• Karar No: 2007/UH.Z-1169
  • Toplantı No: 2007/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/015
Gündem No :23
Karar Tarihi:02.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1169
Şikayetçi:
 Tek-Tem Sosyal Hiz. Tur. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Menekşe 2 Sokak Nu:18/9 Kızılay Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü,55139 Kurupelit /SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.03.2007 / 9305
Başvuruya konu ihale:
 2007/1155 İhale Kayıt Numaralı “Omüsuvam ve Bağlı Birm.(01.04.2007-31.12.2007)400kişi İle Bilg.Ort.Hasta Bilg.Veri Girş.Arş.Dök.Hiz.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.03.2007 tarih ve 08.07.77.0102/2007-27 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 08.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Omüsuvam ve Bağlı Birm.(01.04.2007-31.12.2007)400kişi İle Bilg.Ort.Hasta Bilg.Veri Girş.Arş.Dök.Hiz.” ihalesine ilişkin olarak Tek-Tem Sosyal Hiz. Tur. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.03.2007 tarih ve 9305 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; ihale yetkilisince ihale sürecinin devamına yönelik olarak alınan ivedilik ve kamu yararı kararının kaldırılmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Bilgisayar Ortamında Hasta Bilgileri Veri Girişi, Arşivleme ve Dokümantasyon Hizmetleri Satın Alınması ihalesi için doküman satın aldıkları, dokümanda yer alan düzenlemelerin Kamu İhale Kanunu ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aykırı olduğu, bu nedenle hak kaybına uğrayacakları, idareye şikayet etmeleri üzerine idarece ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale sürecine devam kararı alındığı, kararda sadece ivedilik ve kamu yararı bulunduğu ifadesine yer verildiği, gerekçe belirtilmediği, gerekçesiz ivedilik kararı alınmasının İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğe aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 ncü maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına karar verilebilir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

Şikayete konu uyuşmazlıkta her ne kadar ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alınmış ise de, alınan bu kararın yukarıda açıklanan koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

Kurul üyesi Hakkı USTAÖMER’in, “İdarenin, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale sürecine devam edilmesi kararına Kurumun müdahale yetkisi bulunmadığı yönündeki” karşı oyuna karşılık ihale yetkilisince ihale işlemlerinin devamına yönelik olarak alınan kararın iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul