En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1096
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :39
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1096
Şikayetçi:
 Av. Nihal Özcan, Özel As Koruma ve Güv. Hiz. Ltd. Şti. Vekili, Y. Mecidiyeköy Yolu S. Demirsoy Apt. Nu:104 K:5 D:11 Mecidiyeköy Şişli/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul 70 Yıl Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eski Londra Asfaltı Bahçelievler/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.02.2007 / 5434
Başvuruya konu ihale:
 2006/183840 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.03.2007 tarih ve 08.05.20.0141/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

İstanbul 70 Yıl Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 09.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özel As Koruma ve Güv. Hiz. Ltd. Şti. Vekili Av. Nihal Özcan’ ın 16.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.02.2007 tarih ve 5434 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde kalan firmanın teklifinin aşırı düşük  bulunarak teklifinin geçersiz sayılması gerekirken, İdare tarafından ihalenin bu firma üzerinde bırakılması işleminin, 4734 sayılı Kanun  ve ilgili mevzuata aykırı olduğu, iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdari şartnamenin 26 ncı maddesi “ 26.3. Ayrıca,

         Firma personelinin yemek ihtiyacı kurum tarafından karşılanacaktır.

         Güvenlik Amiri konumundaki 1 adet personele brüt asgari ücretin % 35 (yüzde otuzbeş fazlası.)

         Özel Güvenlik personeli konumundaki 20 adet personele de brüt asgari ücretin % 25 yüzde yirmibeş fazlası teklif fiyata dâhildir.

         İstekli Özel Güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararları tazmini amacıyla yaptırılması zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teklif fiyata dâhil edilecektir.

         Bu personelin yol ve giyecek ile diğer hizmet gereği kullanılacak araç, gereç ve ekipmanlar istekliler tarafından ayni olarak karşılanacaktır.

         Yol günlük 2 adet Î.E.E.T bileti, aylık çalışma gün sayısı 26 olup, aylık bilet toplamı 52 (elliiki) adettir.

         İdarece belirlenecek olan yazlık ve kışlık iş giysisi teknik şartnamede belirtilmiştir. Asgari işçilik maliyeti Üzerinden %3 sözleşme giderleri, teklif fiyatına dahil edilecektir. Teknik şartnamede belirtilen diğer malzemelerin ayni olarak verilmesi ön görülmüş olup, teklif fiyata dahildir.

Resmi ve Dini Bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı iş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca ödeme yapılacak olup ödenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma gün sayısı 2007 Yılı için 12,5 (Onikibuçuk) gün olup; çalışacak İşçi sayısı 10 (On) kişi olarak belirlenmiştir. (Toplam: 12,5 x 10 = 125 günlük fazla çalışma ödenecektir.) Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma gün sayısı 2008 Yılı için 13,5 (Onücbuçuk) gün olup; çalışacak işçi sayısı 10 (On) kişi olarak belirlenmiştir. (Toplam´ 13,5 x 10 = 135 günlük futa çalışma Ödenecektir.) Genel Toplam 2007 Yılı / 125 Gün +2008 Yılı/135 Gün = 260 Gün fazla çalışma ödenecektir.

26.4.     Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5.lş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta pirim oranı %1,5´dir. Yaklaşık maliyet, bu oran üzerinden tespit edilmiştir. şeklinde düzenlemiştir

 

İhale ilan tarihi 12.12.2006, ihale tarihi ise 09.01.2007’dir.

 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 01.01.2007-30.06.2007 tarihi arasında brüt asgari ücret tutarı 562,50-YTL; 01.07.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 585,50-YTL olarak belirlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 49.2. maddesinde işe başlama ve bitiş tarihleri 01.02.2007-31.12.2008 olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin 48 inci maddesinde ise fiyat farkı verileceği düzenlenmiştir.

 

İdare tarafından 31.01.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Gsm Kor. Güv. Hiz. A.Ş. üzerinde bırakıldığının aynı tarihli yazıyla şikayetçi firmaya bildirildiği, tespit edilmiştir.

 

Bunun üzerine Özel As Kor.Güv. Hiz. Tic. Ltd. Şti. tarafından 24/01/2007 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçeyle şikayet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu başvuru üzerine başhekimlikçe oluşturulan raportör grubu, ihale komisyonunca ihalenin 2007 yılında yapılmış olmasına rağmen, 2006 yılı asgari ücretleri üzerinden değerlendirildiği oysa Kurulun 08/10/2003 tarih ve 2003/UKZ-500 sayılı kararına istinaden yaklaşık bedelini 2007 asgari ücreti üzerinden güncelleyerek teklifleri değerlendirmesi gerektiği doğrultusunda 26/01/2007 tarih ve 257 sayılı raporun başhekimliğe sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Bu rapor üzerine ihale komisyonunca, 31.01.2007 tarihinde yeniden toplanılarak ihale yaklaşık bedelini ve isteklilerin tekliflerinin 2007 asgari ücretine göre güncellendiği teklifleri yeniden değerlendirildiği, bu yeni değerlendirmeye göre 463.642,83-YTL´ lik güncellenmiş rakamla Gsm Kor. Güv. Hiz. A.Ş.´ne ait teklifin ekonomik yönden en avantajlı firma, ekonomik yönden en avantajlı 2 nci teklif sahibi firmanın ise Udem Güv. Hiz. Tic. Ltd. Şti.olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlığı altında;  “…2-Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işçilik hesaplama modülünde yer verilen işveren payları dikkate alınacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır…”,.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin XII-Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı başlıklı düzenlemesinde ise;   “Fiyat farkı; ihale tarihi itibarıyla geçerli olan brüt asgari ücret ile işin gerçekleştirildiği tarihte geçerli olan brüt asgari ücret dikkate alınarak hesaplanacaktır. ….

 

Fiyat Farkı Esaslarının 9 uncu maddesinin (ı) bendine göre idari şartname ve sözleşmelere bu Esasların sadece 8 inci maddesinin uygulanacağına dair hüküm konulabilecektir. Ancak gelecek yıla ilişkin olarak bir önceki yılın sonunda yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, ihale aşamasında geçerli olan tekliflerin, yılın başında yapılacak asgari ücret artışı nedeniyle sözleşmenin uygulanması sırasında aşırı düşük hale gelmesinin önlenebilmesi için söz konusu ihalelerin idari şartname ve sözleşmelerinde Esasların 8 inci maddesine göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmesi gerekmektedir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar’da temel asgari ücretin, ihale (son teklif verme) tarihinde geçerli olan asgari ücret olduğu belirtilmekte ve “Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan fark” başlıklı  8 inci maddesinde ise;

 “…İhale konusu hizmetin gerçekleştirilebilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin, sayı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla;

a) Asgari ücret tespit komisyonunca ihale (son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark,

b) İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranlan değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark,

c) 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark,

toplamı (a), (b) ve (c) bentleri toplamı), 506 sayılı Kanun gereğince işveren nâm ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle bu Esasların 7 nci maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Dolayısıyla; Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Kararnamesinin 8 inci maddesinde; ihale (son teklif verme) tarihi itibarıyla geçerli asgari ücrette sonradan meydana gelen değişikliklerin fiyat farkı olarak verileceği hükme bağlanmıştır. Teklif verilirken ihale tarihinde geçerli olan asgari ücretin esas alınması gerekmektedir. Bu nedenle, ihale dokümanında yer alan düzenlemeye göre Fiyat Farkı Kararnamesi dikkate alındığında; ihale tarihi 09.01.2007 tarihinden itibaren 01.07.2007 tarihine kadar asgari ücrette herhangi bir artış meydana gelmesi Kanunen mümkün olmadığından, ihale komisyonunca isteklilerin tekliflerinin 2007 asgari ücretine göre güncellenerek, söz konusu teklif değerlendirmesinin güncellenmiş tutarlar üzerinden yapılması yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine aykırıdır.

 

Ayrıca, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

2006 yılı asgari ücretini baz alarak teklifine ilişkin açıklama veren Gsm Kor. Güv. Hiz. A.Ş.’ nin teklifinin, 4734 sayılı Kanunun yukarıda yer alan hükmü uyarınca aşırı düşük bulunarak, değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, idare tarafından mevzuata aykırı olarak ihale üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde “ 26.3. Ayrıca,… Resmi ve Dini Bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı iş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca ödeme yapılacak olup ödenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır...” şeklinde düzenlenmiştir.

 

4857 sayılı iş Kanunun 47 nci maddesindeBu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir…” hükmüne,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinde ise;

 

“…3-Vasıflı personel için ise yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret üzerinden aynı hesaplamalar yapılacaktır. Brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası olarak belirleme yapılmayacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir...” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Durum böyle iken, idare tarafından idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan düzenlemede, ihale konusu işte çalışacak 20 personele de brüt asgari ücretin %25 üzerinden ödeme yapılacağı belirtilmiştir.

 

Bu durumda idari şartnamede 26 ncı maddesinde yer alan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücrete ilişkin düzenlemenin, brüt asgari ücretin %25 fazlası üzerinden ödeneceği şeklinde yapılması gerekmektedir.

 

Ancak, idare tarafından anılan şartname maddesinde yapılan düzenlemede, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için ödenecek ücretin, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacağının belirtildiği, bu durumunda 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi hükmüne ve yukarıda yer alan tebliğdeki açıklamaya aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Kaldı ki, Genel Güv. Hiz. Tic. Ltd. Şirketinin teklifine ilişkin verdiği açıklamasında yol ve giyecek giderlerine ilişkin olarak %3 sözleşme giderini teklifine yansıtmadığından elenmesi yerinde olmakla birlikte, anılan firmanın teklifine ilişkin verdiği açıklamasının, idare tarafından resmi dini bayram ve yılbaşı günlerinin ödenecek ücretin asgari maliyetin altında olduğu gerekçe gösterilerek de kabul edilmediği anlaşılmıştır.

 

Bununla beraber, söz konusu firma tarafından idari şartnamede yer alan düzenlemeye uygun, 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi hükmüne ve anılan tebliğde yer alan açıklamaya aykırı olarak resmi dini bayram ve yılbaşı günlerinin ödenecek ücretin brüt asgari ücret üzerinde hesaplayarak açıklama verdiği tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, her ne kadar ihaleye teklif veren istekliler süresinde ihale dokümanındaki bu düzenlemeye itiraz etmediklerinden doküman kesinleşmiş bulunmakta ise de, ihale dokümanındaki bu düzenleme tekliflerin değerlendirilmesini etkilediğinden, tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilme imkanının ortadan kalktığı ve aynı zamanda bu düzenlemelerle idarenin aşırı düşük sorgulaması yapamayacağı anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) 4735 sayılı Kanunun 6. maddesinde yer alan “…c) Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Özel As Koruma ve Güv. Hiz. Ltd. Şti.’ nin idare tarafından ihale dokümanının ekinde verilen birim fiyat teklif mektubunun eki olan birim fiyat teklif cetvelini değiştirerek, idarenin belirlediği maliyet kalemlerinin dışında yukarıda yer alan hükme aykırı olarak, giyim, mali sorumluluk sigortası, ulaşım ve telsiz frekans izin belgesi bedellerine ilişkin kalemler eklediği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, söz konusu firma tarafından Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” bölümünün “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı Hizmet Alımı İhalelerine ilişkin (b) maddesinde; “…Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir…” açıklamasına aykırı olarak teklifinde çalışacak personelin giyim giderine ilişkin olarak bir bedel öngörülmediği anlaşılmıştır.

 

 

2) Udem Güv. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamasında bir işçinin giyim bedeli olarak 63,50 YTL, yol bedeli olarak da aylık 67,60 YTL ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası için toplam 627,90 YTL bedel öngördüğü ve şikayete konu ihaleye verdiği teklifinin 469.879,42 YTL olduğu anlaşılmıştır. Ancak, anılan firmanın teklifine ilişkin verdiği açıklamasında, giyecek giderine ilişkin olarak %3 sözleşme giderini teklifine yansıtmadığı tespit edilmiştir..

 

3) Bt Güvenlik Hizmetleri A.Ş.’ nin teklif dosyasında Bal-Trans Nak. Depolama Ltd. Şti. tarafından verilen 08.01.2007 tarihli iş durum ve iş bitirme olmak üzere 2 adet İş deneyim Belgesi sunduğu, tespit edilmiştir.

                                               

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi” başlıklı 56 ncı maddesinin ilk fıkrasında; “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıdaki hüküm uyarınca, söz konusu iş deneyim belgelerinin özel sektöre taahhüt edilen hizmete ilişkin olmasına karşın, firmanın iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini ve işin adının güvenlik hizmet alımı işi olması nedeniyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesinin, işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgelerin, ihale başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunmaları gerektiği halde sunmadıkları, ancak ihale komisyonunca mevzuata aykırı olarak yeterli kabul edildiği anlaşılmıştır. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İdari şartnamenin  26.7.nci maddesinde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı iş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca çalışılacak fazla mesai ücretinin “farklı maaş grubu ayırımı yapılmaksızın seyyanen herkese brüt asgari ücretin %25 fazlası üzerinden hesaplama yapılacaktır” biçimindeki düzenleme yer almış olup, ihale dokümanındaki bu düzenlemeye herhangi bir itiraz edilmemiş olduğundan kesinleşmiş bulunmaktadır.

Kesinleşen dokümana göre idarece yapılan değerlendirme yerinde görüldüğünden karar gerekçesinin bu kısmına katılmıyorum.

 

 

                                                                                                          H.Hüseyin GÜRHAN

                                                                                                                    Kurul Üyesi                                                    

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul