• Karar No: 2007/UH.Z-114
  • Toplantı No: 2007/002
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 15.01.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,15.01.2007 tarih ve 2007/UH.Z-114 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 26.03.2007 tarih, 2007/UH.Z-1148 olmuştur.
Toplantı No :2007/002
Gündem No :93
Karar Tarihi:15.01.2007
Karar No :2007/UH.Z-114
Şikayetçi:
 Huzur Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti., Uğur Mumcu Sokak No: 65/17 G.O.P. Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kadirli Devlet Hastanesi, Cemalpaşa Mh. Kadirli/OSMANİYE
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.12.2006 / 38781
Başvuruya konu ihale:
 2006/144854 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.01.2007 tarih ve 08.16.68.0022/2006-73E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Kadirli Devlet Hastanesi’nce 30.10.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel

Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Huzur Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin

10.11.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.11.2006 tarihli yazısı ile reddi

üzerine, başvuru sahibinin 04.12.2006 tarih ve 38781 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.12.2006

tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale

işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi

gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin aşırı şük olarak nitelendirilmesi üzerine

yaptıkları ıklamanın yeterli görülmeyerek değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı

olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

İhale konusu iş 12 kişi ile götürü bedel usulünde gerçekleştirilen 12 aylık özel güvenlik

hizmet alımı ihalesi olup, İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı

maddesinde,

“26.3. Ayrıca teklif fiyata 5188 sayılı Kanunun Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası

teklif fiyata dahildir.

a) Kişi başına aylık 26 gün ödenecek ve gidiş-geliş yol maliyeti her gün için 1.50 YTL’dir.

b) Giyim bedeli bir kişi için yıllık 134.00 YTL dahildir.

c) 5188 Sayılı Kanunun 21 inci maddesi gereğince özel güvenlik mali sorumluluk sigorta

primi toplamı 12 kişi için bir yıllık 644.70 YTL’dir.

26.5. İhale konusu işin yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile

meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 1,5’tur.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” kısmında ise, “Bir personele verilecek yazlık ve kışlık

giyim-kuşam malzemesi aşağıda belirtilmiştir.

Gömlek 2 adet

Kravat 2 adet

Ayakkabı 1 çift

Mont 1 adet

Kazak 1 adet

Pantolon 2 adet

Çorap 2 adet” düzenlemeleri yapılmıştır.

Teknik Şartname’nin 8 inci maddesinde, “Firma çalıştırdığı her eleman için,

a. düdük, cop, kelepçe

b. 1 adet telsiz

c. 1 adet el feneri

ve ayrıca,

d. 2 adet metal el dedektörü

e. Görev sırasında ihtiyaç duyulacak diğer malzemeleri de idarenin talebi halinde firma

sağlamak zorundadır.

Firma bu malzemeleri kendisi temin edecek olup malzemeler iş bitiminde tekrar iade

edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “XIII-G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet

Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinin 13 üncü alt maddesinde,

“Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen

kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir

düzenleme yapılmayacaktır.” ıklaması yer almakta olup idarece giyim için idari şartnamede

bedel öngörülmesi mevzuata aykırıdır.

Ayrıca, anılan Tebliğin “VIII-M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer

Hususlar” başlığının 3 üncü maddesinde ise, “Özel Güvenlik Hizmet Alımlarında 5188 sayılı

Kanunun 21 inci maddesi uyarınca özel güvenlik görevlileri için özel güvenlik mali sorumluluk

sigortası yaptırılması zorunluluğu bulunduğundan, yaklaşık maliyet hesabına bu gider de dahil

edilecek ve istekliler mali sorumluluk sigortasının kendilerine olan maliyetini dikkate alarak

tekliflerini vereceklerdir. Aşırı şük teklif sorgulamasına verilen cevapta, yapılacak sigortanın

istekliye olan maliyetinin belgelendirilmesi gerekmektedir.” ıklamaları yer almaktadır. Buna

göre idareler özel güvenlik hizmet alımı ihalelerinde özel güvenlik mali sorumluluk sigortası

yaptırılmasını öngörecek ancak bunun için bir bedel belirlemeyecektir. İdari şartnamede yer alan

düzenleme bu yönden de mevzuata aykırıdır.

İdari şartnamedeki bu veriler doğrultusunda teklif sunulduğunda ortaya idarenin yaklaşık

maliyetini de ifade eden tek bir rakam çıkmakta olup bu da rekabetin oluşmasını engellemektedir.

Netice itibariyle, idari şartnamede yukarıda tespit edilen aykırılıklar ihalenin iptalini

gerektirmektedir.

ıklanan nedenlerle;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici

işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı

maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İhale konusu iş 12 kişi ile götürü bedel usulünde gerçekleştirilecek 12 aylık özel güvenlik

hizmet alımı ihalesi olup, İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı

maddesinde, giyim ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası için idarece bedel öngörülmüştür.

Başvuru sahibi firma, ihale dokümanını 27.10.2006 tarihinde satın almış, ihaleye

30.10.2006 tarihinde teklif vermiş, ihaleye ilişkin kesinleşen ihale kararını 02.11.2006 tarihinde

tebellüğ ettiği halde şikayete konu işlemin 06.11.2006 tarihinde farkına vardığını beyan ederek

tekliflerin değerlendirilme aşamasına ilişkin olarak 10.11.2006 tarihinde şikayette bulunmuştur.

İncelenen ihalede, İhalelere Karşı Yapılacak Başvurulara Ait Tebliğ’in I.2 maddesine

uygun olarak (idari şartnamede giyim ve sigorta için bedel öngörülmesi mevzuata aykırı olmakla

birlikte) ihale dokümanına karşı itirazda bulunulması gerekir iken tekliflerin değerlendirilmesi

sonucuna itiraz edildiğinden dokümanın kesinleşmesi nedeniyle esas incelemenin,

değerlendirmenin dokümana uygun yapılıp yapmadığı yönünden yapılması gerekmektedir.

İdari Şartnamedeki veriler doğrultusunda Kamu İhale Kurumu işçilik hesaplama modülü

kullanılarak yapılan hesaplama neticesinde ihale konusu işin toplam asgari işçilik maliyetinin

(sadece işçilik ücretleri, yol, giyim bedeli dahil) 101.335,20 YTL ve sözleşme gideri dahil teklif

edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 103.361,90 YTL olduğu tespit edilmiştir .

103.361,90 + 644.70 (İdarece öngörülen özel güvenlik mali sorumluluk sigorta bedeli) =

104.006,60 YTL olup bu bedel idarenin yaklaşık maliyetini oluşturmaktadır.

İdarenin 30.10.2006 tarihli yazısı ile belirlemiş olduğu yaklaşık maliyetin altında teklif

veren Elzen, Ulutaş, Huzur firmalarından “teklif edilen fiyatın ayrıntılı fiyat bileşenlerinin

30.10.2006 tarihine kadar bildirilmesi” istenmiş, başvuru sahibi Huzur firması ve diğer iki firma

tarafından 30.10.2006 tarihli yazı ile açıklama sunulmuş olup 01.11.2006 tarihli ihale komisyonu

kararı ile “bu hizmetin maliyetin altında yapılamayacağı şünüldüğünden her 3 firmanın da

ıklamaları yeterli görülmeyip” teklifleri reddedilmiştir.

Başvuru sahibi firmanın açıklamaları değerlendirildiğinde, idarenin öngördüğü giyim

bedelini dikkate aldığı, buna göre işçilik, yol, giyim ve sözleşme giderleri için 103.361,90 YTL

öngörüldüğü, ancak mali sorumluluk sigortası için Birikim Sigorta Aracılık Hiz. AŞ’den alınmış

189,00 YTL’lik belge ile İdari Şartnamede öngörülen rakamdan düşük bir bedel öngördüğü ve

fiyatının daha düşük olmasının buna dayandığı anlaşılmıştır.

ıklama istenen diğer iki firma olan Ulutaş ve Elzem firmalarının açıklamaları

değerlendirildiğinde, bu firmaların da İdari Şartname’de giyim ve sigorta için öngörülen bedelleri

dikkate almadığı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle firmaların açıklamalarının yeterli görülmeyerek değerlendirme dışı

bırakılmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.

Ayrıca, şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına

uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda, ihale üzerinde bırakılan firma ile aynı fiyatı teklif

eden Esa Güvenlik firmasının, İdari Şartnamenin 7.c maddesinde istenen imza beyannamesinde

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 37 nci maddesine aykırı olarak “ibraz edilenin

aynısıdır” ibaresi yer aldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür. Firmanın

sunduğu, Osmaniye 3 üncü Noterliğince 14.09.2006 tarihinde onaylanmış imza beyannamesinde

“Talebe uygun olarak çıkarılan işbu örnek, ibraz edilen aslının aynıdır.” ibaresi mevcuttur.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 37 nci maddesinin 2 nci fıkrasında,

“Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya

fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir

şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez.” hükmü mevcut olup firma tarafından sunulan imza

beyannamesinde mevzuata uygun olmadığı madde hükmünde öngörülen “ibraz edilenin aynıdır”

şerhinden farklı olarak “Talebe uygun olarak çıkarılan işbu örnek, ibraz edilen aslının aynıdır.”

şerhi bulunmakta olup bunun aslının aynı olduğuna ilişkin olduğu anlaşıldığından firmanın bu

nedenle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

Bu durumda ihale üzerinde bırakılan firma ile bu firmanın teklif fiyatı aynı olduğundan

idari şartnamenin 36.3 maddesine göre idarece ihalenin sonuçlandırılması yönünde düzeltici işlem

tesis edilerek ihalenin sonuçlandırılması gerektiği görüşü ile kurulun ihalenin iptaline ilişkin

kararına katılmıyorum.

Kurul Üyesi

Hakkı USTAÖMER

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul