• Karar No: 2007/UH.Z-1091
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :33
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1091
Şikayetçi:
 Koç Özel Güv. Yemek Ürt. ve Dağ. Gıda Temizlik Hizmetleri ve Malzemeleri İşletmecilik San. ve Tic. Ltd. Şti., Hacivat Mah. 39/4 Sok. No:1 BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Derince Devlet Hastanesi Baştabipliği İbn-i Sina Mah. Lojman Sok. 41900 Sopalı Mevkii Derince/KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.02.2007 / 5917
Başvuruya konu ihale:
 2007/12562 İhale Kayıt Numaralı “Hastane İle Hastaneye Bağlı Hereke Semt Polikliniğinin 4 Aylık Yemek İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.03.2007 tarih ve 08.05.61.G012/2007-17 E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Derince Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 09.02.2007 tarihinde Pazarlık usulü ile yapılan “Hastane İle Hastaneye Bağlı Hereke Semt Polikliniğinin 4 Aylık Yemek Alımı” ihalesine ilişkin olarak Koç Özel Güv. Yemek Ürt. ve Dağ. Gıda Temizlik Hizmetleri ve Malzemeleri İşletmecilik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 12.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.02.2007 tarih ve 5917 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

            İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleye davet edildikleri, ihale dokümanını 08.02.2007 tarihinde aldıkları, 12.02.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulundukları,

           

            1) İdarenin söz konusu işi 120 gün gibi uzun bir süre için pazarlık usulü ile ihale etmesinin mevzuata uygun olmadığı

 

            2) İdari şartnamede Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alınan gıda üretim izin belgesi veya gıda üretim sertifikasının istenildiği, bu belgelerin sadece Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınmış olmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            3)CD ortamında verilen ihale dokümanı içindeki standart form KİK027.0/H nin açık ihale usulü ile çıkılan ihaleler için olması nedeniyle tereddüde düşürdüğü,

 

            4)ihale dokümanı ekinde verilen standart formlardan teklif mektubunda ihale kayıt numarası 2007/12562 iken mali durum bildiriminde 2006/12562 olarak yazıldığı, bu durumun isteklileri tereddüde düşürdüğü, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdarece şikayet başvurusuna verilen cevapta; 2007 yılı ünitelerinin yemek ihtiyacına yönelik planlamaların 2006 yılının yaz aylarından itibaren başlatıldığı, açık ihale usulü ile ihale yapmak için 12.12.2006 tarihinde ihalenin yapılması için ilana çıkıldığı, Kamu İhale Bülteninde ihale tarihinin yanlışlıkla 19.12.2006 şeklinde yayımlandığı, elektronik ortamdan kaynaklanan bu sorunun ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan bir durum oluşturduğundan ihalenin iptal edildiği, bunun üzerine 15.01.2007 tarihinde ihale edilmek üzere ilan edildiği, ancak ihalenin karar aşamasında şikayetçi tarafından verilen şikayet başvurusu üzerine idari şartnamede tespit edilen eksikliğin rekabet ortamı açısından ihalenin yapılmasına engel olacak ve düzeltilmesi mümkün olmayan bir durum oluşturduğu kanaatine varıldığından ihalenin iptal edildiği, 2007 yılı için planlanan ihalelerin iptal edilmesi nedeniyle gecikmesi sebebiyle yeniden planlanan ihale sürecinin sonuçlandırılıp sözleşmeye bağlanacak süreler dikkate alındığında 2007 yılı sonuna kadar yapılacak olan ihalenin yerine 2008 yılını da kapsayacak şekilde daha uzun 18 ay süreli bir ihalenin yapılmasının gerek rekabet ortamının oluşması gerekse kurum menfaati gereği 05.04.2007 tarihli açık ihale usulü ile ihalenin yapılması için ilan yapıldığı, ünitenin 01.03.2007-30.06.2007 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan 4 aylık (120 gün) süreli yemek ihtiyacının 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre ihale edilmesine karar verildiği, 09.02.2007 tarihinde yapılan ihaleye 15.01.2007 tarihinde yapılan ve iptal edilen ihaleye katılan 11 istekli ile birlikte doküman alarak ihaleye teklif vermeyen şikayetçinin de davet edildiğinin bildirildiği görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Süreklilik Arz Eden Mal ve Hizmet Alımlarının Kesintiye Uğratılmadan Temini” başlıklı XVII maddesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (b) bendinde ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabileceği düzenlenmiştir. Böylece ihale ile ilgili ilan süresi ve ihale sürecinin belirli bir zaman alacağı da dikkate alınarak ertesi yılda gerçekleştirilecek bu tür mal ve hizmet alımı ihalelerine mali yıl sona ermeden çıkılabilmesine imkan tanınmıştır.

           

            Ancak yılın sonunda ya da ertesi yılın başında çıkılan ihalelerde önceden öngörülemeyen nedenlerle ihale sürecinin uzadığı durumlarda süreklilik arz eden bu alımların kesintiye uğratılmamasını teminen, ihale sonuçlandırılıncaya kadar geçecek süre içindeki ihtiyaçların 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendindeki “idare tarafından önceden öngörülemeyen olaylar” kapsamında değerlendirilerek, anılan madde hükmü ve 62 nci maddenin (ı) bendinde yer alan esaslar da dikkate alınarak aynı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ya da 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen tutarlara kadar olanların bu maddelere göre temin edilebilmesi mümkün bulunmaktadır.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdarece süreklilik arz eden yemek alım ihalesinin iki kere açık ihale usulü ile ihale edilmek istenmesine rağmen ikisinde de iptal edilmesi ve 05.04.2007 tarihinde yeniden açık ihale usulü ile ihale edileceği, bu aradaki zaman dilimi için ( 01.03.2007-30.06.2007) pazarlık usulü ile ihaleye çıkılmasının mevzuata aykırı olmadığı anlaşıldığından şikayetçinin bu hususa ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Yeterlik başvurusu için gerekli belgeler” başlıklı 14 üncü maddesinin (m) bendinde;

 

            Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesine istinaden ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerden aşağıda istenilen;

 

            Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınmış, GIDA ÜRETİM İZİN BELGESİ veya GIDA ÜRETİM SERTİFİKASI nın aslı veya noter tasdikli sureti(bu belgeler ihale tarihi itibariyle geçerliliğinin olması gerekmektedir.)

 

            İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri sunması zorunludur. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), (d), (j), (k) ve (l) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.            

 

            5179 sayılı Kanunun “Üretim izni, gıda sicili ve tescil işleri” başlıklı 4 üncü maddesinde;

 

            “Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu konuda Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte öngörülen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uyarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarasını almak zorundadır. Üretilecek gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksinde tanımı yapılmış olanların ilgili kodekse uygun üretileceğine dair yazılı beyan ile etiket örneğini ibraz etmesi üzerine söz konusu ürünlere, her ürün için izin belgesi ve numarası verilir. Türk Gıda Kodeksinde tanımlanmamış gıdaları üreten işyerleri, üretime geçmeden önce izin almak ve diğer tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır. Alınan belgeler, alındığı şartların değişmemesi kaydıyla, miras yoluyla intikalinde geçerliliğini devam ettirir.Üretim izni, gıda sicili ve gıda işyerlerinin taşıması gereken asgarî teknik ve hijyenik şartlara ait kurallar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce valiliklerin (81 il) il sağlık müdürlüklerine gönderilen genelgede; 05.06.2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” hükmü gereği daha önce kendileri tarafından yürütülmekte olan gıda üretim işyerlerine Çalışma İzni ve Özel Gıda Kontrol Laboratuarı Kuruluş İzni işlemlerinin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca yürütüleceği düzenlenmiştir.

 

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’nce Valilik İl Müdürlüklerine gönderilen 12.01.2007 tarihli 2007/05 tamim nolu Gıda Üretim İzni Talimatında; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun almış olduğu yürütmeyi durdurma kararına istinaden gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerlerine Çalışma İzni ve Gıda Sicilinin Belediyeler tarafından verileceği, bu kapsamda 04.08.2005 tarihinden sonra gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerlerine Çalışma İzni ve Gıda Sicili verilmemesi, üretim izinlerinde ise mevcut uygulamanın devam edilerek daha önce kendilerinden gıda sicili veya çalışma izni ve gıda sicili alan işyerlerinin il müdürlükleri yetkisinde olan ürünlerin üretim izni işlemlerinin il müdürlüklerince yapılması diğer ürünlere ait üretim izni dosyalarının ise kendilerine gönderilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

 

             Gıda Üretim İzin Belgelerinin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü ve buna bağlı İl Müdürlükleri tarafından düzenleneceğinin anlaşıldığı, idari şartnamede Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınmış Gıda Üretim İzin belgesinin istenildiği, düzenlemenin mevzuata uygun olduğu bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “İhale İlanı ve İhale Dokümanına İlişkin Açıklamalar” başlıklı  XII maddesinin “CD Ortamında Hazırlanan İhale Dokümanının Güvenliğinin Sağlanması ve Buna İlişkin Esaslar” başlıklı  D. bendinde;

 

Uygulama Yönetmeliklerinin ihale ve/veya ön yeterlik dokümanının hazırlanması ve satılmasına ilişkin hükümleri uyarınca, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarının “compact disc (CD)” ortamında hazırlanarak aday ve isteklilere satılması mümkün bulunmaktadır.

Bu hükümler uyarınca, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarını “compact disc (CD)” ortamında hazırlayarak aday veya isteklilere satmak isteyen idarelerin, bu ortamda satılan ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarında sonradan değişiklik yapılabilmesinin engellenmesi amacıyla, aşağıda belirtilen güvenlik önlemlerini almaları zorunludur.

İhale ve/veya ön yeterlik dokümanını “compact disc (CD)” ortamında hazırlamak ve satmak isteyen idarelerce hazırlanan CD’ lerin;

1- Kalıcı bir kalemle numaralandırılması, üzerlerine hangi ihaleye ait olduğunun yazılması ve tarih atılarak idare yetkilisince paraflanması,

2- İçinde yer alan dokümanları ve formatlarını belirten bir içindekiler listesinin CD içindeki bir dosyaya işlenmesi,

3- Bir defa yazılabilir nitelikte (CD-R) türünde olması, yazılabilir-değiştirilebilir nitelikte olan (CD-RW) türünde CD’lerin kullanılmaması,

4- Yazıldıktan sonra tekrar yazılmasını ve değiştirilmesini engellemek amacıyla yazma oturumu (session)’ nun kapatılması,

5- 0272-1E6E şeklindeki CD Birim Seri Numarası ve varsa diğer ayırt edici numaralarının ihale dokümanı satın alma belgesine işlenmesi,         

Gerekmektedir.

Aday ve/veya istekliler tarafından CD ortamında satın alınan ihale ve/veya ön yeterlik  dokümanında yer alan bilgilerle, idarece hazırlanan asıl dokümanda yer alan bilgiler arasında maddi veya teknik hatalar ile eksiklikler olması halinde, ihale ve/veya ön yeterlik şartnamelerinde yer alan, “İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır,” hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.

Bunun yanında, “compact disc (CD)” ortamında hazırlanan ihale ve/veya ön yeterlik  dokümanında değişiklik veya açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi çerçevesinde gerekli değişiklik ve açıklamalar yazılı olarak veya yukarıdaki esaslar çerçevesinde CD ortamında yapılabilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

               İdarece isteklilere verilen CD içinde Belli istekliler arasında yapılan ihalelerde ön yeterlik aşamasında, Pazarlık usulüne göre yapılan ihalelerde yeterlik aşamasında ihale dışı bırakılacak  ve ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname (KİK027.1/H )standart form örneği bulunması gerekirken Açık ihale usulü ve Belli istekliler arasında ihale usulünde ihale dışı bırakılacak ve ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname (KİK027.0/H) standart form örneğinin konulmuşsa da her iki standart formu aynı sonucu doğurduğu ve isteklileri tereddüde düşürecek bir durum yaratmayacağı sonucuna varılmıştır.

           

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale dokümanı içerisinde yer alan idari şartname ve teknik şartnamede işin tanımı, süresi ve ihale kayıt numarası ile idari şartname eki standart formlardan ihalenin anlaşılır olduğu, mali durum bildiriminde ihale kayıt numarasının 2006/12562 yazılmasının isteklileri tereddüde düşürecek bir durum olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul