En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1165
  • Toplantı No: 2007/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/015
Gündem No :14
Karar Tarihi:02.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1165
Şikayetçi:
 Atak Savunma Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Hiz.Tic.Ltd. Şti., Atatürk Mah. Zübeyde Hanım Cad. Göksu İşhanı Kat 2 No:1/B ERZİNCAN
 İhaleyi yapan idare:
 Çoruh EDAŞ Gümüşhane İl Müdürlüğü Bağlarbaşı Mahallesi No: 16 29000 Merkez/GÜMÜŞHANE
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.02.2007 / 5057
Başvuruya konu ihale:
 2006/178619 İKN|li “Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.03.2007 tarih ve 08.0498.0085/2007-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çoruh EDAŞ Genel Müdürlüğü’nce 28.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Atak Savunma Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin 30.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.02.2007 tarih ve 5057 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Çoruh EDAŞ Gümüşhane İl Müdürlüğü tarafından 28.12.2006 tarihinde ihale edilen “Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin kesinleşen ihale kararının bildirim yazısında, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Ak Koruma Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. üzerinde ihalenin bırakıldığının bildirildiği, 18.01.2007 tarihinde idareye tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin sorulduğu, idarenin 23.01.2007 tarihli yazı ile açıklama taleplerine cevap verildiği, bu yazıda maliyet kalemleri ve firmaların teklif etmiş oldukları rakamların belirtildiği, ancak idarenin bu hesaplarda resmi-dini bayram ve yılbaşı tatillerinde ödenecek ücret farkında hata yaptığı, 2007 yılı içersinde toplam 15,5 gün resmi tatil bulunduğu, tatil günleri ödenecek ücret hesabında güvenlik görevlileri için 139,5, güvenlik şefi için 15,5 vardiya dikkate alınması gerekirken, ihaleyi yapan idare tarafından güvenlik görevlileri için 153 vardiya, güvenlik şefi için 17 vardiya üzerinden hesaplama yapıldığı, bu hesap hatasından dolayı tekliflerinin asgari maliyetin altında kaldığının belirtildiği, ancak idarece hesaplama hatası yapıldığından tekliflerinin asgari maliyetin altında olduğunun tespit edildiği, idarece doğru hesaplama yapıldığında tekliflerinin asgari maliyetin üstünde olduğunun anlaşılacağı iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesi gereğince ihale konusu işin; 10 özel güvenlik görevlisi ile Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. Gümüşhane İl Müdürlüğü’nün yaklaşık 22.000 m2’lik tesisler içerisinde bulunan tüm kapalı ve açık alanların koruma ve güvenlik hizmeti işi olduğu, söz konusu işin 28.12.2006 tarihinde birim fiyat üzerinden teklif alınmak suretiyle ihale edildiği belirlenmiştir.   

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “ VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterlik" başlıklı  “G. Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” maddesinde; 

          “….

          Özel güvenlik hizmet alımlarında, günlük vardiya sayısına ya da cumartesi ve/veya pazar günleri çalışılıp çalışılmamasına bağlı olarak hafta tatili izni dikkate alınmak suretiyle ilave personel öngörülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede;

          1 – İhale dokümanında hafta sonu dahil tam gün ve her vardiyada eşit sayıda personelin çalıştırılacağı belirtilen özel güvenlik hizmet alımlarında hafta tatili izni de dikkate alınmak suretiyle çalışacak toplam personel sayısı belirlenecek ve bu şekilde hesaplanan toplam sayı dokümanda belirtilecektir.

          2 – İhale dokümanında, çalışacak personel sayısı her vardiya veya hafta sonları için farklı belirlenmişse ya da günlük vardiya sayıları eşit değilse; haftalık toplam çalışma süresinin haftalık çalışma süresi olan 45 saate bölünmesi suretiyle gerekli olan toplam personel sayısı tespit edilecektir.

          3 – İhale dokümanında günlük vardiya sayısı ile her vardiyada kaç personel çalıştırılacağı ve haftada çalışılacak gün sayısı belirtilmeden sadece çalışacak toplam güvenlik personeli sayısı belirtilmiş ise, ihale dokümanındaki toplam personel sayısı dikkate alınarak teklif verilecek ve teklifler değerlendirilecektir. İşin gerçekleştirilmesi aşamasında ise haftalık 45 saat olan çalışma süresi aşılmamak kaydıyla, ihale dokümanında öngörülen personel sayısı üzerinden iş programı yapılmak suretiyle vardiya sayıları, her vardiyada çalışacak personel sayısı ve haftalık gün sayısı belirlenecektir.

İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Şikayet konusu ihaleye ilişkin idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;  “ 26.1.İsteklilerin teklif edecekleri fiyata sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili kanun ve mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta (özel güvenlik sigortası dahil), vergi, resim ve harç giderlerini dahil etmeleri gerekmektedir.

26.2.(26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3.Ayrıca,

- Kanunun belirlediği asgari ücret işçilik ücretleri,

- Özel güvenlik şeflerine asgari ücretin en az % 80 fazlası ayrıca ücret olarak ödenecektir, (ödeme tahakkuk bordrosunda gösterilecektir.)

- Özel güvenlik görevlilerine asgari ücretin en az % 60 fazlası ayrıca ücret olarak ödenecektir, (ödeme tahakkuk bordrosunda gösterilecektir.)

-Tüm özel güvenlik personeline, aylık (26 gün üzerinden)brüt, 138,06 (yüz otuz sekiz YTL., altı YKR) yemek ücreti, (personele nakdi olarak ödenecek ve tahakkuk bordrosunda gösterilecektir.)

- Tüm özel güvenlik personeline aylık (26 gün üzerinden) brüt 31,20 YTL. (otuzbir YTL. yirmi YKR.) yol ücreti, personele nakdi olarak ödenecek ve tahakkuk bordrosunda gösterilecektir.)

- Güvenlik görevlileri, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü de dahil olmak üzere haftanın yedi günü, yirmi dört saat hizmet vereceklerinden, 4857 sayılı İş Kanunun 47. maddesi uyarınca hesaplanacak ücreti yüklenici firma teklif birim fiyatında dikkate alınacaktır.

- Tüm güvenlik görevlilerine ayni olarak verilecek giyim eşyası bedeli,

- Teknik şartnamede belirtilen tüm araç, teçhizat ve güvenlik malzemeleri için amortisman bedeli, teklif fiyata dahildir.

26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5. İhale konusu işte çalıştırılacak personel sayısı 10 kişi olup, bu 10 (on) adet koruma ve güvenlik görevlisini kapsamaktadır. İşin yapılacağı yerin bağlı olduğu Gümüşhane Sigorta İl Müdürlüğü’nden alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 1,5 (yüzde bir buçuk) olarak belirlenmiştir.” şeklinde düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 15 inci maddesinde; “Güvenlik görevlileri, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü de dahil olmak üzere haftanın yedi günü, yirmi dört saat hizmet vereceklerdir. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacağından, 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesi uyarınca hesaplanacak ücreti yüklenici firma teklif birim fiyatında dikkate alacaktır. Mesailerini tamamlamalarını müteakip kendilerinden sonraki saatlerde görev yapacak güvenlik görevlileri gelinceye kadar, görev başından ayrılmayacaklardır.” düzenlemesi,

 

Aynı şartnamenin “Personel aylık vardiya görevlendirme çizelgesi” başlıklı 26 ncı maddesinde; “Her ay için bir önceki ayın en geç 25’inde koruma ve güvenlik hizmetlerini gösteren personel aylık vardiya görevlendirme çizelgesi idarece düzenlenerek onaylı bir sureti yükleniciye verilecektir. Personel aylık vardiya görevlendirme çizelgesinde zaruri nedenlerden dolayı değişiklik yapılması gerekirse bu idarece yapılarak yükleniciye bildirilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

           

İdari şartnamede işin süresi 1 yıl (365 takvim günü) olarak belirtilmiş olup başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmemiştir. Aynı şekilde sözleşme tasarısında sözleşme süresinin işe başlama tarihinden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) takvim günü olduğu ifade edilmiş, işin başlama ve bitiş tarihleri ise boş bırakılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII.G.7 nci maddesinde idari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerektiği hükmüne yer verilmiş olup işin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde işçilik hesabına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

Bu durumda, isteklilerce tekliflerinin hazırlanmasında çalışılan ay ve gün sayılarının doğru tespit edilebilmesi için işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir.

 

Şikayete konu ihaleye ilişkin ihale dokümanında işin süresinin 365 gün (1 yıl) olduğu belirtildiği ve ihale tarihinin 28.12.2006 tarihi olduğu göz önüne alındığında, ihalenin 2007 yılı için güvenlik hizmeti alımı işi olduğu anlaşılmaktadır. Ancak başvuru sahibinin dilekçesinde yer alan hususlara bakıldığında, ihalenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmemesi, ayrıca ihale dokümanında sözleşme süresi içerisindeki çalışılacak resmi ve dini tatil gün sayısının net olarak belirtilmemesinden dolayı isteklilerin teklif fiyatını oluştururken esas aldıkları çalışılacak resmi ve dini tatil gün sayısı ile idarenin yaklaşık maliyet hesaplarında esas aldığı  resmi ve dini tatil gün sayısının birbirinden farklı olduğu anlaşılmaktadır.

 

İdare tarafından yaklaşık maliyet ve asgari işçilik maliyeti hesaplarında, ihaleye ilişkin idari şartnamenin 26 ıncı maddesinde yapılan düzenlemeler  çerçevesinde yol, yemek ve işçilik ücreti ile bunlara ilişkin % 3’lük sözleşme gideri dahil (genel tatil günlerinde çalışacak personele ödenecek ilave işçilik ücreti, giyim bedeli ile zorunlu mali sorumluluk sigortası hariç) 10 işçinin 12 aylık asgari işçilik maliyeti 159.968,02 YTL. olarak belirlendiği görülmüştür. İdarece söz konusu asgari işçilik maliyeti hesaplanırken, ihale tarihinden başlamak üzere 1 yıl içersinde toplam 17 gün resmi ve dini bayram tatili olduğu düşüncesiyle, 17 gün üzerinden resmi ve dini bayramlarda çalışmalara ilişkin ücret hesaplamasının yapıldığı belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından ise, 2007 yılı içerisinde 15,5 gün resmi ve dini tatil bulunduğu, bu nedenle 15,5 gün üzerinden tatil ücretinin hesaplanması gerekti iddia edilmiştir. Başvuru sahibinin iddia ettiği gibi 15,5 gün tatil günü üzerinden asgari işçilik hesaplandığında; 159.429,76 YTL. olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonu tarafından asgari maliyetin 159.968,02 YTL. olarak belirlendiği, Atak Savunma Özel Güv. Kor. ve Eğit. Tic. Ltd. Şti., Polikart Özel Güv. Eğitim Hizm. Şirketi, Ak Koruma Güvenlik Hiz. Ltd. Şti., Eti Güvenlik Koruma Hiz. Ltd. Şti. ve D.K Güvenlik ve Özel Eğitim Hiz. Ltd. Şti.’nin (5 istekli) tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve idarenin 28.12.2006 tarihli yazısı ile tekliflerinin detayına ilişkin açıklama istendiği, başvuru sahibinin tekliflerinin detayına ilişkin belge ve bilgileri 08.01.2007 tarihli yazı ekinde idareye sunduğu, ihale komisyonunca yapılan incelemeden sonra söz konusu istekli tarafından tekliflerin detayına ilişkin sunulan açıklamaların değerlendirildiği, söz konusu istekli tarafından işçilik maliyeti hesaplanırken 2007 yılı içerisinde 15,5 gün tatil olduğu düşüncesiyle hesaplama yapıldığı, dolayısıyla idarece belirlenen asgari maliyetin altında teklif veren isteklinin açıklamalarının kabul edilmediği ve değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. 

 

Tekliflerinin detayına ilişkin açıklamaları sunan Polikart Özel Güv. Eğitim Hizm. Şirketi tarafından da resmi ve tatil gün sayısının 15,5 gün üzerinden hesaplama yapıldığı, dolayısıyla bu isteklinin de teklifinin asgari maliyetin altında kaldığı belirlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli ise 17 gün resmi ve tatil gününü esas alarak teklifini oluşturmuştur.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde “ …İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır …” şeklinde yer alan düzenleme idarelerce personel çalıştırılması öngörülen genel tatil günlerinin ve bu günlerde çalıştırılacak personel sayısının belirtilmesi ve genel tatil günlerinde çalışacak personele ödenecek ilave ücretin hesaplanabilmesi amacına yöneliktir.

 

Resmi tatil, bayram tatilleri ile idari tatillerde de hizmetin 24 saat kesintisiz olarak yürütüleceği, vardiya programının idare tarafından belirleneceği belirtilmiş ise de resmi tatil günlerinde çalışacak personel sayısı ve hangi sayıda hangi nitelikte personelin tatil günlerinde çalışacağı belirtilmemiştir.

 

          Teknik şartnamede yapılan bahse konu düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğinin anılan hükümlerini karşılamadığı; resmi tatil ve bayram günlerinde çalıştırılacak işçi sayısı ve ödenecek ilave ücretin vardiya programına göre değişiklik göstereceği dikkate alındığında mevcut verilerle resmi tatil ve bayram günlerinde ödenecek ilave ücretin, dolayısıyla da asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca idarece işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin ihale dokümanında net olarak belirlenmemesi, sözleşme süresi içerisindeki tatil gününün de ihale dokümanında belirtilmemesinden dolayı bazı isteklilerin 2007 yılı içerisindeki 15,5 gün tatil gününün esas alınarak, bazı isteklilerin de ihale tarihinden sonra 1 sene içerisindeki tatil gün sayısı olan 17 gün üzerinden tekliflerinin hazırlandığı ve teklif verildiği belirlenmiştir. İhale dokümanında tatil gün sayısındaki belirsizlik nedeniyle isteklilerce aynı kriterler üzerinden teklif verilmediği ve bu durumda da eşit koşullarda tekliflerin değerlendirmesinin mümkün olmadığı belirlenmiştir.

 

Sonuç olarak, ihale dokümanının mevzuata uygun olarak düzenlenmemesinin tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesine doğrudan etkili olduğundan, bu aşamada tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasının mümkün bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul