En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1092
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :34
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1092
Şikayetçi:
 Özata Gıda Soğuk Hava Tes. Sos. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ankara Asfaltı 7. Km Tuğrul Sitesi A Blok Akkale/DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 Nazilli 82.Yıl Devlet Hastanesi, Cumhuriyet Mah. Devlet Karayolu Üzeri 09800 Nazilli/AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.01.2007 / 232
Başvuruya konu ihale:
 2006/163335 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli ve Taşımalı Yemek Pişirme, Dağıtma ve Bulaşık Yıkama İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.03.2007 tarih ve 08.00.27.0171/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Nazilli 82.Yıl Devlet Hastanesi’nce 01.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Malzemeli ve Taşımalı Yemek Pişirme, Dağıtma ve Bulaşık Yıkama  işi ihalesine ilişkin olarak Özata Gıda Soğuk Hava Tes. Sos. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.01.2007 tarih ve 232 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

İş deneyim belgelerinin mevzuata aykırı şekilde kabul edilmediği,

 

Aydın ili sınırları içinde yemek üretimine ilişkin üretim sertifikaları olmamasına rağmen, şartnamede tesis için noter onaylı taahhütname istendiğinden yapılan değerlendirmenin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.3.4.5. inci maddesinde “Tarım ve Köy İşleri İl Müdürlüğünden alınmış istekli adına Aydın il sınırları içinde geçerli yemek üretim izin belgesinin aslı veya noter onaylı sureti” istenmektedir. İsteklinin sunduğu gıda üretim sertifikasının Denizli İl Tarım ve Köy İşleri  Müdürlüğünden, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı da Akkale/Denizli belediyesinden alınmıştır.

 

İdari şartnamenin  7.3.4.5 inci maddesinde yer verilen yukarıdaki hüküm ile isteklilerin Aydın il sınırları içinde bulunan bir tesiste bu faaliyette bulunduklarının tevsikinin istenirken, aynı şartnamenin 7.3.4.6 ncı maddesinde yer verilen “…istekliler halen Aydın il sınırları içerisinde çalıştırmakta oldukları tesisi istekli adına alınmış açılış ruhsatları  ve yemek üretim izni ile belgeleyecektir. Mevcut bir tesis yok ise tesisi sözleşme tarihinde hazır edeceklerine dair noter tasdikli bir taahhütnameyi dosyalarında bulunduracaklardır” hükmü ile  isteklilerin Aydın il sınırları içerisinde tesislerinin bulunmasının zorunlu tutulmamakta, bu halde olan isteklilerin Aydın il sınırları içerisinde sözleşme tarihine kadar bir tesisi hazır edeceklerine dair noter tasdikli taahhütname sunmaları yeterli görülmekte, mevcut bir tesis varlığı şart koşulmamaktadır.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibince ihale komisyonuna sunulan iş deneyim belgesi özel sektör tarafından düzenlendiğinden iş deneyim belgesi hükmü taşımamaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından ihale komisyonuna sunulan 01.07.2003 tarihli sözleşmede herhangi bir miktar öngörülmediğinden, anılan sözleşme ekinde sunulan fatura tutarları iş deneyim miktarını karşılamakta ise de Kamu İhale Genel Tebliğinin “B. İş Deneyimi Belgeleri-Hizmet alımları” bölümünde; “Sözleşme bedeli yazmayan veya işin bedelsiz yapılacağı belirtilen sözleşmeler, iş deneyim tutarı içermeyeceğinden bu sözleşmeler iş deneyimini tevsik için kullanılamayacaktır.” hükmüne aykırıdır.

 

Dolayısıyla anılan isteklinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oy çokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuruya konu olan ihaleye ilişkin olarak, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına Kurulca karar verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3.4.6 ncı maddesinde yer verilen hüküm ile isteklilerin Aydın il sınırları içerisinde tesislerinin bulunmasının zorunlu tutulmadığı, bu halde olan isteklilerin Aydın il sınırları içerisinde bir tesisi hazır edeceklerine dair noter tasdikli taahhütname sunmalarının idarece yeterli görüldüğü anlaşılmaktadır. Oysa başvuru sahibinin elenmesine de gerekçe gösterilen ve aynı şartnamenin 7.3.4.5 nci maddesinde “Tarım ve Köy İşleri İl Müdürlüğünden istekli adına Aydın il sınırları için geçerli alınmış yemek üretim izin belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti” nin sunulmasının öngörüldüğü, dolayısıyla isteklilerin Aydın il sınırları içinde bulunan bir tesiste bu faaliyette bulunduklarının tevsikinin istendiği görülmüştür. Özetle, idari şartnamenin 7.3.4.6 ncı maddesi isteklilerin Aydın il sınırları içinde tesis sahibi olmasını şart koşmazken, aynı şartnamenin 7.3.4.5 inci maddesi ile mevcut mevzuata aykırı olarak Tarım İl Müdürlüğünden alınacak bir belge ile şartnamenin 7.3.4.6 ncı maddesinin tam tersine bir düzenleme içermektedir.  Bu durum tekliflerin verilmesinde ve ihale komisyonunca değerlendirilmesinde çelişki ve tereddüde yol açmaktadır. Söz konusu çelişki başvuru sahibinin teklifinin 7.3.4.5 inci maddesinde öngörülen belgenin sunulmadığı gerekçesiyle de değerlendirme dışı bırakıldığı dikkate alındığında ihale sonucunu etkilemiş görünmektedir.

 

Ayrıca başvuru sahibinin Denizli İl Tarım Müdürlüğünden alınmış Gıda Üretim sertifikası ile Gıda Sicil Sertifikasını sunmuş olmasına, dolayısıyla ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğini tevsik etmesine rağmen sunulan bu belgelerin ihale komisyonunca kabul edilmemesi, ihale komisyonu tarafından isteklilerin mutlaka Aydın il sınırları içerisinde tesislerinin olmasının arandığı anlamına gelmektedir ki bu da şartnamenin 7.3.4.6 ncı maddesiyle çelişmekte ve ihaleye katılım sadece Aydın ilinde faaliyet gösteren işletmelerle sınırlı tutulmak suretiyle rekabet daraltılmış bulunmaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda açıklanan mevzuata aykırılıklar nedeniyle,  4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği görüşüyle, Kurulca alınan itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı yönündeki karara katılmıyorum.

 

                                                                             Muzaffer EREN              

                                                                                      Üye            

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul