• Karar No: 2007/UH.Z-1089
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :31
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1089
Şikayetçi:
 Uzakdoğu İnş. Tem. Özel Eğit. Hizm. Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Fahri Maden, Bestekar Sokak No: 80/3 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Kurupelit Kampüsü - SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.02.2007 / 4377
Başvuruya konu ihale:
 2006/103094 İhale Kayıt Numaralı “530 Kişi İle 01.01.2007-31.12.2007 Tarihleri Arası Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.03.2007 tarih ve 08.04.30.0197/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 03.10.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “530 Kişi İle 01.01.2007-31.12.2007 Tarihleri Arası Genel Temizlik Hizmet Alımı” İşi ihalesine ilişkin olarak Uzakdoğu İnş. Tem. Özel Eğit. Hizm. Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Fahri Maden’in 29.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.02.2007 tarih ve 4377 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca yasaklama işleminin, yasal süresinde tamamlanamaması ve yürürlüğe girmemesi nedeniyle ilgili ve görevli kamu görevlileri hakkında disiplin ve ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanması hususunun Yüksek Öğretim Kuruluna bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 03.10.2006 günü yapılan, “530 Kişi İle 01.01.2007-31.12.2007 Tarihleri Arası Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesinin 04.10.2006 tarihli İhale Komisyon Kararı ile müvekkil şirketin üzerinde bırakıldığı, müvekkil şirket tarafından 23.12.2006 tarihinde tebellüğ edilen karar ile şirket ortakları hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan kamu davası açılması gerekçe gösterilerek ihale kararının iptal edilmesine, geçici teminatın gelir kaydedilmesine, Kamu İhale Kanunun 58. maddesi 2. paragrafına göre 6 (altı) ay süre ile yasaklı ilan edilmesine karar verildiği, söz konusu kamu davası sonuçlandıktan sonra 21.12.2006 tarihinde bu kararların verildiği, ihale tarihi itibariyle şirket ve ortaklarının yasaklı gözükmemesine, şirket ortaklarının % 50 den fazla hisseye sahip olmamasına ve 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gereğince yasaklama işlemine karar verilmesi gereken 45 günlük sürenin dolmasına rağmen idarenin kanuna ve hukuka aykırı bir şekilde yukarıda belirtilen kararları verdiği, bu kararların sorumluları hakkında 4734 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi gereğince gerekli işlemin yapılması ve idarenin vermiş olduğu müvekkil şirket ortaklarının yasaklı olduğundan bahisle iptal edilen ihale komisyon kararının iptal edilerek düzeltici işlem kararı verilmesi gerektiği iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun dinleme toplantısı yapılarak Kurumumuzca incelenmesi istenmektedir.

 

İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

        

04.10.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Uzakdoğu İnş. Tem. Özel Eğit. Hizm. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı,

 

Güç İnş. Malz.Yapı Elm. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin, 02.10.2006 tarihli dilekçe ile  Uzakdoğu İnş. Tem. Özel Eğit. Hizm. Tic. Ltd. Şti. ortakları Adil KOÇAK ve Hüsamettin YILMAZ hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan kamu davası açıldığını ihaleyi yapan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne, Kamu İhale Kurumuna ve 21.11.2006 tarihli dilekçe ile anılan şirketin ortağı Onur AKIN’ın Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına ihbar ettiği,

 

05.10.2006 tarih ve 1094 sayılı yazı ile Hukuk Müşavirliğinden ihbar konusu husus hakkında görüş istendiği, Hukuk Müşavirliğinin 12.10.2006 tarihli cevap yazısında Samsun Cumhuriyet Savcılığı ile yazışma yapılarak ilgililer hakkında ceza davasının açılıp açılmadığının sicile işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna yazı yazılıp yazılmadığının öğrenilmesi ve Kamu İhale Kurumuna bildirilmiş ise Kamu ihale Kurumundan bu hususun teyit edilmesi gerektiğinin bildirildiği,

 

10.10.2006 tarih ve 1127 sayılı idare yazısı ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından ihbar konusu husus hakkında bilgi istendiği, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının 31.10.2006 tarihinde idare kayıtlarına giren cevabi yazısı ve eklerinden, 12.05.2006 tarihinde Uzakdoğu İnş. Tem. Özel Eğit. Hizm. Tic. Ltd. Şti. ortakları Adil KOÇAK ve Hüsamettin YILMAZ hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan 2006/1956 Esas ve 2006/152 iddia numarası ile Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldığı bildirdiği, Samsun Ağır Ceza Mahkemesinin 22.05.2006 tarihli kararı ile iddianamenin kabulüne karar verildiği,

 

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının 18.10.2006 tarihli Kamu İhale Kurumuna hitaben yazmış olduğu yazısı ile aynı idarenin 04.08.2005 tarihli temizlik hizmet alımı ihalesine fesat karıştırmak suçundan Uzakdoğu İnş. Tem. Özel Eğit. Hizm. Tic. Ltd. Şti. ortakları Adil KOÇAK ve Hüsamettin YILMAZ hakkında 2006/1956 Esas ve 2006/152 iddia numarası ile Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldığı, Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2006/133 esas sayılı dosyası üzerinden yargılamanın yürütüldüğünün bildirildiği, 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi gereğince şirketlerin sicillerine işlenmek üzere iddianameden bir örnek gönderildiği,

 

Kurumun Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının anılan yazısı üzerine ihaleyi yapan idareye göndermiş olduğu idare kayıtlarına 20.11.2006 tarihinde giren 17.11.2006 tarih ve 13013 sayılı yazısında ortakları hakkında kamu davası açılan başvuru sahibi Uzakdoğu İnş. Tem. Özel Eğit. Hizm. Tic. Ltd. Şirketinin durumunun  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17 nci, 58 inci ve 59 uncu maddeleri uyarınca değerlendirilmesi gerektiğinin bildirildiği,

 

Söz konusu Uzakdoğu İnş. Tem. Özel Eğit. Hizm. Tic. Ltd. Şirketinin ortakları Adil KOÇAK ve Hüsamettin YILMAZ hakkında 2006/1956 Esas ve 2006/152 iddia numarası ile Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın 12.12.2006 tarihinde karara bağlandığı “sanıkların üzerine atılı suçu işledikleri konusunda cezalandırılmalarına yetecek mahiyet ve kuvvette yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatlarına”  karar verildiği,

 

İhaleyi yapan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 21.12.2006 tarih ve 270-1390 sayılı ve "İhalenin iptal edilmesi, geçici teminatın gelir kaydedilmesi ve yasaklılık hk." konulu idarenin yazısı ile ihalenin iptal edilerek, geçici teminatın gelir kaydedilmesine ve anılan isteklinin yasaklı ilan edilmesine karar verildiği, bu hususta gereğinin yapılması için 22.12.2007 tarih ve 1409 sayılı yazı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirildiği,

 

Başvuru sahibi Uzakdoğu İnş. Tem. Özel Eğit. Hizm. Tic. Ltd. Şirketinin dava açması üzerine Ladik Asliye Hukuk Mahkemesince 08.12.2006 tarihinde teminat mektuplarına ihtiyati tedbir konulmasına karar verdiği,

 

Tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı kanunun “İsteklilerin Ceza Sorumluluğu” başlıklı 59 uncu maddesinde; “Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.

 

Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir.

 

Bu Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri, mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır.

 

Bu madde hükümlerine göre; mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir.

 

Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararları, Kamu İhale Kurumunca, bildirimi izleyen onbeş gün içinde Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “İhalelere Katılmaktan Yasaklamaya ilişkin açıklamalar” başlıklı XV inci kısmının “Teminatların Gelir Kaydedilmesine” ilişkin (G) bölümünde; “İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında yasaklama kararı veya haklarında kamu davası açılmış bulunan  aday veya isteklilerin;

 

1) İhaleye katılmaları halinde ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

 

2) Bu durumlarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerinde ihale yapılmış ancak ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmamış olması durumunda, bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

 

3) Bu durumlarının ihale kararı onaylandıktan sonra sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre içinde anlaşılması durumunda ihale kararının iptali ile duruma göre kesin teminatın veya geçici teminatın gelir kaydedilmesi,

 

4) Bu durumların sözleşme yapıldıktan sonra anlaşılması halinde, sözleşmenin 4735 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmü uyarınca feshedilmesi ve hesabın genel hükümlere göre tasfiyesi ile kesin teminatın ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilmesi,

 

Gerekmektedir.

 

İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan veya haklarında kamu davası açılmamış aday veya istekliler hakkında, ihale süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi veya haklarında kamu davası açılması durumunda yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden veya haklarında kamu davası açıldığı tarihten önce teklif vermiş olan istekliler açısından yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına imkan bulunmamaktadır. Bu durumda olan aday veya isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları iade edilecektir. İhale sürecine göre, ihale komisyonu kararı veya ihale yetkilisinin onayı iptal edilecek ve usulüne uygun olarak verilmiş diğer teklifler değerlendirilmeye tabi tutularak ihale süreci tamamlanacaktır. Bu durum hakkında, usulüne uygun şekilde teklif vermiş olan diğer aday veya isteklilere yazılı olarak bilgi verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi Uzakdoğu İnş. Tem. Özel Eğit. Hizm. Tic. Ltd. Şti.nin son durumunu gösterir 14.11.2003 tarih ve 5928 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinden Adil KOÇAK ve Hüsamettin YILMAZ’ın şirketin %50 şer hisseye sahip ortakları olduğu, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının Kuruma ve ihaleyi yapan idareye göndermiş olduğu yukarıda belirtilen yazılardan anlaşılacağı üzere aynı idarenin 04.08.2005 tarihli temizlik hizmet alımı ihalesine fesat karıştırmak suçundan 2006/1956 Esas ve 2006/152 iddia numarası ile Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde her iki ortak hakkında da ihale tarihi olan 03.10.2006 tarihinden önce kamu davası açıldığı, ihale tarihi itibariyle açılan kamu davasının devam ettiği ve karara bağlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu durumda yalnızca iki ortağı olan ve ihale tarihi itibariyle şirketin sermayesinin tamamına sahip her iki ortak hakkında da ihaleye fesat karıştırma suçundan derdest kamu davası bulunmasına rağmen başvuru konusu ihaleye teklif veren Uzakdoğu İnş. Tem. Özel Eğit. Hizm. Tic. Ltd. Şti.nin yukarıda anılan Kanun maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan düzenleme gereğince değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatın gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

 

Yukarıda yer alan tespitler ve hükümler neticesinde, ihalede tek geçerli teklifin olması ve ihale üzerinde bırakılan başvuru sahibi ile ihale sürecine devam edilmesi ve sözleşme imzalanması mümkün bulunmadığından idarenin 21.12.2006 sayılı işlemi ile ihalenin iptaline karar verilmesinin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul