• Karar No: 2007/UH.Z-1095
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :38
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1095
Şikayetçi:
 Sezen Yavuz LPG Elk. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Taksim Caddesi Ren Apt. Nu:57/2 Beyoğlu/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sıraselviler cad. Nu:119 34433 Beyoğlu/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.02.2007 / 5404
Başvuruya konu ihale:
 2006/180797 İhale Kayıt Numaralı “Hastane ve Bağlı Levent Semt Polikliniğinin Veri Giriş ve Kontrol Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2007 tarih ve 08.05.13.0041/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 16.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane ve Bağlı Levent Semt Polikliniğinin Veri Giriş ve Kontrol Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sezen Yavuz LPG Elk. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 29.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.02.2007 tarih ve 5404 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; şikayetin uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan istekli ile firmalarından düşük teklif veren diğer isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak belirlenmesi gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinde giyim için öngörülen bedelin Maliye Bakanlığının Memurlara Verilecek Giyecek Eşyalarının 2006 Yılı Azami Birim Fiyat Listesinde öngörülen bedellerin %1,2 si oranında olduğu, işçi kıyafetlerinin bu bedelle temininin mümkün olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde işin adı ve fiziki miktarına ilişkin olarak yapılan düzenlemeden ihale konusu hizmetin 11 ay süre ile 100 personel ile gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır.

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyatına dahil olan masraflar”  başlıklı 26.3 üncü maddesinde; işçilere asgari ücretin % 30 fazlası aylık ücret ödeneceği, yol gideri için günlük brüt 3,63 YTL nakdi ödeme yapılacağı, personelin yemeğinin hastane idaresince karşılanacağı, teknik şartnamede cins ve miktarı belirlenen giysinin ayni olarak karşılanacağı ve teklif fiyata dahil edileceği; aynı şartnamenin 26.5 inci maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının %1,5 olarak alınacağına ilişkin düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

Ayrıca, 22.12.2006 tarihinde düzenlenen zeyilname ile idari şartnamenin 26 ncı maddesinde genel tatil günlerinde çalışılacak gün sayısına ilişkin düzenlemede değişiklik yapılarak genel tatil günlerinde çalıştırılması öngörülen personel sayısının 8 kişi olduğu ve çalışılacak toplam gün sayısının ( 8 x 12,5) 100 gün olduğu belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamede personelin kıyafetlerine ilişkin olarak; yazlık ve kışlık standart iş kıyafetinin yedekli olarak (en az ikişer takım olacak şekilde) firma tarafından temin edileceği, kıyafetlerin çalışma birimine göre pantolon/etek/gömlek/kravat/fular/süveter/hırka şeklinde sağlanacağı; hastanede kurulu güvenlik sistemine uyumlu yaka kartlarının yüklenici firma tarafından temin edileceği düzenlenmiştir.

 

Şikayete konu ihalede hizmetin ifası için istihdam edilecek personele ödenmesi gereken işçilik ücreti, nakdi olarak ödenmesi öngörülen yol bedeli  ve genel tatil günlerinde çalıştırılacak personele ödenecek genel tatil ücreti ile bunlara ilişkin % 3 sözleşme gideri esas alınarak (giyim ve yaka kartı bedeli hariç) yapılan hesaplamada asgari maliyetin 1.139.608,48 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin 1.139.714,00 YTL olduğu; nakdi ödemeler esas alınarak tespit edilen 1.139.608,48  YTL’lik asgari maliyet  şikayetçinin teklif bedelinden düşüldüğünde geriye (giyim ve yaka kartı giderleri için) 105,52 YTL kaldığı anlaşılmaktadır.

 

İdareye şikayet başvurusunun ihale yetkilisince görevlendirilen raportör tarafından incelenmesi sonucunda şikayetin kısmen haklı bulunması nedeniyle ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bileşenleri hakkında 01.02.2007 tarihli yazı ile açıklama istenildiği; ihale üzerinde bırakılan isteklinin 05.02.2007 tarihli açıklama yazısı ekinde;

- Yaka kartının tamamının 40,00 YTL’ye temin edileceğine ilişkin Gülka Kırtasiye Kağıt ve Büro Mlz. Paz. ticari unvanıyla İstanbul’da faaliyet gösteren Semra SAĞLAM ile imzalanan sözleşmenin,

-Teknik şartnamede belirtilen kıyafetin tamamının 62,45 YTL’ye temin edileceğine ilişkin Alp İş Elbiseleri San. Tic. Ltd. Şti. ile imzalanan sözleşmenin,

 

sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Söz konusu belgelere göre ihale üzerinde bırakılan isteklinin personel kıyafeti ve yaka kartı toplam maliyetinin 102,45 YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

Şikayete konu ihalede 100 personelin çalışacağı dikkate alındığında bayan/erkek personele göre ayrı verilecek 8 parçadan oluşan personel kıyafetinin toplam 62,45 YTL’ye temin edilmesi hayatın olağan akışına uygun değildir.

 

Keza, idarece de şikayet bu yönüyle kısmen haklı bulunarak ihale üzerinden açıklama istenildiği ve ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yukarıda belirtilen belgelere dayanılarak açıklamanın yeterli bulunduğu anlaşılmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesinde ihale komisyonlarının belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendireceği; bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedileceği; İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük tekliflerin, geçerli teklif olarak dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştır.

           

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi” balıklı XIII.H.b maddesinde Hizmet Alımı İhalelerine ilişkin olarak; asgari işçilik maliyetinin brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluştuğu; 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama isteneceği; istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgelerin değerlendirilerek karar verileceği  ve  aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedileceği; asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacağı hükme bağlanmıştır.

 

Şikayete konu ihalede ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bileşenlerine ilişkin sunduğu belgelerin incelenmesi sonucunda 100 personelin giyim bedeline toplam 62.45 YTL bedel öngörüldüğü; sunulan belge ve öngörülen bedelin değerlendirilmesi sonucunda hayatın olağan akışı içinde ihale dokümanında belirtilen kıyafetin bu bedelle temin edilebilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği; ancak ihale komisyonunca ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen istekli açısından aynı durumun söz konusu olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla; yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Aşırı düşük teklif verdiği tespit edilen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 Sayılı Kanunun 4. maddesinde hizmetBakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            İncelemeye konu ihalenin idari  şartnamesinde işin tanımı “veri giriş ve konrol hizmetleri alımı” olarak belirlenmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde öngörülen biçimde bir hizmet alımı yerine hastanede 100  personel istihdam edilmesi niteliğinde olan bu işin ihale konusu edilmesi mümkün değildir. Bu şekilde ihale yapılmasına 657 sayılı Kanunun 36. maddesine 318 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesiyle eklenen ek fıkra hükmü de imkan vermemektedir.

 

            Nitekim Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 22.11.2006 günlü, YD İtiraz No:2006/4327 sayılı kararında işçi çalıştırılmasının hizmet alımı kapsamında değerlendirilemeyeceği, hizmet alımı olarak gösterilmek suretiyle anılan yasa kapsamı dışında personel istihdamı edilmesi niteliğinde yapılan ihalede hukuka uygunluk bulunmadığına hükmedilmiştir.  

 

Belirtilen gerekçeyle  ihalenin iptal edilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

 

 

 

      Muzaffer EREN                                                    K.Nejat ÜNLÜ                                                                                                                                          

                     Kurul Üyesi                                                          Kurul Üyesi                               

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul