En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1164
  • Toplantı No: 2007/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/015
Gündem No :13
Karar Tarihi:02.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1164
Şikayetçi:
 Gaptem Gıda Tem. Öz.Güv. Sist. Teks. Elek. İnş. Nak. Turz. Otom. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Aliemiri 4. Sokak Güneş Plaza Kat 4 No: 15 Yenişehir/ DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Osmaniye Devlet Hastanesi,E 90 Karayolu Üzeri Akyar Köyü Mevkii 80100 OSMANİYE
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2007 / 5460
Başvuruya konu ihale:
 2006/174459 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Temizlik Hizmeti (malzemesiz) Alımı İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.03.2007 tarih ve 08.05.24.0102/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Osmaniye Devlet Hastanesi’nce 11.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Temizlik Hizmeti (malzemesiz) Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gaptem Gıda Tem. Öz.Güv. Sist. Teks. Elek. İnş. Nak. Turz. Otom. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin  yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.02.2007 tarih ve 5460 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; kesinleşen ihale kararında ihale dokümanı satın alındığına dair belge olmadığı için ihale dışı bırakıldıklarının belirtildiği, ancak ihale dosyasında şartname satın alındığına dair makbuzu sundukları, idarece verilen Belge kontrol tutanağında da şartname satın alındığına dair makbuzun bulunduğunun kayıtlı olduğu, idari şartnamenin 4.2 nci maddesi uyarınca doküman satın alındığına dair belgenin bir suretinin de idarede bulunduğu, fakat idarenin makbuzun yeterli olmadığını ve şartnamelerde "İhale dokümanının satın alındığına dair belgenin teklif dosyası içerisinde istekliler tarafından sunulmasının zorunlu olduğunu belirttiği, ihale dokümanının satın alındığına dair belge olarak bedelin ödendiğine dair dekont/makbuz ile birlikte Kik005/0 standart numaralı formun sunulmamasını ihale dışı bırakma gerekçesi gösterdikleri, oysa Kamu İhale Kurulunun 24.04.2006 tarih 2006/UH-Z 1011 sayılı uyuşmazlık kararında bunun kabul edilebileceğinin belirtildiği, söz konusu ihalede 967.366,47 YTL ile en düşük teklifi verdikleri, açık ve  net olarak ciddi bir hak   kaybına uğradıkları, hak kaybımızın giderilmesi için ihale kararının tekrar gözden geçirilerek düzeltme işlemine gidilmesi ve teklifin geçerli sayılarak tekrardan değerlendirme işlemi yapılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale komisyonunca, başvuru sahibi Gaptem Tem. Öz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ihale dosyası içerisinde, ihale dokümanı satın alındığına dair 08.01.2007 tarih ve 238728 numaralı Sayman Mutemedi Alındısı bulunduğu, ancak KİK.005.0/H Standart Form numaralı İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Form olmadığı, isteklinin bu belgeyi ihale zarfı içerisinde vermediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği  görülmüştür.

 

İhale konusu işe ait idari şartnamenin 7.1.k maddesinde; “İhale dokümanının satın alındığına dair belge”nin teklif kapsamında sunulması gerektiği düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 4.2 nci maddesinde yer alan; “İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder.İdare bu incelemeden sonra isteklinin ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır” düzenlemesi gereği söz konusu belgenin bir örneğinin idarede bulunacağı aşikardır.

 

            Nitekim ihale işlem dosyasında başvuru sahibinin 08.01.2007 tarihinde ihale dokümanı satın aldığına dair belgenin yer aldığı anlaşılmıştır.

 

            Bu itibarla, bir örneği idarede bulunduğu anlaşılan ancak başvuru sahibinin teklif belgeleri arasında bulunmayan ihale dokümanı satın alındığına ilişkin belgenin, şartname bedelinin ödendiğine dair makbuzun ihaleye sunulduğu da göz önünde bulunduğu dikkate alındığında ihale dışı bırakılma gerekçesi olarak değerlendirilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1-İhale komisyonu başvuru sahibi Gaptem Tem. Öz. San. Tic. Ltd. Şti. ile birlikte Akın-Sel İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti., Merve Tem. Hiz. Org. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ve A.Kaya Tem. Nak. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin  de “ihale dokümanının satın alındığına dair belge” ihale zarfı içerisinde  olmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakılmasına karar vermiştir.

 

Akın-Sel İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti., Merve Tem. Hiz. Org. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ve A.Kaya Tem. Nak. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin ihale zarfı içerisinde ihale dokümanı bedelinin ödenmesine ilişkin Sayman Mutemedi Alındı makbuzu bulunduğu, ancak KİK.005.0/H numaralı İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Formun olmadığı görülmüştür.

 

Akın-Sel İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti., Merve Tem. Hiz. Org. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ve A.Kaya Tem. Nak. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Formunun idarede kalan suretinin ihale dokümanı içerisinde olduğu görüldüğünden adı geçen isteklilerin bu gerekçeyle ihale dışlı bırakılmaları mevzuata uygun değildir.

 

2-İhaleye ait idari şartnamenin 2.c maddesinde işin “112 kişi ile malzemesiz temizlik hizmeti alımı” olduğunun belirtildiği, “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “yemeğin idare tarafından karşılanacağı, yol ve giyimin teklif fiyata dahil olduğu, yol için günlük brüt 1,50YTL ödeneceği, 26 işçiye 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca 15,5 günlük resmi ve dini bayram tatil günleri ücreti ödeneceği, iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının % 2 olduğu” düzenlemesi bulunmaktadır. İdari şartnamenin 49 uncu maddesinde ise işe başlama ve iş bitirme tarihi olarak; “işin süresi 354 gündür. 31.12.2007 tarihinde biter” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhaleye ait ihale dokümanında yapılan düzenlemeler sonucunda işin süresinin 11 ay 20 gün olduğu dikkate alınarak yapılan hesaplamada; idarece yapılan yaklaşık maliyet hesaplaması 2006 yılı ücretleri esas alınarak hesaplanmış olduğundan bu değerin üzerinde olmakla birlikte, giyim hariç asgari işçilik maliyetinin 997.134,58YTL olarak ortaya çıktığı, başvuru sahibi ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının bu değerin altında olduğu anlaşıldığından tekliflerin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul