• Karar No: 2007/UH.Z-1158
  • Toplantı No: 2007/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/014
Gündem No :37
Karar Tarihi:26.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1158
Şikayetçi:
 Özyol Turizm İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. Camişerif Mahallesi 5238 Sokak Nu:8 İÇEL
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Savunma Bakanlığı Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı Eski Garajlar Yanı 06010 Etlik Keçiören/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.03.2007 / 8303
Başvuruya konu ihale:
 2006/188672 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.03.2007 tarih ve 08.07.14.0041/2007-20 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

MSB Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından 09.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hazır Yemek Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Özyol Turizm İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nce 16.03.2007 tarih ve 8303 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulduğu, daha sonra 21.03.2007 tarihli dilekçe ile; ilk dilekçedeki idare kararının tebellüğ tarihinin sehven hatalı olduğundan bahisle düzeltilmesinin talep edildiği,

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 16.03.2007 tarihli başvurusu hakkında daha önce Karar verildiğinden 21.03.2007 tarihli dilekçe hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ek Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru sahibinin 21.03.2007 tarihli dilekçesinde özetle; Kuruma 16.03.2007 tarihli dilekçe ile yapılan başvuruda idarenin 12.03.2007 tarihli yazısının tebellüğ tarihinin sehven 12.03.2007 olarak belirtildiği; ancak söz konusu yazının 14.03.2007 tarihinde elden imza karşılığı alındığı, bu hususun idare kayıtlarından tespit edilebileceği iddialarıyla başvurusunun düzeltilen bilgilere göre incelenmesi talep edilmektedir.

 

Kuruma yapılan 16.03.2007 tarihli başvurunda, ihale yetkilisince alınan ihale işlemlerine devam edilmesi yönündeki kararın 12.03.2007 tebellüğ edildiğinin açıkça belirtilmesi nedeniyle İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca ivedilik ve kamu yararı bulunduğu gerekçesiyle alınan ihale sürecine devam kararına karşı kararın bildiriminden sonraki 3 (üç) gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra Kuruma 16.03.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilerek Kurulca 19.03.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1064 sayı ile “…İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun süre yönünden reddine …” Karar verilmiştir.

 

Kuruma yapılan 16.03.2007 tarihli başvuru üzerine alınan Karardan sonra dilekçedeki yanlışlığın giderilmesi talebini havi 21.03.2007 tarihli dilekçesinin aynı tarihte Kurum kayıtlarına intikal ettirildiği belirlenmiştir.

 

İhalelerde ihale yetkilisince alınan ihale işlemlerine devam kararına karşı başvuru süreleri ile Kurumca yapılacak incelemeye ilişkin süreler ayrıca düzenlenmiştir.

 

Kuruma yapılan ilk başvuruda hiçbir duraksamaya meydan vermeyecek şekilde idare kararının tebliğ tarihi olarak 12.03.2007 tarihinin belirtilmesi nedeniyle mevzuatta öngörülen süre içerisinde başvuru hakkında Karar alınmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması gerekçe gösterilerek ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanacağı  yönünde karar alınması halinde bu kararın, sözleşmenin imzalanmasından en az 7 gün önce şikayette bulunana ulaşacak şekilde bildirileceği ve bu karara karşı, bildirimi izleyen 3 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan mevzuat hükmü bir taraftan Kuruma başvuru süresine ilişkin kısıtlama getirirken diğer taraftan sözleşmenin imzalanması için idarenin bekleme süresini de düzenlemektedir. Anılan yönetmelik hükmü uyarınca; ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanması yönünde alınan kararın şikayetçiye tebliğinden itibaren 7 gün beklenildikten sonra idarece sözleşme imzalanabilmesine imkan tanınmıştır.

 

Kurulca, şikayetçinin 16.03.2007 tarihli başvurusu hakkında alınan Karardan sonra ilk başvuru dilekçesindeki hatanın giderilmesine ilişkin ikinci dilekçesinin Kurum kayıtlarına alındığı 21.03.2007 tarihinin başvuru tarihi olarak alınması halinde; idarece 12.03.2007 tarihinde alınan ihale işlemlerine devam kararının 14.03.2007 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği kabul edilse dahi  ihale yetkilisinin aldığı karara başvuru için öngörülen 3 günlük süre içerisinde başvuru yapılmadığından başvurunun süre yönünden reddi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Kurulunun 19.03.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1064 sayı ile “…İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun süre yönünden reddine …” karar verildiğinden 21.03.2007 tarihli dilekçesi hakkında karar verilmesine yer olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Kuruma yapılan 16.03.2007 tarihli dilekçedeki hatanın düzeltilmesi talebine ilişkin 21.03.2007 tarihli dilekçe hakkında karar verilmesi ne yer olmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul