• Karar No: 2007/UH.Z-1150
  • Toplantı No: 2007/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/014
Gündem No :25
Karar Tarihi:26.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1150
Şikayetçi:
 Star Temizlik İnşaat Gıda Mobilya Tarım Hayvancılık Turizm Özel Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (Pilot Ortak) ve Emin Temizlik Reklam Medikal Güv. Hayvancılık Orman Ürünleri İnş. Taah. Gıda Özel Eğitim Hizm. Tic. ve San. Ltd. Şti. (İş Ortaklığı), Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No:104/A SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic. A.Ş., Kennedy Caddesi 34880 Yenikapı Eminönü / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.02.2007 / 4313
Başvuruya konu ihale:
 2006/143293 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Temizlik Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.03.2007 tarih ve 08.0426.0160/2007-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından 21.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Temizlik Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Star Temizlik İnş. Gıda Mobilya Tarım Hayv. Tur. Özel Eğitim Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Pilot Ortak) ve Emin Temizlik Rek. Med. Güv. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin (İş Ortaklığının) 22.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.02.2007 tarih ve 4313 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İstanbul Deniz Otobüsleri Tic. ve San. A.Ş.‘nin 21.11.2006 tarihinde gerçekleştirilen “Malzemeli Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesinde verdikleri teklifin aşırı düşük bulunarak kendilerinden idarece açıklama talep edildiği, teklif fiyatlarına ilişkin olarak verdikleri açıklamanın ve şikayet dilekçesinin kabul edilmediği,  idarenin kararının yerinde olmadığı, düzeltici işlem tesis edilerek ihalenin firmalarına verilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

İdari Şartnamenin 49 uncu maddesinde; işin süresinin 365 takvim günü ve işe başlama tarihinin 01.01.2007, işi bitirme tarihinin ise 31.12.2007 olduğu belirtilmiştir.  

 

            Toplam 300 kişiden 11 kişinin ekip sorumlusu olduğu; Teknik Şartnamenin 2 ve 5.12 numaralı maddeleri ile ihale dokümanları arasında bulunan birim fiyat teklif mektubu ekindeki cetvelde belirtilmiştir.   

 

            İdari şartnamenin 26.1 maddesinde;

 

“Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri, ilaçlama gideri, eğitim gideri, ramazan kumanyası gideri, 3. Şahıs Mali Mesuliyet sigortası, koruyucu hekimlik uygulamaları çerçevesinde yapılacak sağlık giderleri, teknik şartnamede belirtilen araçlar için akaryakıt, OGS, ATC gideri, teknik şartnamede istenen araçların kiralanması durumunda kira gideri veya araçların sahibi ise araçların her türlü trafik sigortası ve kasko gideri ve genel giderler (bütün araç, makine ve ekipmanlara ait her türlü bakım onarım ve amortismanı) isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

 

Aşağıda sayı ve özellikleri verilen ve Teknik şartname EK 1’ de teknik özelliklere uygun giyim giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.”

 

Giyim Listesi:

Pantolon (kışlık) 600 adet, yazlık 600 adet,

Gömlek (kışlık) 600 adet,

Gömlek veya Tişört (yazlık) 600 adet,

Kazak (kışlık) 600 adet,

Kaban (kışlık) 300 adet,

Ayakkabı (Hakiki Vidala Deri, Hakiki Deri İç Astar, Poliüretan Taban) 600 adet,

Çizme (Astarlı, Saya ve Taban: PVC, kışlık) 300 adet,

Çorap (kışlık) 600 adet, yazlık 600 adet,

Önlük (yazlık) 300 adet,

 

Yüklenici, İDO’da çalışan firma işçilerinin, sigorta şirketine bildireceği tüm elemanları işin yapılması sırasında 3. Şahıslara verebilecekleri maddi, manevi ve bedeni zararları karşılamak için aşağıda belirtilen limitlerden az olmamak kaydıyla 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigorta yaptırmak zorundadır.

 

Şahıs Başına Bedeni   :      25.000 (yirmibeşbin) YTL.  

Kaza Başına Bedeni   :     250.000 (ikiyüzellibin) YTL.      

Kaza Başına Maddi    :     250.000 (ikiyüzellibin) YTL.

Bu limitlerin üzerinde oluşacak maddi ve bedeni zararların karşılanması yükleniciye aittir.”       

 

Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Ayrıca idari şartnamenin 26.3 maddesinde, günlük brüt 5.37 YTL yol gideri ile günlük brüt 7,00 YTL yemek giderinin teklif fiyata dahil olduğu, yemek ve yol giderinin aylık 26 gün üzerinden hesaplanacağı, temizlik görevlisi ücretinin brüt asgari ücret, ekip sorumlusu ücretinin ise brüt asgari ücretin en az % 50 fazlası olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Ayrıca itiraz konusu husus ile ilgili olarak,

 

Teknik Şartnamenin 5.24 numaralı maddesinde; idarece uygun görülen zamanda her bir personel için 8 saat, yemekli ve tam gün olmak üzere temizlik, temizlik maddeleri, hijyen, kalite  vb. konularda seminer ve eğitim verileceği ve bedelin yükleniciye ait olduğu, 10 uncu maddede; yüklenicinin İDO Kontrol Teşkilatı için 4 adet en fazla 1 yaşında dizel ve klimalı binek araç tahsis edeceği, araç başına yakıtın 250 litre olduğu, araçların bakımı ve her türlü mali mesuliyetinin yükleniciye ait olacağı, araçların sözleşme tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde araç başına 50 YTL OGS ve ATC takılarak ruhsatı, trafik sigorta poliçesi ve kasko poliçesi ile birlikte İDO idari işler şefliğine teslim edileceği belirtilmiştir.

 

Teknik Şartnamenin 12 nci maddesinde de ayrıntılı olarak ihale konusu işin gerçekleştirilmesinde kullanılacak olan makine ve malzemenin özellikleri, sayısı konusunda açıklama yapılmıştır. İdari Şartnamede teklif fiyata dahil olacağı belirtilen giyim eşyaları ve ramazan kumanyası da ayrıntılı olarak açıklanmıştır.  

 

İdari ve Teknik Şartnamelerindeki düzenlemeler dikkate alınarak Kamu İhale Kurumu asgari işçilik maliyeti hesaplama modülü üzerinden yapılan hesaplamanın İdarenin toplam 300 işçi için tespit ettiği asgari işçilik maliyetini doğruladığı görülmüştür. Başvuru sahibinin teklif ettiği fiyat idarece aşırı düşük olarak değerlendirildiğinden teklif edilen fiyata ilişkin olarak açıklama talep edilmiştir. 

 

Başvuru sahibinin açıklamasına ilişkin olarak İhale Komisyonu karar tutanağında; giyim bedelinin 49.580,00 YTL, eğitim giderinin 3.000,00 YTL, ilaçlama giderinin 500 YTL, malzeme bedelinin 198.033,20 YTL öngörüldüğü, anılan isteklinin yaptığı açıklamada; araçların ne kadar OGS ve ATC gideri kullanılacağı belli olmadığından bu giderler için 1.500 YTL öngörüldüğünün, ayrıca ihale dokümanında araç yaşı ile sınırlama olmadığından farklı hesaplamalar yapılacağının belirtildiği, ancak firmanın bu yöndeki açıklamasının doğru olmadığı, araçlara ve masraflara ilişkin açıklamaların Teknik Şartnamede (md. 10) bulunduğu, anılan istekli tarafından sağlık giderleri için bir bedel öngörülmediği ve sağlık giderlerinin genel giderler içinde gösterildiği fakat genel giderlere ilişkin olarak bir açıklama yapılmadığı,

 

Şikayet üzerine İdarece verilen 26.01.2007 tarihli cevapta ise özetle; giyim bedelinin 49.580,00 YTL, eğitim giderinin 3.000,00 YTL, ilaçlama giderinin 500 YTL, malzeme bedelinin 198.033,20 YTL OGS ve ATC giderinin 1.500 YTL, kasko ve trafik sigortası için 2.000 YTL, genel giderler için 488,24 YTL öngörüldüğü, sağlık giderlerinin genel giderler içinde gösterildiği ve belgelendirilmediği, ilaçlama, OGS ve ATC, akaryakıt ile kasko ve trafik sigortasının belgelendirilmediği, anılan isteklinin birçok kaleme ilişkin giderini belgelendirmediği, teklifin yaklaşık maliyetin çok altında bulunduğu ve değerlendirme dışı bırakıldığı hususlarına yer verilmiştir. 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”

 

Hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin teklif dosyası ve açıklamaları incelendiğinde;

           

Kamu İhale Kurumu’nun işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplama sonucunda isteklinin teklif ettiği asgari işçilik maliyetinin ihale dokümanı ile öngörülen asgari işçilik maliyetlerini karşıladığı,

 

Kullanılacak ekipman, malzeme, giyim giderleri, Ramazan kumanyası, 3. şahıs mali mesuliyet sigortası, eğitim gideri, ilaçlama masrafı hususlarında açıklama yapıldığı, taahhütname ve/veya proforma fatura sunulduğu, sağlık giderlerinin genel giderler içinde gösterildiği, bu hususta mevzuata aykırılık bulunmadığı,

 

Ancak, başvuru sahibinin idarece istenilen 4 adet taşıt ve bu taşıtların masraflarına (sigorta, aylık yakıt, aylık OGS ve ATC giderlerine) ilişkin olarak yaptığı açıklamanın yerinde olmadığı, çünkü İhale Komisyonu kararı ve şikayet dilekçesi üzerine verilen cevapta da belirtildiği üzere; bu husustaki gider kalemlerinin Teknik Şartnamede (md. 10) belirtildiği bu nedenle bu kalemlere ilişkin olarak makul ve gerçeğe yakın bir bedel öngörülebileceği, dolayısıyla isteklinin bu husustaki açıklamasının idarece kabul edilmemesinin yerinde olduğu,

 

Anlaşılmaktadır. 

 

4734 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen hükmü uyarınca idarenin tespit edilen yaklaşık maliyetin altında teklif veren isteklinin teklifini aşırı düşük olarak kabul edip etmeme konusunda takdir yetkisi bulunmaktadır. Dosya üzerinden yapılan incelemede, söz konusu yetkinin mevzuata aykırı kullanıldığına dair bir tespit yapılmamıştır.

 

Netice olarak; asgari işçilik maliyetini karşılayan ancak asgari işçilik maliyetini oluşturan kalemlerin dışındaki gider kalemleri için yapılan açıklamanın yerinde olmaması nedeniyle başvuru sahibi isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.  

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Şikâyet başvurusuna konu edilmemiş olmakla birlikte, Kurum incelemesi sırasında, idarenin ihale ve bütçe mevzuatına uygun olmayan biçimde ihale dokümanında kontrol teşkilatı için binek oto öngördüğü tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun “Kamu İhale Kurulu Tarafından İnceleme” başlıklı 56 ncı maddesinde, başvuru sahiplerinin;

- Bu Kanun hükümlerine uygun olmadığı iddia edilen ve düzeltilmesi istenilen durumların bildirilmesi kaydıyla, Kanunun 55 inci maddesinde belirtilen hallerde ve sürede Kuruma sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği,

- Kurulun, itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle;

a) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda, düzeltici işlem,

 b) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek bu Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, ihale işlemlerini iptali,  

c) İtirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı,

kararlarından birini verebileceği hükme bağlanmış, böylece maddede geçen; “iddia edilen ve düzeltilmesi istenilen durumların bildirilmesi kaydıyla”, “itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak”, “itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı” ifadelerinin getirdiği açık engel dolayısıyla bahse konu kararların verilebilmesi şikayet konularıyla sınırlandırılmıştır. 

Öte yandan 17.01.2003 tarih ve 24996 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Re’sen inceleme” başlıklı 15 inci maddesinde;

“İhale sürecine ilişkin başvurular üzerine başvuranın iddialarından bağımsız olarak idareler ve Kurum tarafından re’sen inceleme yapılır. Re’sen inceleme; ihale sürecinin şikayet tarihine kadar gerçekleşmiş kısmına ilişkin ve iddialardan bağımsız incelemeyi ifade eder.”

Şeklinde bir düzenleme varken bahse konu hüküm Kanunun yukarıda ifade edilen düzenlemelerine uygunluk sağlamak amacıyla;

“İtirazen şikayet başvurularında şikayete konu aşama veya aşamaların ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelemesi yapılır.”

Şeklinde değiştirilmiştir.

Yönetmelikte geçen “şikayete konu aşama veya aşamaların ve bu aşamayla bağlantılı işlemler” den amaçlanın ise; şikayet konusunun ilgili olduğu aşama veya aşamalarda (ihale dokümanına veya teklif değerlendirme aşamasına) gerçekleşen ve şikayet konusuyla bağlantılı olan işlemlerin de mevzuata uygunluk ve özellikle eşit muamele ilkesinin gözetilip gözetilmediği noktalarından incelenmesine yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Böylece örneğin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki bir idari işleme itiraz eden isteklinin bu talebi yanında bu aşamada gerçekleşen aynı ve benzer nitelikli işlemlere bakılabilecek, ya da teklif değerlendirilmesine yönelik bir başvuruda bu başvuruyla ilgili ve başvurunun mevzuata uygun biçimde sonuçlandırılabilmesi için belirleyici olan önceki aşamalardaki işlemler de incelenebilecektir.

Kuşkusuz Kurum incelemeleri sırasında şikayet konuları dışında kalan hususlarda da mevzuata aykırılıklar tespit edebilecektir. Bu tür durumlarda iddiaların incelenmesi yönteminde olduğu gibi idaresine veya ilgili mercilere yazılması gerekecektir.

Nitekim Kurum itirazen şikayet biçiminde başvuru konusu yapılmayan veya bu şekilde yapılmakla birlikte usulüne uygun olmayan başvurularda tespit ettiği aykırılıklar için, Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisini vermemekte, idaresine veya ilgili mercilere bildirilmesine karar vermektedir.

Açıklanan gerekçelerle, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına yönelik bir başvuruda, şikayet konuları içerisinde yer almayan ve ihalenin bulunduğu aşamayla da bağlantısı olmayan aykırılık tespitinin ilgili idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle karara kısmen katılmıyorum.

 

 

Yaşar GÖK

Kurul Üyesi

     

 

 

 

KARŞI OY

 

İhalenin konusu temizlik hizmeti oluştururken, ihale şartnamesinde istekliden 4 adet araç istenilmesi kamu ihale mevzuatına aykırıdır. Nitekim bu konu nedeniyle birçok ihalenin iptaline de Kurulca karar verilmiştir.

 

            Belirtilen nedenle ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

           

 

 

         Namık DAĞALP        Adnan ZENGİN      H.Hüseyin GÜRHAN   Bilal KARACA         

           II. Başkan                       Kurul Üyesi              Kurul Üyesi                 Kurul Üyesi

                       

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul