• Karar No: 2007/UH.Z-1100
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :43
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1100
Şikayetçi:
 Süpervizör İnşaat Tem. İlaçlama Bilgi İşlem Eml. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Cad. Nu:62/3 Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Erkin Caddesi Nu:1 Göztepe Kadıköy/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.02.2007 / 5311
Başvuruya konu ihale:
 2006/177932 İhale Kayıt Numaralı “Veri Haz. ve Kont. İşletmenliği Donanım Teknisyenliği Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2007 tarih ve 08.05.21.0041/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 16.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri Haz. ve Kont. İşletmenliği Donanım Teknisyenliği Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnşaat Tem. İlaçlama Bilgi İşlem Eml. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 10.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.02.2007 tarih ve 5311 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, başvurudaki eksikliklerin 23.02.2007 tarihinde giderildiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 26.3.5 inci maddesinde çalışacak kişilerin ücret tespitinde 23.12.2005 tarih ve 26032 sayılı Resmi Gazetede açıklanan brüt asgari ücret baz alınacak olup bu tarihten sonra brüt asgari ücrete yapılacak değişiklikler çalışacak kişilerin ücret tespitinde dikkate alınmayacaktır şeklinde düzenleme yapıldığı, aynı şartnamenin 48.1 inci maddesinde fiyat farkı verilmeyeceği belirtildiğinden  ihaleye teklif veremedikleri, söz konusu düzenlemenin İş Kanununa aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarece hazırlanan şikayete konu ihaleye ilişkin idari şartnamenin 26 ncı maddesinin sonunda “Not” olarak yapılan açıklamada; ihale konusu hizmette çalışacak kişilerin ücret tespitinde 23.12.2005 tarih ve 26032 sayılı Resmi Gazetede açıklanan brüt asgari ücret baz alınacak olup bu tarihten sonra brüt asgari ücrete yapılacak değişiklikler çalışacak kişilerin ücret tespitinde dikkate alınmayacağı; Aynı şartnamenin 48 inci maddesinde, fiyat farkı verilmeyeceğine ilişkin hüküm konulduğu; 49.2. maddesinde işe başlama ve bitiş tarihlerinin 01.02.2007-31.12.2007 olduğunun belirtildiği; İhale tarihi 16.01.2007 olan ihaleye ilişkin ilanının, 04.12.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlandığı tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.4 üncü maddesinde sözleşme kapsamında istihdam edilecek işçilerin üç gruba ayrılarak en düşük ücretin 210 kişilik birinci grup için asgari ücretin 1,40 katı (% 40 fazlası) ücret ödenmesi öngörülmüştür.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde atıf yapılan 23.12.2005 tarih ve 26032 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararında 16 yaşını aşmış işçiler için bir günlük çalışma karşılığı asgari ücret 01.01.2006-31.12.2006 tarihleri arasında 17,70 YTL (531,00 YTL/Ay); ihale tarihinde yürürlükte bulunan 28.12.2006 tarih ve 26390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararında ise asgari ücret 01.01.2007-30.06.2007 tarihi arasında 18,75 YTL/Gün (562,50 YTL/Ay),  01.07.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 19.50 YTL(585,50 YTL/Ay)  olarak belirlenmiştir.

 

İhale dokümanında fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenleme yapılan hizmet alımı ihalelerinde ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasında asgari ücrette meydana gelen değişikliklerin fiyat farkı olarak ödenebilmesi için tekliflerin hazırlanmasına esas işçilik hesabının, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret esas alınarak yapılması gerekmektedir.

 

Buna karşın, şikayete konu ihaleye ait idari şartnamede işçilik ücreti hesabında 23.12.2005 tarih ve 26032 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan asgari ücretin baz alınacağı belirtildiğinden isteklilerin idari şartnameye göre söz konusu ücreti esas alarak teklif hazırlaması gerektiği açıktır.

 

Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesinde ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretin esas alınması gerekmekte ise de; şikayete konu ihalede genel uygulamanın dışında düzenleme yapılarak ihale ilan tarihindeki asgari ücretin esas alınması gerektiği belirtildiğinden şikayete konu ihalede idari şartnamede yapılan düzenlemenin ihale ve sözleşme sürecinde ortaya çıkaracağı sonuçların değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Bu bağlamda yapılan inceleme ve değerlendirmede;

 

Birinci olarak; idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan düzenleme uyarınca tekliflerin hazırlanmasında bütün isteklilerin aynı asgari ücret tutarını esas almaları gerektiğinden, tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesinde belirsizlik ortaya çıkmasının söz konusu olmadığı anlaşılmıştır.

 

İkinci olarak; idari şartnamede, fiyat farkı ödenmeyeceği açıkça belirtildiğinden ihale tarihi ile ihale ilan tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret tutarları arasındaki farkın veya sözleşmenin uygulanması sürecinde asgari ücret değişikliklerinin fiyat farkı olarak ödenmesi mümkün değildir. 

 

Üçüncü olarak; 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine göre çalıştırılan personele yürürlükte olan asgari ücretten daha düşük ücret ödenemeyeceği açıktır. Buna karşın, şikayete konu ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan 28.12.2006 tarih ve 26390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karara göre 2007 yılının ikinci altı ayında brüt asgari ücret tutarı 585,50 YTL/Ay olduğu halde, ihale dokümanında yapılan düzenleme uyarınca ihaleye konu hizmette çalıştırılacak personele ödenecek en düşük ücretin 743,40 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

Şikayete konu ihalede personele ödenecek en düşük ücretin, 2007 yılı ikinci dönemi için öngörülen asgari ücretten yüksek olduğu dikkate alındığında sözleşmenin yürütülmesi sürecinde yürürlükte bulunan asgari ücretten daha düşük ücret ödenmesi söz konusu olmadığından idari şartnamede yapılan düzenlemede 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan, şikayete konu ihalede; idareye yapılan şikayet başvuruları üzerine idarece ivedilik ve kamu yararı bulunduğu gerekçesiyle ihale işlemlerine devam edileceğine ilişkin karar alınıp şikayet başvurusunda bulunanlara  tebliğ edildiği ve en son tebligatın yapıldığı tarihten itibaren mevzuatta öngörülen süre beklenilerek sözleşme imzalandığı anlaşıldığından; başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İddiaların yerinde bulunmadığına

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

4734 Sayılı Kanunun 4. maddesinde hizmetBakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            İncelemeye konu ihalenin idari  şartnamesinde işin tanımı “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Donanım Teknisyenliği Hizmet Alımı” olarak belirlenmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen biçimde bir hizmet alımı yerine hastanede personel istihdam edilmesi niteliğinde olan bu işin ihale konusu edilmesi mümkün değildir. Bu şekilde ihale yapılmasına 657 sayılı Kanunun 36’ncı maddesine 318 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesiyle eklenen ek fıkra hükmü de imkan vermemektedir.

 

            Nitekim Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 22.11.2006 günlü, YD İtiraz No:2006/4327 sayılı kararında işçi çalıştırılmasının hizmet alımı kapsamında değerlendirilemeyeceği, hizmet alımı olarak gösterilmek suretiyle anılan yasa kapsamı dışında personel istihdamı edilmesi niteliğinde yapılan ihalede hukuka uygunluk bulunmadığına hükmedilmiştir.  

 

Belirtilen gerekçeyle  ihalenin iptal edilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

 

 

            K.Nejat ÜNLÜ                                             Muzaffer EREN

              Kurul Üyesi                                                   Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul