En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1085
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :25
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1085
Şikayetçi:
 Tur Yap Yapı San. ve Tic. A.Ş. VEKİLİAv.Esin Yüce, Büyükdere Caddesi Metro Ciyt A Blok NO:171 K.3 Levent /İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD Genel Müdürlüğü –ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.03.2007 / 541
Başvuruya konu ihale:
 İhtiyaç Fazlası Taşınmazların Emlak Şirketleri Aracılığı ile Satışı ve Sonrası Hizmetleri
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.03.2007 tarih ve 08.06.48.0158/2007-23 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            TCDD Genel Müdürlüğü tarafından 19.10.2006 tarihinde  yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin dava açtığı ancak Ankara 15. İdare Mahkemesinin 21.02.2007 tarih ve E.2007/195, K:2007/91 sayılı kararı ile idari merci tecavüzü bulunduğu gerekçesiyle dava dilekçesinin Kuruma gönderildiği ve 02.03.2007 tarih ve 541 sayı ile Kurum kayıtlarına girdiği,

 

Dosyada bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanun kapsamında olmadığı/yapılmadığı anılan Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında, 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevinin bulunduğu, bu nedenle, 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmadığından başvurunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu ile ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Ankara 15. İdare Mahkemesinin 21.02.2007 tarih ve E.2007/195, K:2007/91 sayılı kararı ile idari merci tecavüzü bulunduğu gerekçesiyle Kuruma gönderilen dilekçede; başvuruya konu ihalenin hukuka aykırı olarak sonuçlandırılarak ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalandığından bahisle iptali istenilmektedir.  

 

Daire Başkanlığının 06.03.2007 tarih ve 846-3287 sayılı yazısı ile , başvuruya konu ihalenin hangi usül ve esasa göre yapıldığının bildirilmesi istenilmiş idarenin 15.03.2007 tarih ve 4182 sayılı yazısı ile, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmadığı, 5335 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan; "… TCDD Genel Müdürlüğü, taşınmazların şatışı ve değerlendirilmesi uygun görülen yerler için 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanuna tabi olmaksızın, 28.07.1981 tarihli ve 2499 sayılı Kanuna tabi ekspertiz şirketlerine rayiç değer tespit ettirmeye, gerçek ve özel hukuk kişilerine her ölçekteki imar planlarını yaptırmaya, ilan, reklam, proje, kontrollük, danışmanlık veya pazarlama gibi konularda hizmet satın almaya ve bütün bu giderler için satılan ve değerlendirilen taşınmazların tahsil edilen bedellerin % 2 sini geçmemek üzere bu bedellerden ödeme yapmaya yetkilidir." hükmü bulunduğu, ihalenin bu çerçevede gerçekleştirildiği bildirilmiştir.

 

             4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında; 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Bu durumda, 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

           Açıklanan nedenlerle;

 

           Başvurunun görev yönünden reddine,

 

           
   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul