• Karar No: 2007/UH.Z-1160
  • Toplantı No: 2007/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/014
Gündem No :53
Karar Tarihi:26.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1160
Şikayetçi:
 Orpaş Tem. Paz. Taah. Mümes. San. ve Tic. A.Ş., Tunus Cad. No:50/13 Kavaklıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, İncivez 67100 ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.03.2007 / 9069
Başvuruya konu ihale:
 2006/189214 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Hariç Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.03.2007 tarih ve 08.07.55.0201/2007-14 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 19.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Hariç Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Orpaş Temizlik Paz. Taah. Mümes. San. ve Tic. A.Ş.’nin 23.03.2007 tarih ve 9069 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;  ihale yetkilisince ihale işlemlerinin devamına yönelik olarak alınan kararın iptaline karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif fiyatının giyim bedeli hariç asgari maliyetin 1 YKr üzerinde olduğu ve bu durumda 302 kişiye ilişkin giyim giderinin ihale üzerinde bırakılan firma tarafından karşılanamayacağı gerekçesiyle idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarece 19.03.2007 tarihinde ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alındığı, sözkonusu kararın mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına karar verilebilir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

Şikayete konu uyuşmazlıkta ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alınmış ise de, alınan bu kararın yukarıda açıklanan koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

Kurul üyesi Hakkı USTAÖMER’in, idarenin ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönündeki kararına karşı Kurul’un bu kararı durdurma veya iptal yetkisi bulunmadığı karşı oyu ile ihale yetkilisince ihale işlemlerinin devamına yönelik olarak alınan kararın iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul