• Karar No: 2007/UH.Z-1147
  • Toplantı No: 2007/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/014
Gündem No :22
Karar Tarihi:26.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1147
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No:16/15 06440 Kızılay Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Malatya Devlet Hastanesi Baştabipliği,Hastane Cad. MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.03.2007 / 8328
Başvuruya konu ihale:
 2006/181321 İhale Kayıt Numaralı “2007 -2008 Yılları 147 İşçili Malzemeli Genel Temizlik Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.03.2007 tarih ve 08.07.17.0188/2007-22 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Malatya Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 19.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 -2008 Yılları 147 İşçili Malzemeli Genel Temizlik Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 16.03.2007 tarih ve 8328 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

            Yapılan inceleme neticesinde; Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca 20.02.2007 tarihli ihale komisyonu kararı üzerine idarece 21.02.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1)Teknik şartnamenin 7. maddesinde “Firma yedekte en az 30 (otuz) adet kıyafet bulunduracaktır.” düzenlemesi bulunduğu, ancak bu 30 adet kıyafetin teklif fiyata dahil edileceğine ilişkin bir düzenleme yapılmadığı,

 

            2)Resmi ve Dini Bayramlar ile hafta tatilinde işçi çalıştırılması gerektiği, ancak ödenmesi zorunlu olan ücretlere yönelik düzenleme yapılmadığı,

 

            3)Teknik şartnamede yüklenici personeli için öngörülen eğitimin yüklenici firmaya ait olduğu, idari şartnamede teklif fiyata dahil olan masraflar maddesinde bu kaleme yer verilmediği,

 

            4)İdari şartnamenin 26.6 maddesinde “.. demirbaş malzemeler ilişkin amortisman giderlerinin teklif edilen bedele dahil olduğunu kabul edeceklerdir” düzenlemesinin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

            Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca 20.02.2007 tarihli ihale komisyonu kararı üzerine idarece 21.02.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            Başvuruya konu ihale idarece iptal edildiğinden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul