• Karar No: 2007/UH.Z-1170
  • Toplantı No: 2007/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/015
Gündem No :30
Karar Tarihi:02.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1170
Şikayetçi:
 Asya Lojistik İnş. Yakıt Gıda Teks. Tem. San. Tic. Ltd. Şti., Horhor Cad. Çelebi Hamamı Sokak No: 5/1 Fatih/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İSKİ Genel Müdürlüğü, İnkilap Cad. No: 34 34410 Aksaray Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2007 / 2415
Başvuruya konu ihale:
 2006/140458 İhale Kayıt Numaralı “Çamur Nakliyesi ve 1 Adet Araç Kiralanması Hizmeti.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.03.2007 tarih ve 08.02.63.0185/2007-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İSKİ Genel Müdürlüğü’nce 09.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çamur Nakliyesi ve 1 Adet Araç Kiralanması Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Asya Lojistik İnş. Yakıt Gıda Teks. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 11.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  23.01.2007 tarih ve 2415 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 09.11.2006 tarihinde yapılan ihaleye teklif verdikleri, idari şartnamenin 7.2.2. maddesinde; “Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir” şeklinde yer alan düzenlemeye aykırı sunduklarının belirtildiği, oysa ki sunmuş oldukları bilançoların serbest muhasebeci tarafından onaylı olduğu, kendilerinden kaynaklanmayan bu husus için belge tamamlatma yoluna gidilmesi gerektiği,

            2) İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde istenen aracın şoförüne ilişkin noter tasdikli taahhütname sunulmadığının belirtildiği ancak teklif ettikleri aracın kendilerine ait olduğu, bu hususa ilişkin noter onaylı belgenin teklif dosyalarında bulunduğu,

            3) Başvuru konusu ihale için, firma karı eklenmeden verilmesi gereken en düşük teklifin 376.031,25 YTL olması gerektiği,  ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği bedelin zorunlu giderleri dahi karşılamadığı, aşırı düşük teklif sınırının altında kaldığı ve sorgulanması gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

            İdari şartnamenin 7.2.2. maddesinde; “Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” başlıklı 39 uncu maddesinde, “Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.” hükmü mevcuttur. 

 

Yine anılan Yönetmeliğinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 66 ncı maddesinde, “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılır.

Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere makul bir tamamlama süresi verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Şikayetçi tarafından ihalede sunulan bilançonun serbest muhasebeci onaylı olduğu tespit edilmiştir. Anılan mevzuat hükmü uyarınca sunulan bilançonun yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir. Yine anılan Yönetmeliğin 66 ncı maddesine göre sunulan belgelerdeki belgeyi düzenleyen kişi, kuruluş veya makam tarafından kaynaklanan bilgi eksikliklerinin tamamlatılabileceği hüküm altına alınmıştır. Şikayetçi tarafından sunulan serbest muhasebeci onaylı bilançoda bilgi eksikliği söz konusu olmayıp, mevzuat yönünden taşıması gereken “yetkili kişi veya makam” onayı olmadığı ve söz konusu bu hususun bir bilgi eksikliği değil, belgenin taşıması gereken zorunlu unsurlarından birinin eksikliği olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu itibarla idare tarafından serbest muhasebeci onaylı bilanço sunan şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığından, şikayetçinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

            İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2. maddesinde, “İstekliler araç için (16 ton kapasiteli kamyon) uygun sürücü belgeli 1 adet şoför tahsis edeceklerine dair noter onaylı taahhütname” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Şikayetçi tarafından sunulan belgenin noter onaylı olmadığı görüldüğünden idare tarafından teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık olmadığı, bu nedenle de iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

            4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.” hükmü yer almaktadır.

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi, yaklaşık maliyete ve diğer tekliflere göre aşırı düşük olduğundan bahisle, idare tarafından aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirilerek açıklama istenilmesi gerekmekle birlikte, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan bilançonun serbest muhasebeci onaylı olduğu tespit edildiğinden anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken değerlendirmeye alınması mevzuata aykırıdır. Bu itibarla, ihalede geçerli teklif kalmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde geçerli teklif kalmadığından,  4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 2 nci maddesinin (a) bendine göre serbest muhasebecilerin;

“Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak”

Yetki ve görevleri de bulunmaktadır.

Konunun vergi boyutunu düzenleyen söz konusu hükme rağmen, anılan belgelerin Kamu İhale Kanununa göre çıkarılmış olan Yönetmelik ve Şartname hükümlerine uygun biçimde sunulması gerektiğinde kuşku bulunmamakla birlikte, vergi mevzuatı açısından dahi olsa, belgenin taşıdığı onay şerhinin onaylanan belgelerin yetkili kişi tarafından düzenlendiği ve vergi dairesine sunulanla aynı nitelikli olduğu konusunda hukuki bir güven ortaya koyduğu tartışmasızdır.

Öte yandan isteklinin aynı kanunda düzenlenmiş ve bir kısım yetki farklılıklarına rağmen benzer görevleri ifa eden meslek mensuplarının tayininde hataya düşmesini de sadece onun özen sorumluluğu kapsamında değil, onaylayanın sorumluluğuyla birlikte değerlendirmek gerekir.

Konuya ilişkin olarak;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 37 nci maddesinin uygulanmasına açıklık getiren Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesi ve aynı düzenlemeleri içeren İdari Şartnamenin 32 nci maddesinde;

“32.1.1 Bu Şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.

32.1.2 Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

Verilen süre içinde tamamlanacaktır.

32.1.3 Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.”

Hükümleri bulunmaktadır.

İncelenen ihalede başvuru sahibi ile ihale üzerinde bırakılan istekli serbest muhasebeci onaylı bilançolarını sunmuşlardır.

Sunulan bu belgelerdeki kamu ihale mevzuatı açısından hatalı onay işleminin, belgelerin içeriğinde her hangi bir değişiklik yapılmaksızın, bilgi tamamlama kapsamında yetkili kişi veya kurumlara ikmal ettirilmesi gerektiği düşüncesiyle ve bu yönde düzeltici işlem belirlenmesi gerektiği oyuyla çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

                          Yaşar GÖK                                       Muzaffer EREN                   

                          Kurul Üyesi                                       Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul