması gerekmekte

iken bu işlemlerin yapılmamasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

Ancak, iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan incelemede tespit edilen hususlar

nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda

aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) İhaleye ait Teknik Şartname’de işin konusu, “Adıyaman 80. Yıl Zihinsel Engelliler

Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi 4 kişi, Sevgi Çocuk Yuvası 2 kişi ve Yetiştirme Yurdu 1 kişi

hizmet binaları ve sınırları içerisinde yer alan tüm alanların, çalışanların, çocukların güvenliğini

toplam 7 kişi ile sağlamasıdır.” şeklinde belirlenmiştir. Bu düzenlemeden istihdam edilecek

personelin 3 farklı yerde çalışacağı anlaşılmaktadır.

Anılan Teknik Şartname’nin B.1 maddesinde, “Güvenlik hizmetlerinde yüklenici hizmet

binasının giriş kapıları, hizmet binasının genel alanları olarak tanımlanan “Güvenlik noktaları”nda

hafta sonu ve resmi tatiller dahil 24 saat hizmet verecek ve idareden herhangi bir nedenle fazla mesai

talep etmeyecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Ancak, idarece Teknik şartnamede hafta sonu ve resmi tatiller dahil 24 saat çalışma

yapılacağı öngörüldüğü halde, bu günlerde yapılacak çalışma için İş Kanunu’nun 47 nci maddesi ve

Kamu İhale Genel Tebliği hükümleri uyarınca ödenmesi gereken ücrete ilişkin dokümanda

düzenleme yapılmayıp fazla mesai talep edilemeyeceği yönündeki düzenleme ile çalışılacak gün

sayısı ve personel sayısının, vardiya sayısı ile ilave personel sayısının belirlenmemiş olması

mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. İdarenin yaklaşık maliyet hesabında da bunu dikkate almadığı

anlaşılmış olup, incelenen ihalede sağlıklı teklif oluşturulabilmesi ve tekliflerin

değerlendirilebilmesinin mümkün olmadığından ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

2) İhale birim fiyat usulde gerçekleştirilmiş olup,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “VIII-M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer

Hususlar” başlıklı maddesinin 2 nci alt maddesinde, “Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet

alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının

ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş

kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve

genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

İdarece düzenlenen ve isteklilere ihale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif

mektubu eki cetvelde iş kaleminin adının “bir kişilik bir aylık maliyet” ve miktarının “1” olarak

düzenlendiği görülmüş olup bu düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

3) İhaleye ait Teknik şartnamenin B-44 maddesinde, “Güvenlik görevlilerinin gerek mesai

takip sistemi, gerekse de nöbet esansında kontrol ve denetim için gerekli olan elektronik cihazlar

yüklenici firma tarafından temin edilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “G. Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” başlıklı

maddesinde, “Özel güvenlik hizmetinin yerine getirilmesi sırasında kullanılacak özel güvenlik

sistem, cihaz ve gereçlerine ilişkin açık düzenleme yapılacak, "yeterli sayıda" gibi ifadelerin

kullanılmasından kaçınılacaktır.” şeklinde açıklamalara yer verilmiş olup idarenin kullanılacak

güvenlik teçhizatını ıkça belirlememiş olmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

İncelenen ihalede idarenin şikayet üzerine aldığı kararın 22.01.2007 tarihinde tebliğinden sonra Kuruma

yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 02.02.2007 tarihinde 4734

sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

ıklanan nedenlerle;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle

giderilemeyecek nitelikte olduğu belirlendiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin (b) bendi gereğince

ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul