En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1166
  • Toplantı No: 2007/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/015
Gündem No :17
Karar Tarihi:02.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1166
Şikayetçi:
 Tek-Tem Sosyal Hiz. Tur. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Menekşe 2 Sokak No:18/9 Kızılay /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 55139 Kurupelit kampusü/SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.03.2007 / 9304
Başvuruya konu ihale:
 2007/1140 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.03.2007 tarih ve 08.07.73.G012/2007-25 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 08.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Tek-Tem Sosyal Hiz. Tur. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.03.2007 tarih ve 9304 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; idarece ihale sürecinin devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair karar açısından 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen şartların oluşmadığı anlaşıldığından ihale yetkilisince ihale sürecinin devamına yönelik olarak alınan kararın iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye ait dokümanının satın alındığı ve dokümanın incelenmesi sonucu düzenlemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aykırı hükümler içerdiğinden şikayet başvurusunda bulundukları, idarece şikayetlerine verilen cevapta; “Sağlık uygulama ve araştırma merkezimiz ve bağlı birimlerin (şehir polikliniği, şehir merkezi hemodiyaliz ve onkoloji üniteleri) 01.04.2007-31.12.2007 tarihleri arası 535 kişi ile genel temizlik hizmetleri alımı ihalesi ile ilgili olarak yapılan itiraz başvuruları üzerine ita amiri tarafından ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine karar verilmiştir.” denildiği, söz konusu kararın alınmasında mevzuatta belirtilen koşulların oluşmadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

            İncelenen ihalede; ihalenin açık ihale usulüyle yapıldığı, idarenin ihale sürecine devam edilmesi yönündeki kararına gerekçe olarak “Sağlık uygulama ve araştırma merkezimiz ve bağlı birimlerin (şehir polikliniği, şehir merkezi hemodiyaliz ve onkoloji üniteleri) 01.04.2007-31.12.2007 tarihleri arası 535 kişi ile genel temizlik hizmetleri alımı ihalesi ile ilgili olarak yapılan itiraz başvuruları üzerine ita amiri tarafından ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine karar verilmiştir.” denildiği, başvuru sahibince 15.03.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin ivedilik nedeniyle ihale işlemlerine devam kararını 20.03.2007 tarihinde aldığı, bu kararın başvuru sahibine 22.03.2007 tarihinde tebliğ edildiği tespit edilmiştir

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına karar verilebilir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

Şikayete konu uyuşmazlıkta ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alınmış ise de, alınan bu kararın yukarıda açıklanan koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

Kurul üyesi Hakkı USTAÖMER’in, “İdarenin, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale sürecine devam edilmesi kararına Kurumun müdahale yetkisi bulunmadığı yönündeki” karşı oyuna karşılık ihale yetkilisince ihale işlemlerinin devamına yönelik olarak alınan kararın iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul