• Karar No: 2007/UH.Z-1087
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :29
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1087
Şikayetçi:
 Dinç Güv. Hizm. Ltd. Şti., Uğur Mumcu Cad. Balkaya Apt. No:96/3 G.O.P Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, 06100 Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.02.2007 / 6635
Başvuruya konu ihale:
 2006/181010 İhale Kayıt Numaralı “Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.03.2007 tarih ve 08.06.15.0132/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 29.01.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dinç Güv. Hizm. Ltd. Şti.’nin 05.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.02.2007 tarih ve 6635 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1)İdari şartnamenin 26.1 ve Teknik Şartnamenin 4 üncü maddesinde yer alan ekipman, teçhizat,araçlar ve araçlara ilişkin akaryakıt giderlerine ilişkin düzenlemelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinde yer alan hükümlere aykırılık teşkil ettiği,

 

            2) İdari şartnamenin 56 ncı maddesinde yer alan ;“56.1.  2007 Mali Yılı Bütçe Kanununda öngörülen ödeneğin ihale bedelinde eksik çıkması halinde ihale bedeli bütçe ödeneğini geçemeyecektir.

56.2 Bu durumlarda yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır.” düzenlemelerin 4734 sayılı Kanunda yer alan “ödeneği olmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz” hükmüne aykırı olduğu, diğer taraftan ihale bedelini belirleyen ödenek miktarı değil isteklinin teklif bedeli olduğu ve ve bu bedel üzerinden sözleşme imzalamanın zorunda olduğu, ancak teklif edilen bedellerin tamamının ödenekten daha fazla olduğu durumda idarenin ihaleyi iptal etmesi gerektiği, dolayısıyla sözkonusu düzenlemenin hem mali hem de ihale mevzuatına aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

            İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ıncı maddesinde “…İhale teknik şartnamesinde istenilen ekipman, teçhizat, araçlar ve araçlara ilişkin akaryakıt giderleri teklif fiyatına dahil edilecektir.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartnamenin “Yüklenicinin Yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinde “Özel güvenlik hizmetinin ifa edilmesinde kullanılmak üzere, yüklenici aşağıdaki ekipmanları sağlamak zorundadır:

            ……..

 

-Minibüs Beytepe Kampusunda, binek tipi araç ise Merkez Kampusunda görev yapacaktır. Merkezde görev yapacak olan araç günlük 15 km, Beytepe de görev yapacak araç günlük 25 km yol yapacağı tahmin edilmektedir.

 

- 6 adet motosikletin ikisi Merkezde dördü Beytepede görev yapacaktır. Merkezde görev yapacak motosikletler günlük her biri  15 km, Beytepede görev yapacak motosikletler ise günlük her biri yaklaşık 25 km yol yapacaklardır. Yüklenici bu araçlar için yakıt ve diğer giderler için bir ücret talep etmeyecektir.”, düzenlemesi,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde; ”Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

            Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

……………

Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir….” hükmü yer almaktadır.

           

            İdarece başvuru sahibinin şikayet başvurusuna verilen cevabın bu hususa ilişkin bölümünde idari şartnamenin 26.6 maddesinde teklif fiyata dahil edilmesi istenilen ekipman teçhizat araçlar için bir bedel öngörülmediği, özellikle araç yakıtlarının istekli tarafından karşılanacağının bilinmesi için konulduğu, 15.10.2006 tarihli 26320 sayılı “Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” de yapılan açıklamada aşırı düşük sorgulamasında bu giderlerin önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyeceği, aşırı düşük sorgulamasına istekliler tarafından verilen cevaplarda da bu giderler için bir bedel öngörmelerinin istenilmeyeceğinin açıklandığı, kendilerinin yapmış oldukları aşırı düşük sorgulamasında da açıklama kapsamında hiçbir firmadan bu konu ile ilgili açıklama talebinde bulunulmadığı belirtilmiştir.

 

            İdarece ihaleye teklif veren tüm isteklilerden 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereğince aşırı düşük açıklaması istenildiği, sorgulama yazısında resmi ve dini bayram tatillerinin ayrıca belirtilmek suretiyle işçilik giderlerine, giyim bedeline ve mali sorumluluk sigortasına ilişkin ayrıntılandırılarak açıklama istenildiği, ancak aşırı düşük açıklamalarında ekipman, teçhizat, araçlar ve araçlara ilişkin akaryakıt giderlerine ilişkin bir bedel öngörmelerinin istenilmediği anlaşılmıştır.

 

            Bu durumda idari şartnamenin sözkonusu düzenlemesinin ekipman, teçhizat, araçlar ve araçlara ilişkin akaryakıt giderlerini teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği, isteklilerin bu giderleri amortisman olarak dahil etmesine bir engel teşkil etmeyeceği, aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmediği dikkate alındığında yukarıda yer alan Kamu ihale Genel Tebliğinin anılan düzenlemesine aykırılık teşkil etmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 56 ncı maddesinde “56.1. 2007 Mali Yılı Bütçe Kanununda öngörülen ödeneğin ihale bedelinden eksik çıkması halinde ihale bedeli bütçe ödeneğini geçemeyecektir.

56.2.Bu durumlarda yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdarece başvuru sahibinin şikayet başvurusuna verilen cevabın bu hususa ilişkin bölümünde; 2006 yılı bitmeden 2007 yılı güvenlik hizmeti alım ihalesine çıkıldığı, idarelerinin özel bütçeli idareler kapsamında olduğu, Kanun gereği özel bütçeli idarelerin bütçelerinin mali yıl bitmeden 75 gün önce TBMM ‘ne sunulduğu,güvenlik ihaleleri ile ilgili ilanlarının yayınlandığı tarihte bütçelerinin TBMM’de görüşülmekte olduğu, henüz tasarı halinde olduğundan 56.1 ve 56.2 maddelerine bu nedenle yer verildiği, ancak ihalenin yapıldığı tarihte 2007 Mali Yılı Bütçesi Kanunlaşıp 1 Ocak 2007‘de yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.

 

            İhale onay belgesinin açıklama kısmında, “… ihalenin bedelinin 2007 Yılı Mali Yılı Bütçesinde bu amaçla konan ödeneğin yasalaşması halinde Üniversitemiz Starteji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca ödenmesini” şeklinde belirlemenin yer aldığı görülmektedir.

 

Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde “Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Ancak ertesi malî yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden hizmet alımları için bir önceki malî yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.” düzenlemesi gereğince süreklilik arz eden güvenlik hizmet alımı için idare tarafından 2006 yılı içerisinde 2007 yılına ait ihaleye çıkılabileceği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

 

Aynı maddenin gerekçesinde; tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya  yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle, ihalenin iptal edilebileceği açıklanmıştır.

 

İhale konusu iş için öngörülen ödeneğin, ihaleye verilen tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda belirlenecek olan ekonomik açıdan en avantajlı teklifin altında kalması durumunda ödeneği olmayan işe devam edilemeyeceği dolayısıyla sözleşme imzalanamayacağı ve idarenin ihaleyi iptal etmesi gerektiğinden şikayet konusu düzenlemenin ihaleye teklif verilmesini engelleyici nitelikte olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinede görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İdari Şartnamenin 56’ncı maddesinde; “2007 Mali Yılı Bütçe Kanununda öngörülen ödeneğin ihale bedelinden eksik çıkması halinde ihale bedeli bütçe ödeneğini geçemeyecektir. Bu durumlarda yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            4734 Sayılı Kanunun 37’nci maddesinde tekliflerin değiştirilemeyeceği, aynı Kanunun 46’ncı maddesinde de “….ihale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez” hususları öngörülmüş olup 2007 yılı ödeneğinin en uygun teklifi veren isteklinin teklifinden az olması halinde, en uygun teklifi veren istekli ile, isteklinin sunduğu teklif bedelinin dışındaki bir bedel üzerinden sözleşme imzalayamayacağı açıktır. Bir başka ifadeyle böyle bir durumun meydana gelmesi halinde sözleşme bedelinin, 2007 yılı ödeneğine göre uyarlanması mümkün değildir.

 

            Bu durumda incelenen ihalenin dokümanında yer alan; “2007 Mali Yılı Bütçe Kanunda öngörülen ödeneğin ihale bedelinden eksik çıkması halinde ihale bedeli bütçe ödeneğini geçemeyecektir. Bu durumlarda yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır” düzenlemesinin, Kanunun yukarıda anılan maddelerine aykırılık teşkil ettiği ve bu düzenlemeye uygun sözleşme imzalanmasının mümkün olmadığı, dolayısıyla sözkonusu düzenlemenin isteklileri tereddüte düşürecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenle ihalenin “İptal”inin gerektiği oyu ile karara katılmıyorum.

 

 

                                                                                                          K.Nejat ÜNLÜ                                                                                                                                  Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

GEREKÇEDE KARŞI OY

 

 

İncelenen ihalede ihale tarihinin 29.1.2007 olarak belirlendiği, ihale ilanının 18.12.2006 tarihinde yapıldığı, başvuru sahibinin ihale 26.1.2007 tarihinde satın aldığı, idareye başvurunun ihale tarihinden bir gün önce 5.2.2007 tarihinde yapıldığı tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun ihale sürecini düzenleyen hükümleri incelendiğinde; ihalenin devam etmesine engel teşkil eden aykırılıkların tespiti halinde Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca idareye ihale saatinden önce ihaleyi iptal yetkisi verildiği, ilandaki hatalı hususların düzeltilmesini temin bakımından 26 ncı maddede düzeltme ilanı yapılmasına imkan sağlandığı, ihale dokümanındaki maddi ve teknik hataların düzeltilmesi amacıyla 29 uncu madde ile zeyilname düzenlenmesi mekanizmasının öngörüldüğü, aynı maddede isteklilere açıklama talep etme imkanı verildiği, idari başvurular sonucunda idarece ve Kamu İhale Kurumunca alınacak kararlardan birisinin de düzeltici işlem belirleme tasarrufu olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla söz konusu hükümler bir bütün olarak incelendiğinde, şikayet başvuru yolunun veya diğer başvuruların rasyonel bir biçimde ve sonuç alma amaçlı yapılması halinde idarece yapılan hataların zamanında düzeltilebileceği, bu hata dolayısıyla ihaleye katılamayan başvuru sahiplerinin veya diğer isteklilerin de ihaleye katılımının sağlanabileceği, ayrıca iyi niyetli biçimde ihaleye teklif veren isteklilerin de mağduriyetinin önlenebileceği anlaşılmaktadır.

Somut olayda, başvuru sahibinin dokümana yansıyan düzenlemeyi ihale tarihinden 7 gün sonra şikayet konusu yapması karşısında idarece yukarıda ifade edilen düzeltme işlemlerinin yapılmasına imkan  kalmamaktadır.

 

İhale tarihinden sonra usulüne uygun yapılmayan başvurunun reddi ile iddiaların yerinde olmadığı yönünde karar verilmesi gerektiği oyuyla karara katılıyorum.

 

 

                                                                                                          H.Hüseyin GÜRHAN

                                                                                                                    Kurul Üyesi                                                    

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul