• Karar No: 2007/UH.Z-1097
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :40
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1097
Şikayetçi:
 STK Güvenlik Sistemleri Özel Güv. Tic. Ltd. Şti., Abdi İpekçi Cad. Nu:20 Merkez/ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya İl Özel İdaresi, Tuzcular Mahallesi Balıkpazarı Sk. 3 07100 Merkez/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.02.2007 / 5223
Başvuruya konu ihale:
 2006/189460 İhale Kayıt Numaralı “Antalya İl Özel İdaresi 2007 Yılı Özel Güvenlik Hizmet Satın Alınması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.03.2007 tarih ve 08.05.05.0177/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya İl Özel İdaresi’nce 16.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Antalya İl Özel İdaresi 2007 Yılı Özel Güvenlik Hizmet Satın Alınması İşi” ihalesine ilişkin olarak STK Güvenlik Sistemleri Özel Güv. Tic. Ltd. Şti.’nin 01.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.02.2007 tarih ve 5223 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına, tespiti yapılan mevzuata aykırılıkların değerlendirilmek, gerekiyorsa incelemek ve/veya soruşturulmak üzere ilgili idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Hafta tatili izni dikkate alınmak suretiyle ilave personel öngörülmesi gerekirken bu hususun şartnamede belirtilmediği,

 

            2) Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısının ihale dokümanında açıkça belirtilmediği,

 

            3) Aracın ne kadar yol kat edeceğinin belirtilmediği,

 

            4) Şartnamede kıyafet için konulmuş olan özel safari kepin ne anlama geldiğinin anlaşılamadığı, 5188 sayılı Kanun gereği personelin ait olduğu şirketin bakanlıkça onaylı kıyafeti giymesi gerektiği,

 

            5) İstenilen iki araca ilişkin şoför kadrosunun belirtilmediği,

 

            6) 40 adet telefon istenildiği bu sayının çok fazla olup ayrı bir ihale konusu olması gerektiği,

 

            7) Ücret hesaplamasına ilişkin çizelge ile Teknik Şartnamedeki “güncel brüt asgari ücret x 150/100” ibaresinin çeliştiği,

 

            8) Aşırı düşük fiyat sorgulaması yapılmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin 9.b.3 üncü maddesinde “….günlük çalışma üç vardiya halinde yapılacak ve aynı Yönetmelik çerçevesinde gece-gündüz postalarında nöbetleşme esası uygulanacaktır. Her vardiyada ihtiyaç duyulan sayı kadar eleman görev yapacak….” düzenlemesi yer almaktadır.

           

          Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm XIII-G.3 üncü maddesinde “İhale dokümanında günlük vardiya sayısı ile her vardiyada kaç personel çalıştırılacağı ve haftada çalışılacak gün sayısı belirtilmeden sadece çalışacak toplam güvenlik personeli sayısı belirtilmiş ise, ihale dokümanındaki toplam personel sayısı dikkate alınarak teklif verilecek ve teklifler değerlendirilecektir. İşin gerçekleştirilmesi aşamasında ise haftalık 45 saat olan çalışma süresi aşılmamak kaydıyla, ihale dokümanında öngörülen personel sayısı üzerinden iş programı yapılmak suretiyle vardiya sayıları, her vardiyada çalışacak personel sayısı ve haftalık gün sayısı belirlenecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan Tebliğ hükmü çerçevesinde Teknik Şartnamede toplam çalışacak personel sayısı belirtildiğinden, hafta sonu çalışacak personelin belirtilmemesi teklifleri etkilememekte, ancak “İhtiyaç duyulan sayı kadar eleman görev yapacak” ibaresi kesinlik içermediğinden, isteklilerin tekliflerini hazırlarken tereddüte düşmelerine sebep olabilecek niteliktedir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin 9.f.ii.2 nci maddesinde “Bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde de ihale kapsamındaki işler devam ettirilecektir. Bayram ve genel tatil günlerinde önce Kontrol Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda yüklenici tarafından yapılan çalışma programına göre çalışacakların isim listesi yüklenici ve/veya vekili ile Kontrol Müdürlüğü tarafından imzalandıktan sonra Daire Başkanlığı tarafından onaylanacaktır.” düzenlemesi,

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm XIII-G maddesinde “İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

          Teknik Şartnamedeki “Kontrol Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda yüklenici tarafından yapılan çalışma programına göre” ibaresi Tebliğdeki “resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek” hükmüne aykırı olarak isteklilerin tekliflerini etkileyebilecek şekilde idarenin işin yapılması sırasındaki takdirine bırakılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin 12 nci maddesinde “…İşin süresince kullanılacak olan araç gereç ve ekipmanların miktarları Çizelge 5’te verilmiştir. (2 Adet çift kabinli pikap..) İhale konusu hizmetin yapılabilmesi için teknik şartnamede öngörülen araçların azami 5 (beş) yaşını doldurmamış olması gerekir.

           

            Araçların her iki yanında Antalya İl Özel İdaresi ibaresi olacaktır. Araçların çalışma programı İdare tarafından belirlenecektir. İdare, her ne kadar bu ihale kapsamında iş araçlarının görev tanımı ve yerleri için esasları belirlemiş olsa da; bu ihale amacına uygun sorumluluk alanlarında, çalışma sürelerinde ve yerlerinde her türlü değişiklik ve yeniden görevlendirme yapabilir.

 

            Yüklenici bu ihale kapsamındaki tüm sorumluluk alanlarında, ihale kapsamındaki araçlar ile etkin ve verimli bir çalışmayı kesintisiz sürdürmek zorundadır.

 

            Yüklenici, kendi getirdiği araçların trafiğe çıkacak şekilde her türlü bakım, test, kontrol ve muayene vb. işlemlerini eksiksiz yerine getirerek takibin ve sürekliliğin sağlanmasından sorumludur.

            ………..

            Hizmet araçları 30 iş günü, günde 20 saat çalışacaklardır.” düzenlemesi,

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm XIII-G maddesinde “Hizmetin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın ne kadar yol kat edeceğine ilişkin ihale dokümanında düzenleme yapılacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Teknik Şartnamede araçların kaç kilometre yol kat edeceğine ilişkin düzenleme yapılmaması anılan mevzuat hükmüne aykırıdır.

 

             4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartname Çizelge 7’de özel güvenlik hizmetinin yürütülmesi sırasında kullanılacak sarf malzemelerinin özellikleri belirtilmiştir. Çizelgenin yedinci kaleminde “kep” ibaresine, kepin özelliği olarak ise “özel safari” tanımına yer verilmiştir.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm XIII-G maddesinde “Özel güvenlik hizmetine ilişkin düzenlemeler, 5188 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri esas alınarak yapılacaktır.” hükmü, 

            Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Üniforma ve Teçhizat” başlıklı 22 nci maddesinde Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ve üniformayı tamamlayan diğer unsurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve genel kolluk kuvvetleri ile kanunlarla kurulan özel kolluk kuvvetlerinde kullanılan renkte, biçim ve motifte olamaz. Üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ve teçhizat özel güvenlik birimlerince belirlendikten sonra, Komisyonun onayına sunulur. Üniformada şirketi tanıtıcı isim, işaret veya logo bulunur. Özel güvenlik şirketlerince kullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ile teçhizat Bakanlıkça onaylanır.

    Özel güvenlik görevlileri gece görevinde, spor müsabakalarında, konser ve sahne gösterilerinde üniformanın üzerine, arkasında ışığı yansıtan Ek-4´te gösterilen ÖZEL GÜVENLİK ibaresi yazılı yeleği giyerler.” hükmü yer almaktadır.

            Anılan Yönetmelik hükümler çerçevesinde idarenin kıyafet konusundaki düzenlemesi mevzuata aykırı görülmemiştir.

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin 9.a maddesinde 1 adet özel güvenlik müdürü ve 13 adet özel güvenlisi görevi olmak üzere toplam 14 adet personelle ihale konusu işin yerine getirileceği belirtilmiştir.

 

            İşin niteliği gereği aracı güvenlik personelinin kullanması mümkün olduğundan ayrı bir şoför kadrosuna yer verilmemesinde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

            6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartname Çizelge 4’te ihale konusu işin yerine getirilmesi sırasında kullanılacak araç ve gereçler belirtilmiştir. Çizelgede 40 adet iletişim cihazı talep edilmiştir. 14 kişinin çalışacağı özel güvenlik işinde 40 adet iletişim cihazının talep edilmesi işin gereği makul görülmemiş ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkesine aykırı bulunmuştur.

 

            7) Başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartname Çizelge 3’te ihale konusu işte görevlendirilecek personelin ücretlendirilmesine yer verilmiştir. Tabloda;

 

            Özel Güvenlik Müdürü için       brüt asgari ücretin % 250 si

 

            Özel Güvenlik Görevlisi için   brüt asgari ücretin % 200 ü ücret olarak belirlenmiştir.

 

            Teknik Şartnamenin 9.J.5 inci maddesinde “İşçilik maliyeti, asgari ücretin % 150 si için, 01.01.2006 yılından sonraki ihaleler için yemek ve yol bedelinin nakdi ödeneceği işçilik hesaplama modülündeki (http://ihale.gov.tr/iscilik/isciliknakdi2006.htm) -aylık brüt asgari ücret- kısmına (güncel brüt asgari ücret x 150/100) sonucu hesaplanıp, SSK risk prim oranı, yemek ve yol bedeline ilişkin veriler girilerek işverene maliyeti tespit edilecektir. Yukarıdaki tablo tekliflerin hazırlanmasında ve teklif aşamasında geçerli olup, sözleşmenin yürütülmesi sürecinde fiyat farkı ilgili kararnameler çerçevesinde ödenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Teknik Şartnamenin 9.J.5 inci maddesindeki düzenleme, Ücretlendirmeye İlişkin Tablo ile çelişiyor gibi görülmekle beraber, ilgili maddede Tablonun tekliflerin hazırlanmasında geçerli olacağı belirtildiğinden, tekliflerin hazırlanmasında isteklilerin tereddüte düşmesi engellenmiştir.

 

            8) Başvuru sahibinin sekizinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdare aşırı düşük teklif sorgulaması yapmadan ihaleyi en düşük fiyat teklifi veren firmanın üzerinde bırakmıştır. İhalede asgari işçilik bedeli (bayram günleri tüm personel görevli olması durumunda) 239.382,96 YTL, ihale üzerinde kalan firmanın teklifi 299.000,00 YTL ve ihale üzerinde kalan teklif bedelinin asgari işçilik bedelinden farkı 59.617,04 YTL dir. İdarenin asgari işçilik maliyetinin yaklaşık % 25 üzerindeki teklifle ilgili aşırı düşük fiyat sorgulaması yapmaması hususunda mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul