En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1086
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :28
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1086
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No 16/15 Kızılay ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kepez Belediye Başkanlığı, Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi No 4 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2007 / 4127
Başvuruya konu ihale:
 2006/152717 İhale Kayıt Numaralı “Katı Atık Toplama, Süpürme ve Taşıma İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.02.2007 tarih ve 08.04.09.0026/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kepez Belediye Başlanlığı’nca 12.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Katı Atık Toplama, Süpürme ve Taşıma İşi” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 05.02.2007 tarih ve 4127 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 26.5 inci maddesindeki “Yüklenici süpürge ve toplama elemanı olarak çalıştırdığı işçiye sigorta risk prim oranı %2, diğer nakil işini yapan işçiye % 4 sigorta risk prim oranı yaklaşık maliyet hesabında göz önünde bulunduracaktır.” düzenlemenin “aynı işveren tarafından aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı hususiyetler arz eden ve başka başka tehlike sınıflarına dahil olan bütün işler işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olur” hükmüne ve mevzuata aykırı olduğu, anılan hüküm uyarınca tehlike derecesinin tüm işçiler için % 4 olması gerekirken şartnamede bir kısım işçiler için % 2 diğer işçiler içinse %4 olarak belirtilmesinin teklif hazırlamada tereddüde neden olduğu,

 

            2) Kamu İhale Kurumu Genel Tebliğinin “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı maddesinde “2- Bina temizliğine ilişkin ihalelerde götürü bedel teklif alınması esastır. Ancak sözleşmenin uygulanması aşamasında işçi sayısının artacağı yada azalacağı öngörülen ihalelerde, işçi başına birim fiyat teklif alınabilecektir.” hükmünün bulunduğu, İdari Şartnamenin 19 uncu maddesinde Götürü Bedel teklif alınacağının belirtildiği ve ihale dokümanı ekinde Götürü Bedel Teklif Mektubu örneğinin verildiği, İdari Şartnamenin “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 51 inci maddesinde herhangi bir düzenleme yapılmamasına rağmen, “VI.Diğer Hususlar” başlıklı maddesinde “Yeni sokak, cadde, pazar yeri veya mahalle oluşturulması halinde aynı sözleşme şartları ve aynı ihale bedeli içerisinde sözleşme konusu işlerin tamamı bu yerler için de yapılacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, anılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu ve iş artışı veya eksilişi niteliğinde olduğundan teklif hazırlamada tereddüde neden olduğu,

 

            3) İdarenin şikayet başvurularını dilekçelerinin imzasız olduğu gerekçesiyle reddetmesinin hukuka aykırı olduğu, dilekçede ehliyete yönelik tüm belgeler mevcut olduğundan imza eksikliğinin tamamlatılması gerektiği,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

A) İncelemeye konu ihalede başvuru sahibinin ihale dokümanı satın aldığı, bu nedenle istekli olabilecekler sıfatını haiz olduğu, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvuruşlara Ait Yönetmeliğin “Şikayetçinin Ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinin (b) alt bendinde, “İstekli olabilecekler ise ancak ihale ilanında ve ihale dokümanlarında yer alan hususlar ve bu hususlarla idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında şikayet yoluna başvurabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan Yönetmelik hükmünden hareketle, başvuru sahibi istekli olabilecek sıfatını taşıdığından ve iddiaları ihale dokümanına ilişkin olduğundan, isteklilerce sunulan teklifler ve bunlara ilişkin değerlendirmeler incelenmemiş, ihale dokümanına yönelik iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdare tarafından hazırlanan idari şartnamenin 26.5 maddesinde iş kazaları, meslek hastalıkları sigorta prim oranı “Yüklenici süpürge ve toplama elemanı olarak çalıştırdığı işçiye sigorta risk prim oranı %2, diğer nakil işini yapan işçiye %4 sigorta risk prim oranı yaklaşık maliyet hesabında göz önünde bulundurulacaktır.” şeklinde düzenlenmiştir. İsteklilerin belirtilen düzenlemeyi dikkate alarak tekliflerini hazırlamaları gerekmektedir.

 

İdarece Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca Antalya Sigorta İl Müdürlüğüne yazılan 17.08.2006 tarih ve 7159 sayılı yazıda; ihale kapsamındaki iş bölümleri sayılarak, bu ihaleye ilişkin, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranlarının bildirilmesi talep edilmiş ve aynı Müdürlüğün 25.08.2006 tarih ve 136880 sayılı cevabi yazısında sigorta prim oranları katı atık toplama ve genel temizlik iş kolları için %2, nakliye iş kolu için ise %3 olarak bildirilmiştir. Buna uygun olarak idarece yaklaşık maliyet hesabında iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı %3 olarak dikkate alınmıştır. Ancak idari şartnamenin 26.5 inci maddesinde söz konusu oranlar % 2 ve %4 olarak belirtilmişlerdir.

 

Kamu ihale Genel Tebliğinde iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranları hakkında “Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir.” hükmü,

 

            506 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan İşkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesinin;

 

            3 üncü maddesinde, “Bir işyerinde yürütülen esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primlerinin, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanacağı, ancak, esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işlerin, işçilerinin birbirine karışmayacak şekilde ayrı ve bağımsız olarak yürütülmesi ve ayrı bir işyeri olarak Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olduğu takdirde her birinin kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi tutulacağı”,

 

            4 üncü maddesinde de, “Aynı işveren tarafından aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arzeden ve başka başka tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı”,

 

            Hükümleri yer almaktadır.

 

Anılan hükümler uyarınca, ihale kapsamındaki iş kollarının her biri kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi tutulabileceği gibi bütün işlerin iş yerindeki en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi tutulması da mümkündür. Ancak bu durumda, idarece hazırlanan idari şartnamenin 26.5 inci maddesinde, sigorta prim oranlarının ayrı ayrı %2 ve %3 olarak veya yalnızca %3 olarak tek bir oran verilerek belirtilmesi ve yaklaşık maliyetin hesaplanmasında da bu oran(lar)ın dikkate alınması gerekmektedir. Bu haliyle, idari şartnamede birden fazla prim oranı öngörülebileceği halde, idari şartnamede Sigorta Müdürlüğünün bildirdiği oranların yazılmamış olması ve idarenin yaklaşık maliyetinde idari şartnamedekinden farklı tek bir oranı dikkate almış olması nedeniyle idarenin işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Ayrıca idarece ihale dokümanında %2 ve %4 sigorta risk prim oranları için işçi sayılarının belirtilmemesi ve tek isteklinin teklif vermesi nedeniyle ihaleye katılımın engellendiği anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdare tarafından hazırlanan idari şartnamenin diğer hususlar bölümünde ve işin sözleşmesinin 37 nci maddesinde; “Yeni sokak, cadde, pazar yeri veya mahalle oluşturulması halinde aynı sözleşme şartları ve aynı ihale bedeli içerisinde sözleşme konusu işlerin tamamı bu yerler için de yapılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir. Anılan düzenleme ile miktarı ve niteliği belli olmayan bir işten söz edilerek, yeni sokak, cadde, pazar yeri veya mahalle oluşturulması halinde sözleşme kapsamındaki tüm işlerin yüklenici tarafından bu yerler için de bedelsiz olarak yapılmasının istendiği belirtilmektedir. Mevcut işçi sayısı ile araç ve ekipmanların miktar ve niteliğinin ihale konusu işe uygun ve yeter olarak belirlendiği ve yaklaşık maliyet ile buna bağlı olarak ödeneğin mevcut durum dikkate alınarak hesaplandığı göz önüne alındığında, ihale dokümanında istenen işgücü ile araç ve ekipmanların miktar ve niteliği belli olmayan bir işin yapılması karşısında yetersiz kalacağı, miktar ve niteliği önceden öngörülemeyen bir iş için isteklilerin sorumlu bir teklif hazırlaması mümkün değildir. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğ’in “İdarece yapılacak işlemler ve inceleme” başlığı altında; “…İdareler başvuru dilekçeleri üzerine yapacakları ön inceleme sonrasında başvuruyu ehliyet veya süre yönünden reddedebileceklerdir. Ancak başvuru dilekçesinde şekil unsurları bakımından rastlanılacak aykırılıkların doğrudan başvurunun reddi nedeni yapılmaması, kıyasen Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde öncelikle eksikliklerin giderilmesi için başvuranlara süre tanınması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekecektir…” hükmüne yer verilmektedir.

 

            26.12.2006 tarihinde başvuru sahibi tarafından idareye yapılan yazılı başvurunun imzalı olmadığı, bu nedenle İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle idarece reddedilmesi anılan hükme aykırı olduğundan başvuru sahibinin bu iddiası yerinde olmakla birlikte sonuca etkili görülmemiştir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

            Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

            Nitekim, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde; “İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararın gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İncelenen ihalede, başvuru sahibinin 26.12.2006 tarihinde idareye şikayette bulunduğu, idare tarafından 12.01.2007 tarihli yazı ile şikayete cevap verildiği, kararın 19.01.2007 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, idarece verilen cevap üzerine Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 29.12.2006 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

            2) Şikayete konu ihalenin ilanında isteklilerin mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesine yönelik olarak ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli tesis, makine, teçhizat ve diğer

ekipmana ilişkin aşağıdaki belgelerin istendiği görülmüştür:

 

“a) Kendi malı olanların kendi malı olduğuna dair motorlu taşıt trafik tescil belgelerini (ruhsat) aslı veya noter onaylı sureti     
b) Kiralık olanların ihale süresince kiralandığına dair kiraya verenin (araç sahibinin) ve kiralayanın (yüklenici) imzalarının bulunduğu noterce hazırlanmış kira sözleşmesinin aslı, kiraya verenin (araç sahibinin) noter onaylı imza sirküsü ve kiralanan araçların motorlu trafik tescil belgesi aslı veya noter onaylı sureti

ARAÇLAR:Yüklenicinin ihale ile ilgili işleri yapabilmesi için;
12 Adet Ekipmanı ile birlikte asgari 13+1,5 m³ kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu
1 Adet Ekipmanı ile birlikte asgari 7+1 m³ kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı küçük çöp kamyonu
1 Adet Yol Süpürme aracı
9 Adet Kontrol Aracı
1 Adet Traktör kepçe
1 Adet Damperli Kamyon bulundurmak zorundadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde;

 

İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir…” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan hüküm uyarınca isteklilerin tekliflerin sunulması aşamasında ihale konusu işin gerçekleştirilmesi için idarece gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana sahip olmaması halinde bunları temin edeceğine ilişkin noter onaylı taahhütname sunması yeterli görülmektedir. Söz konusu ihalede, idarece ihale konusu işin gerçekleştirilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın isteklinin kendi malı olması şartı aranmamakla birlikte, tekliflerin sunulması aşamasında bunların temin edileceğine ilişkin noter onalı taahhütname istenmesi yeterliyken, henüz ihalenin sonuçlanıp sonuçlanmayacağı veya kimde kalacağı belli değilken, kiralanacak araçlar için ihale süresince kiralandığına dair noter onaylı kira sözleşmesinin aslının istenmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Ayrıca, ihale ilanının 4.3.2 maddesinin (b) bendinde isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin olarak isteklinin kendisinin veya yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler sunması istenmiş, ancak bu belgelerin neler olduğu belirtilmemiştir.

 

            İhale ilanında mevzuata aykırılıkları belirtilen düzenlemelerin ihaleye katılımı engellediği sonucuna varılmıştır.

 

 

 

 

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

Yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihalede ihale tarihinin 12.12.2006 olarak belirlendiği, ihale ilanının 31.10.2006 tarihinde yapıldığı, başvuru sahibinin ihale 11.12.2006 tarihinde satın aldığı, idareye başvurunun ihale tarihinden bir gün önce 26.12.2006 tarihinde yapıldığı tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun ihale sürecini düzenleyen hükümleri incelendiğinde; ihalenin devam etmesine engel teşkil eden aykırılıkların tespiti halinde Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca idareye ihale saatinden önce ihaleyi iptal yetkisi verildiği, ilandaki hatalı hususların düzeltilmesini temin bakımından 26 ncı maddede düzeltme ilanı yapılmasına imkan sağlandığı, ihale dokümanındaki maddi ve teknik hataların düzeltilmesi amacıyla 29 uncu madde ile zeyilname düzenlenmesi mekanizmasının öngörüldüğü, aynı maddede isteklilere açıklama talep etme imkanı verildiği, idari başvurular sonucunda idarece ve Kamu İhale Kurumunca alınacak kararlardan birisinin de düzeltici işlem belirleme tasarrufu olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla söz konusu hükümler bir bütün olarak incelendiğinde, şikayet başvuru yolunun veya diğer başvuruların rasyonel bir biçimde ve sonuç alma amaçlı yapılması halinde idarece yapılan hataların zamanında düzeltilebileceği, bu hata dolayısıyla ihaleye katılamayan başvuru sahiplerinin veya diğer isteklilerin de ihaleye katılımının sağlanabileceği, ayrıca iyi niyetli biçimde ihaleye teklif veren isteklilerin de mağduriyetinin önlenebileceği anlaşılmaktadır.

Somut olayda, başvuru sahibinin dokümana yansıyan düzenlemeyi ihale tarihinden 14 gün sonra ve şikayet konusu yapması karşısında idarece yukarıda ifade edilen düzeltme işlemlerinin yapılmasına imkan  kalmamaktadır.

 

Açıklanan gerekçelerle usulüne uygun yapılmayan başvurunun reddedilerek iddia incelemesi kapsamında saptanan aykırılıkların idaresine bildirilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                          H.Hüseyin GÜRHAN

                                                                                                                    Kurul Üyesi                                                    

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul