En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1168
  • Toplantı No: 2007/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/015
Gündem No :20
Karar Tarihi:02.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1168
Şikayetçi:
 Akın-Sel İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti., Adakale Sokak No:22/21 Kızılay Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi, Suçum Mevkii 48200 Milas / MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.03.2007 / 9285
Başvuruya konu ihale:
 2007/1318 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Genel Temizliği Çamaşır-Bulaşık Yıkama Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.03.2007 tarih ve 08.07.71.G016/2007-27 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            75. Yıl Milas Devlet Hastanesi tarafından 06.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Genel Temizliği Çamaşır-Bulaşık Yıkama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Akın-Sel İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.03.2007 tarih ve 9285 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

            İncelenen ihalede, idarece ihale sürecinin devam edilmesi dair karar açısından 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen şartların oluşmadığı anlaşıldığından ihale işlemlerine devam edilmesi konusunda alınan kararın iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            İdare tarafından yapılan genel temizlik ihalesine istekli sıfatıyla katıldıkları, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi kendi firmalarının verdiği, idarece istenilen aşırı düşük teklif açıklamasına mevzuata uygun bir şekilde belgelendirme yapmak suretiyle açıklamada bulunduğu, idarenin 20.03.2007 tarihinde almış olduğu ihale sürecine devam kararını 23.03.2007 tarihinde bildirildiği, alınan ihale sürecine devam kararının incelenerek karar verilmesi talep edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 ncü maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına karar verilebilir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

Şikayete konu idare kararında, her ne kadar ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alınmış ise de, alınan bu kararın yukarıda açıklanan koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

Kurul üyesi Hakkı USTAÖMER’in, “ İdarenin, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale sürecine devam edilmesi kararına Kurumun müdahale yetkisi bulunmadığı yönündeki” karşı oyuyla, ihale yetkilisince ihale sürecinin devamına yönelik olarak alınan kararın iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul