En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1163
  • Toplantı No: 2007/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/015
Gündem No :12
Karar Tarihi:02.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1163
Şikayetçi:
 Sistem İnş. Taah. Makine, Güv. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Kezban Başak Canberk, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Urhan İşmerk. No:17 K.7 DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 MSB Diyarbakır İç Tedarik Bölge Başkanlığı, Elazığ Caddesi 21100 DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.03.2007 / 6782
Başvuruya konu ihale:
 2006/170523 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2007 tarih ve 08.06.35.0148/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MSB Diyarbakır İç Tedarik Bölge Başkanlığı’nca 11.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hazır Yemek Hizmet Alımı’’ ihalesine ilişkin olarak, Sistem  İnş. Taah.  Makina  Güv. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Kezban Başak Canberk’in 12.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.03.2007 tarih ve 6782 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            İhale üzerinde bırakılan firmanın belgelerinden;

 

            1) İş deneyim belgesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56 ncı maddesinde belirtilen şartları taşımadığı,

            2)  Bilanço ve gelir tablolarının gerektiği biçimde incelenmediği,

            3) Kalite ve standarda ilişkin olarak sunulan belgelerin yeterliliği bulunmayan kuruluşlardan alındığı,

            4) Benzer iş olarak kabul edilen ve özel sektörden alınan belgenin sözleşmede yazan hizmet kolu ve SSK hizmet kodunun ihale şartnamesinde yer alan benzer iş tanımına uygun olmadığı,

           

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:           

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale üzerinde bırakılan firmanın ortak girişim olarak ihaleye iştirak ettiği, sunulan iş ortaklığı beyannamesine göre pilot ortağın Elazığ Aşsan Yemek Limited Şirketi (ortaklık oranı %70), diğer özel ortağın ise Aşsan Yemek Fabrikası Mustafa Gedik (ortaklık oranı % 30) olduğu,

 

            Sunulan iş deneyim belgelerinin:

 

            a) Diğer ortak olan Aşsan Yemek Mustafa Gedik’in sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin; Vakıflar Bölge Müdürlüğünden alınmış yemek yaptırılması ve dağıtılması işine ilişkin olduğu, iş durum belgesinin yüklenicisinin (pilot ortak % 95) Aşsan Yemek Fabrikası/ Mustafa Gedik ve (diğer ortak %
5 ) Ömür Yemek Taahhüt, belge tutarının 532.350,00 YTL olduğu,

 

            b) 14.09.2004 tarihinde özelleşen ETİ Krom A.Ş. den alınmış, pilot ortak tarafından sunulan Yemek ve Dağıtım işine ilişkin belgeden, firmanın Elazığ Aşsan Limited Şirketi, firma yetkilisinin Mustafa Gedik, sözleşme konusunun yemek alımı ve dağıtımı, hak ediş tutarının (01.01.2005-30.11.2006 tarihleri arasında) 915.426,50 YTL. olduğu, belge ekine sözleşme ve bu sözleşme ile ilgili olarak düzenlenen faturaların sunulduğu görülmüştür.

 

             İlanın 4.3.1. maddesinde, iş deneyim belgelerine ilişkin olarak “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70 i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi’’  

           

            İdari Şartnamenin 7.3.1inci maddesinde ise “….iş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az %70 ini, diğer ortaklardan her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10 unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30 undan az olamaz …’’  düzenlemeleri yapılmıştır.

 

            Kamu sektöründen alınan iş deneyim belgesi ile özel sektörden alınan belgelerin yukarıda anılan düzenlemelere aykırı bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            ETİ Krom A.Ş. den alınmış iş deneyim belgesinin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56 ncı maddesi kapsamında belge düzenlenemeyen haller niteliğinde bulunduğu, İlgili birimce 11.12.2006 tarihinde düzenlenen iş deneyim belgesinin  standarda ve usule uygun olmadığı ancak belge ekinde sözleşme ve faturalar sunulduğundan, sonuç olarak anılan Yönetmeliğin 56 ncı maddesine aykırılık oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İlanın 4.2.2 nci maddesi ile İdari Şartnamenin 7.2.2 nci maddesinde isteklinin bilançosu ve eşdeğer belgeleri ve bu belgelerin nasıl değerlendirileceğine ilişkin düzenlemeler yapıldığı görülmüştür. Bu düzenlemeler çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan ortak girişimdeki pilot ortak ve diğer ortak tarafından sunulan bilanço ve gelir tablolarında mevzuat açısından bir aykırılık bulunmadığı bu nedenle isteklinin bilanço ve gelir tablolarının gerektiği biçimde incelenmediği iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            3)  Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

                İlanın 4.3.3. maddesi ile İdari Şartnamenin 7.3.3. maddelerinde Kalite ve standarda ilişkin düzenlemelerin yapıldığı, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde İş ortaklığı olarak ihaleye katılan ve pilot ortak konumunda bulunan Aşsan Limited Şirketi tarafından kalite sistem sertifikasının  sunulduğu ve sertifikanın içeriğinde “…kendi ve müşteri tesislerinde yemek üretimi, dağıtımı ve catering hizmetlerinin sunumu’’ bulunduğu, pilot  ortağın kalite ve standarda ilişkin belgeyi sunmasının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin dördüncü bendi uyarınca yeterli olacağı ve  belgenin de “TÜRKAK’’ onaylı olduğu dolayısıyla başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İlanın 4.4. maddesinde benzer iş tanımının “..hazır yemek imali ve servis hizmetleri’’  olarak yapıldığı,

 

            İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde de “hazır yemek imali ve servis hizmetlerin’’ nin benzer iş olarak kabul edileceğinin belirtildiği,

 

            Ortak girişim tarafından sunulan belgelerin incelenmesi sonucunda; kamu sektöründen alınan 18.10.2006 tarihli iş deneyim belgesinin yemek ve dağıtım ile ilgili bulunduğu, özel sektörden alınan sözleşme ve eklerinden  sözleşme konusunun yemek üretilmesi, transferi, bulaşık yıkanması, mutfak ve restoranın temizliği olduğu dolayısıyla belgelerin ihale dokümanına uygun olduğu anlaşıldığından bu iddianın da yerinde bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

           

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul