• Karar No: 2007/UH.Z-1181
  • Toplantı No: 2007/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/016
Gündem No :13
Karar Tarihi:03.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1181
Şikayetçi:
 Mimoza Tem. Mad. Kimya ve Hizm. Gıda Turz. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. Bayol Pasajı No:62 TEKİRDAĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Tekirdağ Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 100.Yıl Mah. Gürşah Sk. No:2 59100 TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.03.2007 / 9141
Başvuruya konu ihale:
 2006/153054 İhale Kayıt Numaralı “Malzemesiz Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.03.2007 tarih ve 08.07.65.G012/2007-26 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Tekirdağ Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 10.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemesiz Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mimoza Tem. Mad. Kimya ve Hizm. Gıda Turz. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.03.2007 tarih ve 9141 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

            Yapılan inceleme neticesinde;

 

            İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

            Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin mevzuata aykırı olarak yapıldığı, 29.11.2007 tarihinde vermiş oldukları açıklamanın yeterli görülmemesinin Yüce Türk Adaletinin kararlarına ve buna bağlı olarak Kamu İhale Kurulunun vermiş olduğu 21.08.2006 tarih ve 2006/UH.Z-1989 sayılı karara aykırı olduğu bu nedenle düzeltici işlem yapılarak ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği, idarenin teklif geçerlilik süresinin uzatma talebinin 08.02.2007 tarihinde faksla istenmesinin yasaya aykırı olduğu, idarenin teklif geçerlilik süresini uzatma talebinin 12.02.2007 tarihinde posta ile firmalarına ulaştığı, teklif mektubunda yer alan teklif geçerlilik süresinin dolmasından 32 gün sonra istenmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

            Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru sahibi tarafından 26.02.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 06.03.2007 tarihinde şikayete cevap verdiği, başvuru sahibi tarafından şikayet başvurusunun reddine ilişkin kararın 08.03.2007 tarihinde tebellüğ edilmesine rağmen onbeş günlük Kuruma başvuru süresi geçtikten sonra 26.03.2007  tarihinde başvuruda bulunulduğu anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

            1- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

            2- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul