• Karar No: 2007/UH.Z-1129
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :100
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1129
Şikayetçi:
 Bahar Temizlik-Hayriye POLAT Vekili Orhan POLAT, Kervangeçmez Sok. Dilan Pasajı B 1 Blok Kat.2 Mecidiyeköy Şişli/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Üsküdar Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü, Tembel Hacı Mehmet Mahallesi Hakimiyeti Milliye Cad. No:69 Üsküdar/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.03.2007 / 8494
Başvuruya konu ihale:
 2007/891 İhale Kayıt Numaralı “Üsküdar İlçe Sınırları Dahilinde Katı Atık,moloz Toplama ve Nakli İle Cad. ve Sok.El ve Mak.İle Süpürülmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.03.2007 tarih ve 08.07.27.G014/2007-22 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Üsküdar Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 23.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Üsküdar İlçe Sınırları Dahilinde Katı Atık, Moloz Toplama ve Nakli İle Cad. ve Sok.El ve Mak.İle Süpürülmesi” ihalesine ilişkin olarak Bahar Temizlik-Hayriye POLAT Vekili Orhan POLAT’ın 19.03.2007 tarih ve 8494 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; idarece ihale sürecinin devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair karar açısından 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen şartların oluşmadığı anlaşıldığından ihale işlemlerine devam edilmesi konusunda alınan kararın iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;idarece ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale sürecinin devamına yönelik olarak alınan kararın gerekçesinin mevzuata uygun olmadığı, idarece salgın hastalık doğma ve çevre kirliliği oluşma olasılığının gerekçe olarak gösterildiği, işin başlama tarihinin 01.04.2007, şikayet başvurularının 23.02.2007, idarece alınan ivedilik kararının tarihinin 12.03.2007 ve kararın kendilerine tebliğ tarihinin 15.03.2007 olduğu göz önüne alındığında şikayetleri ile işin başlama tarihleri arasında idarenin pazarlık usulü ile ihale yaparak işin gecikmesinden kaynaklanacak aksamayı ortadan kaldırabileceği, ayrıca gerekçede söz konusu işe ilişkin iş yapmakta olan firmaların 2007 yılına ilişkin olarak yaptıkları sözleşmeler çerçevesinde hizmet sunmaları nedeniyle acil ve kısa süreli olarak yapılacak yeni ihale için teklif vermelerinin mümkün olmayabileceğinin belirtildiği, idarenin bu gerekçe ile rekabet ilkesini ihlal ettiği, önceden katılımını öngördüğü izlenimini doğuran firmaların katılamayabileceğini belirterek aradaki süre için pazarlıkla ihaleye çıkmayıp ivedilik kararı aldığı, gerekçede halk sağlığının olumsuz etkilenebileceği, salgın hastalık ve çevre kirliliği riskinden bahsedildiği,ancak idarenin bu durumun neden kaynaklandığını somut gerekçelerle ortaya koyamadığı, idarenin ivedilik kararı alarak Kamu İhale Kurumunun denetimini ortadan kaldırdığı, yaklaşık bir aydır şikayeti sonuçlandırmayarak kamu yararını gözetmediğini ortaya koyduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına karar verilebilir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

Şikayete konu uyuşmazlıkta ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alınmış ise de, alınan bu kararın yukarıda açıklanan koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı gerekçesiyle alınan ihale işlemlerinin devamına yönelik kararın iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul