• Karar No: 2007/UH.Z-1099
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :42
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1099
Şikayetçi:
 A-Kaya Temizlik Nak. İnş. Yemek Ürt. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti., Ataç- 1 Sokak Nu:20/5 Kızılay Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İnönü Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Elazığ Yolu 10. Km MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.02.2007 / 6184
Başvuruya konu ihale:
 2006/184810 İhale Kayıt Numaralı “T.Ö.T.Merkezi Temizlik ve İlaçlama” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.03.2007 tarih ve 08.04.81.0177/2007-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İnönü Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nce 24.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “T.Ö.T.Merkezi Temizlik ve İlaçlama” ihalesine ilişkin olarak A-Kaya Temizlik Nak. İnş. Yemek Ürt. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun idarenin 05.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.02.2007 tarih ve 6184 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamede “Kıyafet bedeli teklif edilen fiyata dahil edilecektir.” düzenlemesine yer verildiği, ancak tekliflerin değerlendirilmesinde esaslı unsurlardan biri olan iş elbiselerinin cinsi, kalitesi v.b. diğer bilgilere yer verilmediği,

 

            2) İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 14 üncü maddesinde yer alan “İhale başlangıç tarihinden itibaren yüklenici iş yeri hekimi ihdas edecektir. Firma karı içerisinde yıl boyunca kanunen ödenebilecek ihbar tazminatı, kıdem tazminatı vb. giderler ile kurum hekimi giderleri firma karı içinde düşünülmüştür.” düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu, zira  bu giderlerin sözleşme ve genel giderlere dahil olması gerektiği, 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;  “….Ayrıca

            a) Toplam 400 personelin giyecek özellikleri ve sayısı aşağıdaki gibi olacaktır.

                        180 adet numunesi Hastane Müdürlüğünde görülecek servislerde çalışacak personele alt ve üst olmak üzere iş elbisesi.

                        145 adet numunesi Hastane Müdürlüğünde görülecek temizlik yapacak personel için alt ve üst olmak üzere iş elbisesi.

                        75 adet numunesi Hastane Müdürlüğünde görülecek mutfakta çalışan personel için alt ve üst olmak üzere iş elbisesi.

                        Kıyafet bedeli teklif edilen fiyata dahil edilecektir.” düzenlemesi,

 

Kamu İhale Genel Tebliği Birinci Bölüm XIII.G.13 üncü maddesinde “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari ve Teknik Şartnamede her ne kadar ayrıntılı olarak kıyafetlerin özellikleri belirtilmemiş olunsa da, kıyafetlerin numunelerinin idarede görülmesine imkan sağlanarak, tekliflerin oluşumunda isteklilerin tereddüte düşmelerinin önüne geçildiğinden, şikayetçinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı IV üncü bölümünün 14 üncü maddesinde; “İhale başlangıç tarihinden itibaren yüklenici iş yeri hekimi ihdas edecektir. Firma karı içerisinde yıl boyunca kanunen ödenebilecek ihbar tazminatı, kıdem tazminatı vb. giderler ile kurum hekimi giderleri firma karı içinde düşünülmüştür….” düzenlemesi,

 

          Kamu İhale Genel Tebliği Birinci Bölüm XIII.H.b. maddesinde “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale konusu işin yapılması sırasında ödenebilecek ihbar tazminatı, kıdem tazminatı vb. giderler ile kurum hekimi giderlerinin İdari Şartnamede firma karı içinde gösterilmesi istenilmiş, Tebliğ’de ise genel giderler içinde gösterilmesi öngörülmüştür. İdarenin düzenlemesi her ne kadar Tebliğe aykırı olsa da, Tebliğde de belirtildiği gibi bu giderler önemli teklif bileşeni olarak belirtilemeyeceğinden, söz konusu hatalı düzenlemenin tekliflerin oluşturulmasını etkileyecek nitelikte olmadığı değerlendirilmiş ve şikayetçinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Karara konu ihalede 24 firma tarafından ihale dokümanı satın alınmasına karşın ihaleye sadece 3 isteklinin teklif sunduğu, 1 teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde, diğer iki teklifin ise yaklaşık maliyet civarında olduğu dikkate alındığında; ihale sonucunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5 inci maddesinde yer alan başta rekabetin tesisi ile kaynakların verimli kullanılması olmak üzere “temel ilkeler” in sağlanamadığı görüşünde olduğumdan ihalenin iptali gerektiği oyuyla karara katılmıyorum.    

 

 

                                                                                            Muzaffer EREN

                                                                                                     Üye

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul