• Karar No: 2007/UH.Z-1167
  • Toplantı No: 2007/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/015
Gündem No :19
Karar Tarihi:02.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1167
Şikayetçi:
 Enkay Turizm San Tic. Ltd. Şti., Özalpler Mahallesi Turgut Özal 1. Cad. Kardelen Sitesi A Blok 1 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa Belediye Başkanlığı, Atatürk Bulvarı 63100 ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.03.2007 / 9296
Başvuruya konu ihale:
 2007/5145 İhale Kayıt Numaralı “Park ve Bahçe Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.03.2007 tarih ve 08.07.70.G015/2007-22 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Şanlıurfa Belediyesi tarafından 06.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Park ve Bahçe Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Enkay Turizm San Tic. Ltd. Şti.’nin 26.03.2007 tarih ve 9296 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; ihale yetkilisince ihale sürecinin devamına yönelik olarak alınan ihale işlemlerine devam kararının iptaline, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idarenin, tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olduğunu kendilerine bildirdiği, asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasıyla ilgili olarak idareye başvuruda bulundukları, asgari işçilik maliyetinin 987.688,50 YTL’ye tekabül etmesine karşılık, bu tutarın 0,07 YKR daha altında teklif veren istekli üzerinde ihalenin bırakıldığı, bu nedenle ihale kararının iptal edilerek, ihalenin asgari maliyetin üzerinde teklif veren bir istekli üzerinde bırakılması gerektiği, idarenin şikayet başvurularına verdiği cevapta ise, ivedilik kararının alındığı hususunun kendilerine bildirildiği, bu nedenle, ihale sürecine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması yolundaki ihale yetkilisince onaylanan bu karar hakkında inceleme yapılarak karar verilmesi gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına karar verilebilir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

Şikayete konu uyuşmazlıkta ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alınmış ise de, alınan bu kararın yukarıda açıklanan koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

Kurul üyesi Hakkı USTAÖMER’in, “İdarenin, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale sürecine devam edilmesi kararına Kurumun müdahale yetkisi bulunmadığı yönündeki” karşı oyuna karşılık, ihale yetkilisince ihale işlemlerinin devamına yönelik olarak alınan kararın iptaline,

 

           Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul