En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1094
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :37
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1094
Şikayetçi:
 Delta Koruma ve Güvenlik Hizm. Ltd. Şti. İncilipınar Mahallesi 4 Nolu Cad. Yüncüler İş Merkezi Nu 51 K:2 GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Valilik Binası 4. Kat Şehitkamil/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.02.2007 / 4804
Başvuruya konu ihale:
 2007/10140 İhale Kayıt Numaralı “Nizip Hacı Mehmet Fatime Özberk Çocuk Yuvası Özel Güvenlik Hizmeti Alımı ” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2007 tarih ve 08.04.79.0041/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce  01.02.2007 tarihinde  4734 sayılı Kanunun 21/f maddesi uyarınca pazarlık usulü ile yapılan “Nizip Hacı Mehmet Fatime Özberk Çocuk Yuvası Özel Güvenlik Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Delta Koruma ve Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.’nin 07.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 12.02.2007 tarih ve 4804 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale dokümanında genel tatil gününde çalışılacak gün sayısına ilişkin düzenlemenin isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olduğu ve ihale işlemlerinin iptaline karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale dokümanında yapılan düzenleme uyarınca resmi tatil ve bayram günlerinde çalışılacak personel ve bu personele ödenecek ücret dikkate alınarak teklif verdikleri; ancak idarece bu hesabın yanlış yapılması sonucunda asgari işçilik maliyetini karşılamayan istekli üzerinde bırakıldığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin diğer tekliflere göre aşırı düşük teklif olmasına rağmen aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadığı,

 

            2) İdareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece alınan kararda hizmetin “ivedilik arz etmesi ve kamu yararının korunması” gerekçe gösterilerek ihale sürecine devam edileceğinin bildirildiği; söz konusu kararın 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde belirtilen şartları taşımadığı

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Şikayetçinin birinci iddiasına ilişkin olarak; İhaleye ilişkin idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 23 üncü maddesinde; 

 

Çalışacak personele 1 aylık (26 gün) yol gideri için brüt 54,08.YTL. yemek ücreti olarak brüt 67,60.YTL  nakdi olarak ödeneceği  ve çalışacak personele verilecek kıyafetin teklif fiyata dahil olduğu; çalıştırılacak  kişilere yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin %30  fazlası ücret ödeneceği belirtilmiştir.

 

Ayrıca; resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalışacak personele yönelik olarak  “ 3 güvenlik personeli toplam 2007 Yılında 12,5 gün çalıştırılacak” şeklinde düzenleme yapılarak; bu günler için, 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacağı ve ödemelerin bu hükme göre yapılacağı; sigorta risk pirim oranı %1,5 alınarak hesaplama yapılacağı  olarak alınacağı hesaplanmıştır.” şeklinde düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

           

İdari şartnamede işin süresi 323 gün olarak belirtilmiş olup başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmemiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII.G.7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde işçilik maliyeti hesabında iş başlangıcının ayın ilk gününe veya işin sonunun ayın son gününe denk gelmemesi halinde çalışılan gün sayısının işçilik maliyeti hesabının bir aylık işçilik ücretinin 30 gün olduğu kabul edilerek yapılmaktadır.

 

Bu durumda, isteklilerce tekliflerinin hazırlanmasında çalışılan ay ve gün sayılarının doğru tespit edilebilmesi için işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir.

 

Şikayete konu ihalede işin süresinin 323 gün ve ihalenin 2007 yılı güvenlik hizmeti alımı olduğu belirtildiğinden 31.12.2007 tarihinden geriye doğru 323 gün gelindiğinde işin başlangıcının 12.02.2007 tarihine tekabül ettiği ve işçilik hesabının 10 ay, 17 gün üzerinden yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede idari şartnamenin 23 üncü maddesinde yapılan düzenlemeler çerçevesinde yol, yemek ve işçilik ücreti ile bunlara ilişkin %3’lük sözleşme gideri dahil ( genel tatil günlerinde çalışacak personele ödenecek ilave ücret, giyim bedeli ile zorunlu mali sorumluluk sigortası hariç) 3 işçinin 10 aylık asgari işçilik maliyeti 31.827,62 YTL; 17 günlük asgari işçilik maliyeti 1.803,56 YTL olmak üzere asgari işçilik maliyetinin 33.631,18 YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

İhaleye teklif veren isteklilerce sigorta bedelinin 35,00 YTL/kişi olmak üzere toplam 105,00 YTL öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin 35.050,17 YTL olduğu, isteklilerce idari şartnamede yapılan düzenlemeye uygun olarak teklif verilmesi gerektiğinden  idari şartnamede 3 personele 12,5 günlük ücret ödeneceğinden hareketle 37,5 günlük genel tatil ücreti  olan 1.144,07 YTL’nin teklif fiyata dahil edilmesi halinde; 3 personelin giyim bedeli için sözleşme gideri de dahil olmak üzere 169,92 YTL kaldığı dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin asgari maliyeti karşılayacağı anlaşılmıştır.

 

2) Şikayetçinin ikinci iddiasına ilişkin olarak; şikayet başvurusu hakkında nihai karar verildiği halde ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde ihale yetkilisince alınan Karar,  4734 sayılı Kanunun 55 ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aykırı olmakla birlikte Kamu İhale Kurulunca 19.02.2007 tarih ve 2007/AK.H-479.1 sayı ile ihale sürecinin durdurulmasına Karar verildiğinden ve ihalede henüz sözleşme imzalanmadığından söz konusu mevzuata aykırılığın sonuç doğurmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul