En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1154
  • Toplantı No: 2007/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/014
Gündem No :29
Karar Tarihi:26.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1154
Şikayetçi:
 Emin Müth. Temiz. Yem. San. Tic. Ltd. Şti. Gençlik Mahallesi ışıklar Cad. Türkay Apt. Nu:27/1 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Av. Cengiz Gökçek Gaziantep Devlet Hastanesi Hürriyet Caddesi Şahinbey/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2007 / 5650
Başvuruya konu ihale:
 2006/155068 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.03.2007 tarih ve 08.05.41.0041/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Av. Cengiz Gökçek Gaziantep Devlet Hastanesi’nce 06.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Emin Müth. Temiz. Yem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 30.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 19.02.2007 tarih ve 5650 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale dokümanında genel tatil günlerinde çalışacak personel ve gün sayısına ilişkin düzenleme yapılmadığından 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinden asgari işçilik maliyeti düşüldükten sonra geriye kalan 42.224,49 YTL ile giyim ve malzeme maliyetini karşılamasının mümkün olmadığı, bu nedenle aşırı düşük olan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; Şirket müdürüne (1 kişi ) asgari ücretin % 100´ü, 4 adet şefe asgari ücretin % 50´si, geri kalan 225 temizlik işçisine asgari ücret  kadar  işçilik ücreti ödeneceği;  aylık (26 gün olarak ) 68,64  YTL  brüt yol  bedeli nakdi olarak ödenerek ücret bordrosunda gösterileceği, teknik şartnamede özelliği belirtilen (yıllık   2 adet) giyeceğin ayni olarak yüklenici tarafından verileceği, işçilerin yemek ihtiyacının idare tarafından karşılanacağı; teknik şartnamede adı miktarı ve teknik  özellikleri   belirtilen makine ve ekipmanların kullanım bedelleri, teknik şartnamede adı-miktarı belirtilen sarf malzeme bedelleri ile sözleşmenin yapılmasına ait ilgili mevzuat gereğince yapılacak vergi, resim ve harç giderlerinin teklif fiyata dahil olduğu ve iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının % 2 olarak alınacağı belirtilmiştir.

 

Aynı şartnamenin 2.c maddesinde işin fiziki miktarı ve türü “1 Yönetici Müdür, 4 Ekip Şefi olmak üzere 230 kişi ile 1 Yıl süreli malzemeli temizlik hizmetleri”; 49.2 nci maddesinde işin “01.01.2007/31.12.2007 tarihleri arasında 365 gün süreli” olduğuna ilişkin düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

 

            Teknik şartnamede ihale konusu hizmette kullanılacak malzeme ve ekipmana ilişkin belirleme yapılmıştır.

 

İdari şartnamede yapılan düzenlemeler çerçevesinde personele nakdi ödenecek olan maliyet kalemlerine göre (işçilik ücreti ve nakdi olarak ödenmesi öngörülen yol bedeli ile bunlara ilişkin olarak % 3 sözleşme gideri dahil, giyim ve temizlik malzemesi hariç) asgari maliyetin 2.103.699,93 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

Şikayete konu ihalede ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin 2.145.944,43 YTL olduğu; 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde istenilen açıklama talebine ihale üzerinde bırakılan isteklinin yaptığı açıklama ve eki belgeler ihale komisyonunca değerlendirilerek uygun görüldüğü anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan açıklama ekinde giyim için Sidal Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden; temizlik malzemesi için Yılmaz Güngör İnş. Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden  alınan proforma faturaların sunulduğu tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin, giyim ve temizlik malzemesi için öngördüğü bedellere göre asgari maliyeti karşıladığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesine göre aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi yetkisi ihale komisyonuna verilmiş olup ihale komisyonlarının belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendireceği; bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedileceği; ihale komisyonunca reddedilmeyen tekliflerin, geçerli teklif olarak dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Şikayete konu ihalede; 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ve anılan Yönetmeliğin 72 nci maddesi çerçevesinde ihale komisyonunca teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istenilen ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu belgeler dikkate alınarak teklifin geçerli kabul edilmesinde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ( c ) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Şikayete konu ihaleye ilişkin ilanın 27.10.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlandığı tespit edildiğinden şikayete konu ihalede 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinde;

 

“…

2- Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. … Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.

 

3-Vasıflı personel için ise yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret üzerinden aynı hesaplamalar yapılacaktır. Brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası olarak belirleme yapılmayacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

….

16 –     İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” ; aynı Tebliğin, Hizmet Alımı İhalelerde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin XIII.H. b maddesinde “ …. Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

 

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

 

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.….” 

 

hükümlerine yer verilmiştir.

 Tebliğin söz konusu hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü(genel tatil günü) çalıştırılması öngörülen personele ödenecek ücretin yaklaşık maliyet hesabında, tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirmesinde (asgari maliyet hesabında) dikkate alınması; bunun temini için genel tatil günleri ile bu günlerde çalıştırılacak işçi sayısının farklı ücretle çalışacak işçiler ayrı ayrı olmak üzere (genel tatilde çalışma ücreti ödemeye esas gün sayısı)  ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir.

 

Ancak, Kamu İhale Genel Tebliğinin anılan hükümlerine rağmen ihale dokümanında genel tatil günlerinde çalışacak personel ve gün sayısına ilişkin düzenlemeye rastlanılmamıştır.

 

Teknik şartnamenin 6.a maddesinde işçilerin çalışma sürelerinin haftalık çalışma süresi 45 saati aşmayacak şekilde belirleneceği, temizlik hizmetinin 24 saat kesintisiz devam edeceğine ilişkin düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

 

İhale dokümanında, sözleşme süresince genel tatil günlerinde personel çalıştırılmayacağına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı, teknik şartnamede yapılan düzenlemede de hizmetin 24 saat kesintisiz devam edeceğinin belirtildiği ve hizmetin görüleceği yerin hastane olduğu ve ihale konusu hizmetin süreklilik arz ettiği dikkate alındığında; ihale konusu hizmetin ifası için genel tatil günlerinde de personel çalıştırılmasının zorunlu olduğu açıktır.

 

Şikayete konu ihalede ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olduğu iddia edildiğinden sunulan tekliflerin asgari işçilik maliyetini karşılayıp karşılamadığının tespiti için genel tatil günlerinde çalışacak personele ödenecek ücretin belirlenmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Götürü bedel teklif alınarak gerçekleştirilen ihalede ihale dokümanında genel tatil günleri ve bu günlerde çalıştırılacak personel sayısına veya genel tatil ücreti ödemeye esas toplam gün sayısına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığından ihale dokümanının bu yönüyle mevzuata aykırı olduğu açıktır. Bu aykırılık nedeniyle, asgari işçilik maliyetinin belirlenmesi mümkün değildir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin anılan hükümleri çerçevesinde; tekliflerin asgari maliyeti karşılayıp karşılamadığının tespiti için yapılması gereken asgari maliyet/işçilik hesabında söz konusu ücretin ihmal edilemeyeceği dikkate alındığında şikayete konu ihalede tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak; ihale dokümanında genel tatil günlerinde ödenecek ücrete ilişkin düzenleme yapılmaması nedeniyle asgari işçilik maliyetinin tespiti mümkün olmadığından ihalenin iptaline karar verilmesinin uygun olacağı görüşüyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

 

Namık DAĞALP        Adnan ZENGİN         Bilal KARACA         K.Nejat ÜNLÜ       

    II. Başkan                        Üye                             Üye                          Üye

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul