• Karar No: 2007/UH.Z-1093
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :35
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1093
Şikayetçi:
 Özdemiroğulları Gıda Oto. Tem. Güv. San. ve Tic. Ltd. Şti., Atatürk Cad. ılıcaklar İşhanı Nu:3/7 Merkez/MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD 5. Bölge Müdürlüğü, Boztepe Mahallesi Boztepe Caddesi Nu:112 04400 Merkez/MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.02.2007 / 5375
Başvuruya konu ihale:
 2006/182004 İhale Kayıt Numaralı “Malatya İaşe Merkezi Yemek Pişirim ve Dağıtım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.03.2007 tarih ve 08.05.16.G015/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TCDD 5. Bölge Müdürlüğü’nce 09.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malatya İaşe Merkezi Yemek Pişirim ve Dağıtım İşi” ihalesine ilişkin olarak Özdemiroğulları Gıda Oto. Tem. Güv. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 02.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.02.2007 tarih ve 5375 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;
1 ) Firmalarının teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesinden sonra, bunun kendilerine sehven bildirildiğinin ifade edildiği, tekliflerinin, 10 uncu madde taahhütnamesinde “ihale tarihi itibariyle” ifadesi bulunmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı hususunun kendilerine ayrıca bildirildiği, ancak sehven eski taahhütnameye ait standart formun konulduğu,
2 ) İdareye, ihale dökümanında yer alan bazı eksiklikleri bildirdikleri, ancak idarece gerekli incelemenin yapılmadığı, idari şartnamenin 19 uncu maddesinde götürü bedel üzerinden teklif verileceği hususuna yer verilmesine karşılık, idari şartnamenin ekindeki standart formlarda birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelinin bulunduğu, ayrıca, tip sözleşmenin de götürü bedele uygun olarak hazırlandığı,
3 ) İdari şartnamenin 7.32.4 maddesinde, aşçı olarak istihdam edilecek personelin ustalık belge sertifikalarının asıllarının veya noter onaylı suretlerinin verileceğinin ifade edildiği, ancak Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılacak değişiklikle, personelle ilgili herhangi bir belgenin istenilmeyeceği hususuna yer verildiği,
4 ) İdari şartnamenin 7.3.2.1 maddesinde, 300 kişilik kapasite raporunun istendiği, ancak günlük ortalama 370 kişinin yemek yiyeceği, istenmiş olan kapasitenin bu sayının altında olduğu,
5 ) İdari şartnamenin 7.3.2.2 maddesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca düzenlenen gıda sicil sertifikasının istendiği, ancak bu belgenin Belediye Kanunu çerçevesinde, bağlı bulunan belediyeler tarafından verileceği, 6) İdari şartnamenin 51. maddesinin hizmet alımları tip idari şartnamesine aykırı olduğu, 7) İdari şartnamenin 27.3 maddesinde, geçici teminat mektuplarının süresinin 60 günden az olmayacağı hususuna yer verildiği, ancak, kamu ihale mevzuatı uyarınca bu sürenin 30 takvim günü olacağının açık olduğu,
iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibi isteklinin teklifi kapsamında sunduğu, “İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütnamesi”nin 2 nci maddesinde, “ihale tarihi itibariyle” ifadesine yer verilmediği, aynı taahhütnamede de herhangi bir tarihe de yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

             19.01.2007 tarihli ihale komisyon kararında, şikayetçinin teklifinin, “10 uncu madde taahhütnamesinin usulüne uygun sunulmadığı” nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

             Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan söz konusu standart formun 2 nci maddesi, “İhalenin [üzerimde/üzerimizde] kalması halinde sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda [olmadığıma/olmadığımıza] ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz].” şeklinde öngörülmüştür.

 

             Bu itibarla, teklifi kapsamında sunduğu, “İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütnamesi”nin 2 nci maddesinde, “ihale tarihi itibariyle” ifadesine yer vermeyen isteklinin, söz konusu belgesinin usule aykırı olarak düzenlendiği anlaşıldığından, idarenin bu isteklinin teklifini anılan nedenle değerlendirme dışı bırakmasının hukuka aykırı olduğu yolundaki iddia yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait idari şartnamenin 19 uncu maddesinde, teklif türünün “götürü bedel” olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Diğer taraftan, işe ait sözleşme tasarısının 6 ncı maddesinde de, sözleşmenin götürü bedel üzerinden imzalanacağı hususuna da yer verilmiştir.

 

            Buna karşılık idarece hazırlanan ihale dokümanının ekine, birim fiyat teklif mektubu birim fiyat teklif cetvelinin konulduğu anlaşılmıştır.

 

            İsteklilerce sunulan tekliflerin incelenmesi neticesinde, isteklilerin tümünün tekliflerini, birim fiyat teklif mektubu ve eki cetveli sundukları anlaşılmıştır.

 

             Her ne kadar isteklilerin tümü, tekliflerini birim fiyat teklif olarak vermiş iseler de, idari şartnamede ve sözleşme tasarısında teklif türünün götürü bedel olarak öngörüldüğü, ancak, idarece ihale dokümanı kapsamına konulan teklif mektubunun birim fiyat teklif cetveline uygun olarak düzenlendiği, söz konusu idare düzenlemelerinin birbiriyle çeliştiği, ayrıca, söz konusu tekliflerin hangi teklif türüne göre değerlendirileceği ve sözleşmenin hangi teklif türüne göre imzalanacağı hususlarında tereddüt oluşturduğu dikkate alındığında, söz konusu hususlar, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

             İşe ait idari şartnamenin 7.3.2.4 maddesinde, “İstekliler teklifleri ile birlikte, “aşçı” olarak istihdam edeceği personellerini ustalık belge sertifikalarının asıllarını veya noter tasdikli suretlerini vereceklerdir” düzenlemesine yer verilmiştir. Söz konusu personelin, anahtar teknik personel olarak öngörülmediği anlaşılmıştır.

 

          Bu hususla ilgili olarak, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde, “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” hükmüne yer verilmiştir.

 

           Bu itibarla, işin yürütülmesi aşamasına yönelik olarak aşçı ve aşçının niteliği ile ilgili teknik ayrıntılara teknik şartnamede yer verilmesi mümkün iken, ihaleye katılımda isteklilerden “ustalık belge sertifikalarının asıllarını veya noter tasdikli suretlerinin” istenmesi, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte anılan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait idari şartnamenin 7.3.2.1 maddesinde, günlük kapasitenin 300 kişilik olduğuna dair Kapasite Raporu, kalite ve standarda ilişkin belgeler arasında öngörülmüştür.

 

          Anılan şartnamenin 2 nci maddesinde, günlük ortalama 370 kişi için toplam 85470 adet tabldot malzeme dahil yemek pişirme ve dağıtımı, işin fiziki miktarı olarak öngörülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” 44 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında; “İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir.”  hükmü,

 

“Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinin birinci fıkrasında İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır. hükümlerine yer verilmiştir.

 

Bu itibarla, ihale konusu işin niteliği dikkate alındığında, şikayetçinin, idarece işe ait idari şartnamenin 7.3.2.1 maddesinde, günlük kapasitenin 300 kişilik olduğuna dair Kapasite Raporunun kalite ve standarda ilişkin belgeler arasında öngörülmesinin mevzuata aykırı olduğu yolundaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

 

 

 

          5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait idari şartnamenin 7.3.2.2 maddesinde, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca düzenlenen 560 sayılı Gıda Üretimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ürünler için alınmış “Gıda Sicili Sertifikası”nın aslı veya noter tasdikli sureti, kalite ve standarda ilişkin belgeler arasında öngörülmüştür.

 

           5179 sayılı Kanunun “Üretim izni, gıda sicili ve tescil işleri” başlıklı 4 üncü maddesinde;

 

            “Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu konuda Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte öngörülen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uyarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarasını almak zorundadır. Üretilecek gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksinde tanımı yapılmış olanların ilgili kodekse uygun üretileceğine dair yazılı beyan ile etiket örneğini ibraz etmesi üzerine söz konusu ürünlere, her ürün için izin belgesi ve numarası verilir. Türk Gıda Kodeksinde tanımlanmamış gıdaları üreten işyerleri, üretime geçmeden önce izin almak ve diğer tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır. Alınan belgeler, alındığı şartların değişmemesi kaydıyla, miras yoluyla intikalinde geçerliliğini devam ettirir.Üretim izni, gıda sicili ve gıda işyerlerinin taşıması gereken asgarî teknik ve hijyenik şartlara ait kurallar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce valiliklerin (81 il) il sağlık müdürlüklerine gönderilen Genelgede, 05.06.2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” hükmü gereği daha önce kendileri tarafından yürütülmekte olan gıda üretim işyerlerine Çalışma İzni ve Özel Gıda Kontrol Laboratuarı Kuruluş İzni işlemlerinin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca yürütüleceği hususlarına yer verilmiştir.

 

            Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’nce Valilik İl Müdürlüklerine gönderilen 12.01.2007 tarihli 2007/05 tamim nolu Gıda Üretim İzni Talimatında ise, “Çalışma izni ve gıda sicili ile ilgili işlemler yukarıda anılan Kanun ve Yönetmeliğe istinaden 05.08.2005 tarihine kadar Bakanlığımız  tarafından yürütülmüş olmakla birlikte, Danıştay idari Dava Daireleri Kurulunun yürütme durdurmalı kararı gereği; söz konusu tarihten itibaren çalışma izni ve gıda siciline ilişkin işlemler yetki alanına göre, belediye mücavir alanı içerisinde ilgili Belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare Müdürlükleri, organize sanayi bölgelerinde ise Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Bu nedenle İl Müdürlüklerimiz işletmelerin çalışma izni ve gıda sicili ile ilgili başvurularını ilgili kurumlara yönlendireceklerdir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

           Bu itibarla, her ne kadar uygulamada, anılan Danıştay Kararı uyarınca, gıda sicil işlemleri Belediyeler, İl Özel İdare Müdürlükleri ve Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülmekte ise de, Tarım Bakanlığının İl Müdürlüklerine yapılacak başvuruların, ilgili kurumlara yönlendirileceği, ayrıca, anılan Talimat uyarınca, 05.08.2005 tarihinden önce Bakanlık tarafından düzenlenmiş olan gıda sicil sertifikası ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda, belgeye ilişkin İl Müdürlüğü tarafından herhangi bir işlem yapılmadan, iş yerleri belge değişikliğinin gerçekleştirilmesi için ilgili kurumlara yönlendirileceği dikkate alındığında, işe ait idari şartnamede Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca düzenlenen “Gıda Sicil Sertifikası”nın istenmesi, esasa etkili bir aykırılık teşkil etmemektedir.

 

 

            6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait idari şartnamenin 51 inci maddesinde, “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlığına yer verildiği, ancak söz konusu madde hükmünün boş bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

           Açık ihale usulü için öngörülen tip idari şartnamenin 27 nci dipnotunda, götürü bedel teklif alınan işlerde söz konusu madde hükmünün boş bırakılacağı, buna karşılık birim fiyat teklif alınan ihalelerde madde metninin, “51.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin;

a) Sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla, sözleşme bedelinin %20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir.

 

51.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, yüklenicinin işin tamamını ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

 

51.3. İşin sözleşme bedelinin %80´inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde de yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80´i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5´i, kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden idarece ödenecektir.

 

51.4. Sözleşme kapsamında gerçekleşecek iş artışları ve iş eksilişlerinde, idare ile yüklenicinin yükümlülükleri hususunda Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve işin sözleşmesinin ilgili hükümleri uygulanır.” şeklinde düzenleneceği ifade edilmiştir.

 

          Diğer taraftan; işe ait idari şartnamenin 19 uncu maddesinde, teklif türünün “götürü bedel” olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Diğer taraftan, işe ait sözleşme tasarısının 6 ncı maddesinde de, sözleşmenin götürü bedel üzerinden imzalanacağı hususuna yer verilmiştir.

 

            Buna karşılık idarece hazırlanan ihale dökümanının ekine, birim fiyat teklif mektubu birim fiyat teklif cetvelinin konulduğu anlaşılmıştır.

 

            İsteklilerce sunulan tekliflerin incelenmesi neticesinde, isteklilerin tümünün tekliflerini, birim fiyat teklif mektubu ve eki cetveli sundukları anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamede ve sözleşme tasarısında teklif türünün götürü bedel olarak öngörüldüğü, bu doğrultuda, idari şartnamenin 51 inci maddesinin idarece boş bırakıldığı, ancak, idarece ihale dokümanı kapsamına konulan teklif mektubunun birim fiyat teklif cetveline uygun olarak düzenlendiği, söz konusu idare düzenlemelerinin birbiriyle çeliştiği hususları birlikte değerlendirildiği, idarenin söz konusu düzenlemeleri, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

 

            7) Başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait idari şartnamenin 27.3 maddesinde, geçici teminat mektubunun geçerlilik tarihinin, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 60 günden az olmamak üzere isteklilerce belirleneceği, aynı şartnamenin 25.1 maddesinde ise, tekliflerin geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olması gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

 

           İsteklilerin teklifleri kapsamında sundukları geçici teminat mektupları incelendiğinde, isteklilerden Filiz İnş. Gıda Tic. Ltd. Şti. ile  Gönültaşlar Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti.nin geçici teminat mektuplarındaki sürenin, idarenin öngördüğü “teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 60 günden az olmamak üzere” düzenlemesi karşısında, yeterli olmadığı, idarenin de, 19.01.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile söz konusu isteklilerin tekliflerini değerlendirme dışı brıaktığı anlaşılmıştır.

 

           4734 sayılı Kanunun 35 nci maddesinde, “32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

          Bu itibarla, tekliflerin geçerlilik süresi en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilmesi gerekirken, idarece bu sürenin, “teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 60 günden az olmamak üzere” belirlenmesinin ve buna dayanarak, isteklilerden Filiz İnş. Gıda Tic. Ltd. Şti. ile  Gönültaşlar Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti.nin teklifini değerlendirme dışı bırakması, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

           Açıklanan nedenlerle;

 

          İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

          Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihalede, başvuru sahibinin teklifi kapsamında sunmuş olduğu 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile ilgili taahhütnamede (Standart Form- KİK027.0/H) “ihale tarihi itibariyle” ifadesinin eksik olması değerlendirme dışı bırakılma nedeni kabul edilmiştir.

Söz konusu standart form 08/06/2004 tarihli Yönetmelik değişikliği ile getirilmiş, 22/06/2005 tarihli değişiklikle ise standart formun ikinci fıkrasına isteklilerin ihale dışı bırakılma sebeplerini taşımadıklarına ilişkin belgeleri “ihale tarihi itibariyle” durumlarını gösterir biçimde sunmalarına açıklık getirmek amacıyla “ihale tarihi itibariyle” ifadesi eklenmiştir. Dolayısıyla iki standart form arasındaki fark bu ifadeyle sınırlıdır.

İhalelerde eski standart formun sunulmasının taşıdığı bahse konu ifade eksikliği dolayısıyla, isteklinin bu belgeleri ihale tarihi itibariyle durumunu gösterir biçimde sunma zorunluluğu açısından zafiyet oluşturacağı gibi bir düşünce akla gelebilirse de, bu düşüncenin yerinde olmadığı aynı hususu düzenleyen idari şartnamenin 42 nci maddesindeki hükümden açıkça anlaşılmaktadır. Zira Şartnamenin söz konusu maddesinde;

“İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 40.3 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.”

Denilmek suretiyle isteklinin bu belgeleri “ihale tarihi itibariyle” durumunu göstermek üzere sunacağı tereddüde meydan vermeyecek biçimde kurala bağlanmış durumdadır.

İhale dokümanının bir bütün olduğu, isteklinin teklif mektubunda “ihale dokümanını okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yeri ve  çevresini gördük, mahallin özelliklerini ve zemin şartlarını tetkik ettik, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.” İfadesiyle dokümandaki tüm hükümleri kabullenerek teklif verdiği gerçeği dikkate alındığında eski standart formdaki eksikliğin idari şartnamedeki açıklık karşısında önemini ve anlamını yitirdiği görülmektedir.

İşlevi ve sonuçları bakımından önemsiz olan söz konusu ifade eksikliğine rağmen taahhütnamenin mevcut haliyle kabulünde hukuki bir mahzur görülmemekle birlikte, yeni formata uygunluğun sağlanması amaçlanıyorsa bu hususun bilgi eksikliği kapsamında istekliye tamamlattırılması da mümkün bulunmaktadır.

Açıklanan gerekçelerle, kararın bahse konu hususu değerlendirme dışı bırakılma nedeni kabul eden gerekçe kısmına katılmıyorum.

 

                                                                                       Yaşar GÖK                                    

                                                                                      Kurul Üyesi 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul