• Karar No: 2007/UH.Z-1098
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :41
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1098
Şikayetçi:
 Av. H. Asım Özcan, Handan Tarım, Dilhan Yemek Vekili, Meşrutiyet Cad. Konur Sokak Nu 36/14 Kızılay /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Rekabet Kurumu, Bilkent Plaza B 3 Blok Bilkent /ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2007 / 5642
Başvuruya konu ihale:
 2006/196694 İhale Kayıt Numaralı “Öğle Yemeği Hizmeti Satın Alma” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.03.2007 tarih ve 08.05.40.0177/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Rekabet Kurumu’nca 26.01.2007 tarihinde  Açık İhale Usulü ile yapılan “Öğle Yemeği Hizmeti Satın Alma” ihalesine ilişkin olarak Av. H. Asım Özcan Handan Tarım’ın (Dilhan Yemek Vekili) 12.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.02.2007 tarih ve 5642 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin aşırı düşük olmadığına ilişkin yeterli açıklamada bulunmalarına rağmen idare tarafından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale Komisyonu tarafından şikayetçinin teklifinin aşırı düşük olduğu değerlendirilerek bu isteklinin teklifi ile ilgili yazılı açıklamalarını 29.01.2007 tarihi mesai saati bitimine kadar vermeleri istenmiştir. Şikayetçi süresinde yazılı açıklamasını yapmıştır. Açıklamasında üretim maliyetleri açıklanırken “yemek üretimimizdeki personel sayısı yeterlidir, ancak yemek dağıtım, servis sonrası hizmet için görevlendirilen personel gideri maliyete yansıtılacaktır.” ifadesine, taşıt ve yol giderleri açıklanırken “Kurumunuz firmamızın yemek dağıtım güzergahında bulunduğu için herhangi bir taşıma gideri maliyeti etkilememektedir.” ifadesine yer verilmiştir.

 

            İhale Komisyonu yapılan açıklamaları yeterli görmediğinden şikayetçi firmanın teklifini değerlendirme dışı bırakmıştır. Açıklamanın yeterli görülmeme gerekçesi; “…yemeğin pişirilmesi esnasında çalışacak aşçı ya da aşçılar ile diğer yardımcı personel ile ilgili olarak herhangi bir maliyetin ilave edilmediği, İdaremiz binasının yemek dağıtım güzergahlarında bulunması sebebiyle taşıma giderine ilişkin herhangi bir maliyetin öngörülmediği, ancak bu hususu kanıtlayıcı herhangi bir belgenin de sunulmadığı,……Teknik Şartnamede yemek dağıtımında görevli iki personel ile yemek servisinde çalışacak bir personel için öngörülen giyeceklerle ilgili olarak maliyet analizinde fiyat tespitinin yapıldığı, ancak giyecek giderlerini kanıtlayacak herhangi bir belgenin sunulmadığı tespit edilmiştir.” şeklinde gösterilmiştir.

 

            Şikayetçi firmanın açıklaması incelendiğinde; İdarenin dağıtım güzergahı üzerinde bulunduğuna ve giyecek giderlerine ilişkin açıklama yapıldığı ancak bu hususları kanıtlayıcı belge sunulmadığı tespit edilmiştir.

 

       4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;  

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,  

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,  

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,  

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

       İdarenin aşırı düşük sorgulaması sonucunda yaptığı açıklamaların bir kısmını belgelendirmeyen isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul