En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1156
  • Toplantı No: 2007/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/014
Gündem No :32
Karar Tarihi:26.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1156
Şikayetçi:
 Sezen Yavuz LPG Elektrik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Nusrat Haluk Öztrak, Kocatepe Mah. Taksim Cad. Ren Apt. No:57/2 Beyoğlu İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi Başhekimliği, Tıbbiye Cad. No:13 34668 Haydarpaşa / Üsküdar / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.02.2007 / 5405
Başvuruya konu ihale:
 2006/170108 İhale Kayıt Numaralı “2007 Mali Yılı 12 Aylık Bilgi Sistemi Kullanımı Hizmeti ve Veri Kayıt Elemanı Alımı İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.03.2007 tarih ve 08.0514.0160/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi Başhekimliğince 08.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Mali Yılı 12 Aylık Bilgi Sistemi Kullanımı Hizmeti ve Veri Kayıt Elemanı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sezen Yavuz LPG Elektrik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 25.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 16.02.2007 tarih ve 5405 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi tarafından 08.01.2007 tarihinde gerçekleştirilen “Personel Hizmeti Alımı” ihalesinde verilen tüm tekliflerin 2006 yılında uygulanan asgari ücrete göre hesaplandığı, teklifler 2007 yılında geçerli asgari ücrete göre değerlendirilmediğinden ihalede verilen tüm tekliflerin aşırı düşük olduğu ve ihalenin iptal edilmesinin gerektiği iddialarına yer verilmektedir.     

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

 

1) İdareye verilen şikayet dilekçesinin usul hükümlerine uygun olup olmadığı hususuna ilişkin değerlendirme;

 

İnceleme konusu ihaleye dört (4) istekli tarafından teklif verilmiş olup, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında en düşük fiyat ile teklif vermiş olan biri başvuru sahibi olmak üzere  iki istekliden teklif fiyatlarına ilişkin olarak idarece açıklama istenildiği, başvuru sahibinin 09.01.2007 tarihinde kayıtlara alınan dilekçe ile açıklamada bulunduğu, ancak verilen teklifin bazı kalemlerde asgari işçilik maliyetini karşılamadığı ve toplam maliyet rakamı ile her bir işçilik maliyetinin değeri arasında tutarsızlık bulunduğu gerekçesiyle firma açıklamasının idarece kabul edilmediği, dolayısıyla teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

İhale Komisyonu kararına karşı başvuru sahibinin 25.01.2007 tarihlerinde kayıtlara alınan dilekçe ile şikayette bulunduğu, söz konusu dilekçede başvuru sahibince teklifin aşırı düşük olmadığı ve teklifin değerlendirmeye alınarak ihalenin firmalarına verilmesi gerektiği hususunda iddiada bulunulduğu,

 

İdarenin 26.01.2007 tarihli cevabıyla gerekçesi belirtilmek suretiyle şikayetin reddedildiği,

 

İdarenin kararına karşı başvuru sahibinin Kurum’a verdiği dilekçe ile; 01.01.2007 tarihinden sonra gerçekleştirilen ihalede tekliflerin 2007 yılına ilişkin asgari ücrete göre değerlendirilmesi gerektiği, ancak şikayet konusu ihalede verilen tüm tekliflerin 2006 yılında uygulanan asgari ücrete göre hesaplandığı, bu durumda kendi teklifleri dahil ihalede verilen tüm teklifler aşırı düşük olduğundan ihalenin iptal edilmesinin gerektiği iddialarına yer verildiği,      

 

Anlaşılmıştır.

 

İdareye verilen dilekçe ile Kurum’a verilen dilekçelerin içeriği farklıdır. Başvuru sahibinin Kurum’a verdiği dilekçesinde yer verilen konulara idareye verilen dilekçede yer verilmemiş, idarenin şikayet konusuna ilişkin olarak cevabı alınmadan idarenin uygulaması Kurum’a şikayet edilmiştir. İdareye verilen dilekçede teklifin aşırı düşük olmadığı, geçerli olduğu ve ihalenin firmalarına verilmesi gerektiği iddia edilmekte iken Kurum’a verilen dilekçede kendi firmaları dahil bütün tekliflerin aşırı düşük olduğu iddia edilmektedir. İddialar arasında tutarsızlık bulunmaktadır.

 

İnceleme konusu ihalenin ilânı 22.11.2006 tarihinde yayımlanmış ve ihale 08.01.2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İdari Şartnamede (md. 26) işçilere verilecek ücretin 2006 yılındaki asgari ücrete göre hesaplanacağı belirtilmiştir. İhale dokümanı başvuru sahibince 24.11.2006 tarihinde satın alınmıştır. Başvuru sahibinin teklif zarfı ihale tarihinde kayıtlara alınmış olup, bu tarihte 2007 yılına ilişkin olarak tespit edilen asgari ücret bilinmektedir. Bu hususta başvuru sahibince ihale dokümanına karşı şikayette bulunulmamıştır. Başvuru sahibi ihale dokümanında belirtildiği gibi 2006 yılı asgari ücretini dikkate alarak teklif fiyatını belirlemiştir. Değerlendirme dışı bırakıldıktan sonra yapılan itiraz ihale dokümanına ilişkin bulunmaktadır.     

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin I/A.2 numaralı maddesinde “Başvuru süresi” başlığı altında;

 

“4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca idareye şikayet başvurusu sözleşme imzalanmamışsa ve yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa dikkate alınacaktır.

İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu eylem veya işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olup, süreler; ilgisine göre tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayacaktır.

 

İhale veya ön yeterlik dokümanına karşı yapılacak başvurularda, ihale veya ön yeterlik dokümanının satın alındığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul edilecektir.

……………………

 

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca “teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi” zorunludur. İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacaklardır. Dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona erecektir. İhaleye teklif veren isteklilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları ve ihale dokümanı içeriğine ilişkin şikayet başvurularını ihaleye teklif vermeden önce yapmaları ve bu hususu tevsik etmeleri gerekmektedir. Ancak ihale dokümanını satın almış olmasına rağmen ihaleye teklif vermeyen istekli olabilecekler, doküman satın alındığı tarihten itibaren onbeş günlük süre içerisinde ihale dokümanına karşı şikayet başvurusunda bulunabileceklerdir. Öte yandan, ihale dokümanına itiraz edildikten sonra ihaleye teklif verilmiş olması, usulüne uygun olarak yapılmış şikayet başvurusunu ve idarenin cevabına karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunma hakkını etkilemeyecektir.

 

…………..”  hükmü yer almaktadır.

 

Bu durumda, başvuru sahibinin ihale dokümanındaki düzenlemeye karşı süresinde, dolayısıyla mevzuata uygun olarak şikayette bulunmadığı anlaşılmaktadır.

                    

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulması olduğundan Kurum’a yapılan başvuru da mevzuata uygun bulunmamaktadır.

 

2) İhalede verilen tüm tekliflerin 2006 yılında uygulanan asgari ücrete göre hesaplandığı, 2007 yılında yeni asgari ücretin uygulanması gerektiğinden ihalede verilen tüm tekliflerin aşırı düşük olduğu ve ihalenin iptal edilmesinin gerektiği hususundaki iddiaya ilişin olarak yapılan değerlendirme;

 

            İdarenin 08.01.2007 tarihinde gerçekleştirilen şikayet konusu personel hizmeti alımı ihalesi 22.11.2006 tarihinde ilân edilmiştir. İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde işin adı; “2007 Mali yılı 11 aylık Bilgi Sistemi Kullanımı Hizmeti ve Veri Kayıt Elemanı alımı işi” olarak ifade edilmiştir. 

 

Yine İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmeti yerine getirecek olan toplam 68 kişilik personelin meslekleri (bilgisayar mühendisi, biyomedikal teknikeri, bilgi işlem teknisyeni, veri hazırlama ve işleme elemanı gibi), tahsil durumları ve sayıları belirtilmiştir.

 

 

Şartnamenin 26.3 numaralı maddesinde; çeşitli sıfatlarla çalıştırılacak işçilere verilecek ücretin 2006 yılı için belirlenmiş olan asgari ücret dikkate alınarak bu maddede belirlenen tutarda ödeme yapılacağı belirtilmiş olup, en düşük ücret brüt asgari ücretin % 37 fazlası olarak belirlenmiştir.

        

İdari dokümanında; fiyat farkı verilmeyeceğine ilişkin düzenleme yapıldığı, işin süresinin 334 takvim günü olduğunun ve işin 01.02.2007 tarihinde başlayacağı ve 31.12.2007 tarihinde sona ereceğinin belirtildiği görülmüştür.     

           

İdare, Kamu İhale Kurumu asgari işçilik maliyeti hesaplama modülünü kullanılarak tespit edilen 830.384,78 YTL bedeli dikkate alarak verilen tekliflerin aşırı düşük olup olmadığını sorgulamıştır.

 

Şikayete konu ihalede tekliflerin hazırlanmasında esas alınacak işçilik ücreti hesabında 2006 yılı için geçerli olan aylık (531 YTL) asgari ücretin baz alınacağı açıkça belirtildiğinden idari şartnameye göre isteklilerin söz konusu ücreti esas alarak teklif hazırlaması gerekmektedir.

 

Nitekim, ihaleye teklif veren isteklilerin 2006 yılı için belirlenmiş olan brüt asgari ücret tutarını dikkate alarak teklif verdiği ve idarenin de gerek yaklaşık maliyet hesaplamalarında gerekse tekliflerin değerlendirilmesinde bu tutarı dikkate aldığı anlaşılmaktadır. Bu hususa ilişkin tereddüt bulunduğuna dair bir bilgi ihale işlem dosyasında bulunmamaktadır. İsteklilerin eşit koşullarda teklif verdikleri anlaşılmaktadır.    

                                   

Diğer taraftan, ihale tarihinde (08.01.2007) yürürlükte bulunan ve 28.12.2006 tarih ve 26390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararında ise asgari ücretin 01.01.2007-30.06.2007 tarihi arasında 18,75 YTL/Gün (562,50 YTL/Ay),  01.07.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 19.50 YTL( 585,50 YTL/Ay)  olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

İhale dokümanında personele verilmesi öngörülen en düşük ücretin 2006 yılı için geçerli asgari ücretin % 37 fazlası olarak belirleneceği ve fiyat farkı verilmeyeceği belirtildiğinden 2006 yılı ücreti üzerinden belirlenmiş olan ücret tutarının 2007 yılında da geçerli olması gerekmektedir. Bu durumda, 2007 yılında gerçekleştirilecek olan iş için personele yapılacak en düşük ücret ödemesi, 2006 yılı ücreti üzerinden bir kişi için belirlenmiş olan bir aylık 727,47 YTL olarak bulunmaktadır.

                        

İnceleme konusu ihaleyi kazanan firmanın vereceği en düşük brüt ücret 727,47 YTL olup bu ücret 2007 yılı için belirlenmiş olan (İlk altı ay: 562,50 ve ikinci altı ay için: 585,50 YTL) asgari ücretin üzerinde bulunmaktadır. İhaleyi kazanan firmanın ödeyeceği en düşük ücretin 2007 yılı için belirlenmiş olan asgari ücret tutarlarının üzerinde olduğu gerçeğinden hareket ile; gerek tekliflerin değerlendirilmesi gerekse sözleşmenin uygulanması sürecinde; 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırılık oluşmayacaktır.  

 

3) Başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması hususuna ilişkin değerlendirme;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”

 

Hükmü yer almaktadır.

 

Bu durumda, birim fiyat teklif mektubu üzerindeki toplam tutar açıklanırken, personel ücretlerinin bazı kalemlerinde asgari işçilik maliyetinin altında fiyat verildiğinden ve yapılan açıklama tutarsız ve hatalı bulunduğundan başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının ilgili mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul