En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1146
  • Toplantı No: 2007/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/014
Gündem No :21
Karar Tarihi:26.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1146
Şikayetçi:
 Kral Özel Güvenlik Hizm. Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Abdullatif Yetkin İş Hanı No:69 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenibaraj Mah. H. Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.02.2007 / 5975
Başvuruya konu ihale:
 2006/170639 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik ve Koruma İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.03.2007 tarih ve 08.05.67.0188/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 29.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik ve Koruma” ihalesine ilişkin olarak Kral Özel Güvenlik Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 12.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.02.2007 tarih ve 5975 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 100 kişilik özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçe bedeli olan 12 aylık 1.800,00 YTL’lik teklif açıklama yazılarında bu gider için belirlenen 11 aylık 1.650,00 YTL’lik tutar arasındaki uyumsuzluk ile, İdari şartnamenin “teklif fiyata dahil edilecek masraflar” başlıklı 26.3.7 maddesinin “Bütün personel hizmet süresince 3’er saat olmak üzere 4 kez hizmet içi eğitime tabi tutulacak ve bedeli teklif fiyata dahil edilecektir.” hükmü gereği tekliflerine herhangi bir gider yansıtmadıklarından dolayı ihale dışı bırakıldıkları, eğitim bedeli için ise, bu hizmeti kamu güvenlik hizmetlerinden emekli olan ve aynı zamanda şirket yöneticisi olan anahtar teknik personelleri tarafından maliyetsiz olarak verileceği öngörülerek tekliflerine herhangi bir maliyet yansıtmadıkları, kamu yararına olan tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

02.01.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Eren Özel Güvenlik Koruma Hiz.Ltd.Şti. üzerinde bırakıldığı,

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, ihale konusu hizmetin adı; Adana Numune ve Araştırma Hastanesi ile bağlı Birimleri FKT Kardiyovasküler Cerrahi Merkezi ve Seyhan Uygulama Merkezinin 11 aylık Koruma ve Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi, Fiziki miktarı ve türü : 100 (yüz) personel olarak belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesi; “26.1 Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderlerinin tamamı isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.

 

26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3.1 Personele verilecek yol bedeli kişi başına günlük brüt 2,20 YTL, olmak üzere 26 gün üzerinden aylık yol ücreti, ücret bordrosunda gösterilmek suretiyle yasal kesintileri yapıldıktan sonra nakdi olarak işçiye ödenecektir.

26.3.2. Personele verilecek yemek bedeli kişi başına günlük brüt 3,50 YTL olmak üzere 26 gün üzerinden aylık yemek ücreti, ücret bordrosunda gösterilmek suretiyle yasal kesintileri yapıldıktan sonra nakdi olarak işçiye ödenecektir.

26.3.3.Çalıştırılacak personelin, teknik şartnamenin 4.1. maddesinde miktar ve özelliği belirtilen kıyafetleri ( yazlık ve kışlık üniformaları ) her bir görevli için ayrı ayrı, tek tip ve standarda, gereken tarihte ve yeni olmak üzere ayni olarak sağlayacaktır. Buna ilişkin giderler teklif fiyata dahildir.

26.3.4.İstekli Özel Güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararları tazmini amacıyla yaptırılması zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını teklif fiyata dahil edecektir.

26.3.5 Adet Güvenlik Amirine brüt asgari ücretin % 100 fazlası, 2 Adet Güvenlik Şefine brüt asgari ücretin % 50 fazlası, 97 Adet Güvenlik personeli brüt asgari ücretin % 25 fazlası olmak üzere ücret ödenecektir. Bu giderlerin tümü teklif fiyata dahildir.

26.3.6 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesi gereği Resmi ve Dini l Bayram Günleri ile Yılbaşı günü hizmet süresince toplam 12,5 gün 84 adet personelin çalışma (Brüt as.ücr %25 fazlasının l günlük bedeli) bedeli teklif fiyata dahil edecektir.

26.3.7 Bütün personel hizmet süresince 3´er saat olmak üzere 4 kez hizmet içi eğitime tabi tutulacak ve bedeli teklif fiyata dahil edecektir.

26.3.8. 14.10.2006 tarih ve 26319 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ gereğince % 3 Sözleşme ve Genel Giderler teklif fiyata dahildir.

26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5 Yaklaşık maliyet hesabında SSK Kurumu Başkanlığının 07/04/2005 tarih ve 16-335 ek sayılı genelgesine göre bu tür işler için İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası prim tarifesinin S.maddesi gereği (8592) İş kodu ile (II) Tehlike sınıfına göre tasnif edilerek bu iş kolu kodunda oluşabilecek iş kazaları meslek hastalıkları sigortası prim oranı (SSK İl Müd.08.11.2006 tarih ve 127824 sayılı yazısı) % l ,5 olarak dikkate alınacaktır.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İhale komisyonu tarafından aşırı düşük teklif olarak belirlenen 13 istekliden Fırat Özel Güvenlik Koruma ve Eğit. Hiz. Ltd. Şti ve Karahanlı Özel Güv. Kor. Hiz. Tic. San. Ltd. Şti. aşırı düşük sorgulamasına yazılı açıklamada bulunmadıklarından değerlendirme dışı bırakıldığı kalan  11 istekli tarafından açıklama verildiği, yapılan aşırı düşük teklif değerlendirmesi sonucunda;

 

Federal Özel Güvenlik Ltd.Şti.- Asil Özel Güv. Hiz. Ltd. Şti.(iş ort.)’nın yapılacak eğitimin istekliye olan maliyetinin bedeli ve belgesi bulunmadığından, ayrıca 100 kişinin 1 yıllık giyim ücreti için 1.00 YTL. olarak öngörülen bedelin günlük hayatın olağan akışı içinde mümkün olamayacağı düşünüldüğünden belirtilen nedenlerle açıklaması yeterli görülmediği,

 

            Ulutaş özel Güvenlik Koruma ve Eğt. Hiz. San. ve Tic.Ltd.Şti. ’nın yapılacak eğitimin istekliye olan maliyetinin bedeli ve belgesi olmadığından, ayrıca giyim ücreti için öngörülen 1 YTL bedelin hayatın olağan akışı içinde mümkün olamayacağı düşünüldüğünden belirtilen nedenlerle açıklaması yeterli görülmediği,

 

Desa Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Sistemleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. eğitim için bedel ve belge sunmadığıdan açıklamaları yeterli görülmediği,

 

Kral Özel Güv. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin mali sorumluluk sigortası için poliçedeki fiyat ile isteklinin öngördüğü fiyatın uyumsuzluğu, yapılacak eğitimin istekliye olan maliyetinin bedeli ve belgesi mevcut olmadığından açıklamaları yeterli görülmediği,

 

Kılıç Özel Güvenlik Eğitim Savunma ve Güvenlik Sistemleri Limited Şti. giyim için toplam 101,64 YTL. fiyat beyan etmiş olup, beyan ettiği teknik şartnamedeki çeşit ve miktarları gösterir tablodaki fiyatların toplam tutarı 89,64 YTL. olduğundan bu rakamlardaki tutarsızlıklar çelişkiye sebebiyet verdiğinden açıklaması yeterli görülmediği,

 

Ç.G.T. Özel Güvenlik Ltd. Şti. yapılacak eğitimin istekliye olan maliyetinin bedelini belirtmiş ancak nasıl karşılayacağını belgelendirmediğinden ve isteklinin sunmuş olduğu poliçe genel müdürlük veya bölge müdürlüğünden teyit yazısı ve imzası olmadığından açıklamaları yeterli görülmediği,

 

    Ev-Men Özel Güvenlik Eğitim Hiz. Tic. Ltd. Şti. sunmuş olduğu mali sorumluluk sigortası genel müdürlük veya bölge müdürlüğünün teyit yazısı ve imzası olmadığından açıklamaları yeterli görülmediği,

 

            Art Güvenlik Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.yapılacak eğitimin istekliye olan maliyetinin bedeli ve belgesi bulunmadığından açıklamaları yeterli görülmediği,

 

Gerekçesiyle anılan istekliler tarafından yapılan açıklamalar uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

               İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde;

            Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

         

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

           

            İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

 

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde ulaşım, yemek, giyim, özel güvenlik mali sorumluk sigortası, resmi ve dini bayram günleri tatil ücreti, hizmet içi eğitim bedelinin teklif fiyata dahil edileceği belirtilmiştir.

 

            Teklif bileşenleri hakkında başvuru sahibinin sunduğu Aviva Sigorta A.Ş. Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğünden alınan özel güvenlik mali sorumluluk teklifinde 100 kişilik özel güvenlik mali sorumluluk sigortasının başlangıç tarihinin 28.12.2006, bitiş tarihinin ise 28.12.2007 olduğu ve süresinin ise 365 gün olduğu anlaşılmıştır. İhale ilanında işin süresi “Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 01.02.2007 tarihinde işe başlanacak olup, bu süre 31.12.2007 tarihini geçemez.” şeklinde düzenlendiği ve bu haliyle işin süresinin 11 ay olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla başvuru sahibinin 12 aylık verilen 100 kişilik özel güvenlik mali sorumluluk teklifinde 11 aylık ihale süresince (1.800.000/12 ay) x 11 ay = 1.650,00 YTL olarak belirlemesinde mevzuata aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Ancak İdari Şartnamenin 26.3.7 nci maddesinin “Bütün personel hizmet süresince 3’er saat olmak üzere 4 kez hizmet içi eğitime tabi tutulacak ve bedeli teklif fiyata dahil edilecektir.” hükmü gereğince başvuru sahibinin aşırı düşük açıklamasından eğitim bedeli için gider yansıtmadığı anlaşılmıştır.  Başvuru sahibi firmanın İdari şartnamenin 26.3.7 nci maddesinde yer alan maliyet kalemine ilişkin aşırı düşük sorgulamasına yaptığı açıklamada yapılacak eğitimin istekliye olan maliyetinin bedeli ve belgesi mevcut olmadığından açıklamaları yeterli görülmeyip değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

           

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Şikayetçinin aşırı düşük teklif açıklamasına verdiği cevaplar kamu ihale mevzuatı açısından kabul edilebilir nitelikte olduğundan, şikayetçinin teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem kararı verilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

 

 

 

Adnan ZENGİN                                H.Hüseyin GÜRHAN                     

  Kurul Üyesi                                              Kurul Üyesi                                           

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul