• Karar No: 2007/UH.Z-1186
  • Toplantı No: 2007/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/016
Gündem No :21
Karar Tarihi:03.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1186
Şikayetçi:
 Pamukkale Temiz. ve İlaçlama Güv. Turz. Taş. Gıda Taah. ve Tic. Ltd. Şti., Yener Ulusoy Bulvarı Kızılsaray Mah. 60.Sokak Akay Apt. Kat.1 D.1 Nu:10 Merkez/ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ 13.Bölge Müdürlüğü İdari İşler Müdürlüğü, Barış Mah. Halide Edip Adıvar Cad. Nu:3 07098 Merkez/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.02.2007 / 5879
Başvuruya konu ihale:
 2006/188621 İhale Kayıt Numaralı “DSİ 13 Böl. Müd. Hizmet Binası İle Taşra Şub.Müdürlükleri Genel ve Çevre Temizlik Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.03.2008 tarih ve 08.05.53.G015/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ 13.Bölge Müdürlüğü İdari İşler Müdürlüğü’nce 17.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “DSİ 13 Böl. Müd. Hizmet Binası İle Taşra Şub. Müdürlükleri Genel ve Çevre Temizlik Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Pamukkale Temiz. ve İlaçlama Güv. Turz. Taş. Gıda Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 29.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.02.2007 tarih ve 5879 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;
1 ) İhale üzerinde kalan isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı,
2 ) İdari şartnamenin 26.3.2 maddesinde her temizlik elemanı için 1 günlük yemek bedeli 26 gün üzerinden 3,00 YTL öngörüldüğü halde, sözleşme tasarısının 7.2 maddesinde, aynı eleman için brüt 4,00 YTL yemek bedeli öngörüldüğü,
iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait idari şartnamenin 2 nci maddesi uyarınca ihale konusu iş, “DSİ Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası ve Eklentileri ile Taşra Şube Müdürlüklerinin Genel ve Çevre Temizlik Hizmetleri”ni kapsamakta olup, aynı şartname hükmünde, 39 işçinin 330 gün süreyle çalıştırılacağı anlaşılmaktadır. Ayrıca aynı şartnamenin 49 uncu maddesinde, işin süresinin, 05.02.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 330 takvim günü olarak belirlendiği, bu şartnamenin 19 uncu maddesinde ise, isteklilerin tekliflerini “götürü bedel” üzerinden vereceklerinin öngörüldüğü tespit edilmiştir.

 

             Diğer taraftan, teklif fiyata dahil masraflarla ilgili olarak, söz konusu şartnamenin 26.3 maddesinde, personelin yol, yemek ve giyecek giderlerinin teklif fiyata dahil olduğu hususuna yer verilmiş olup, aynı düzenlemede, aylık 26 gün üzerinden yol bedelinin günlük nakdi olarak brüt 2.50 YTL, yemek bedelinin yine aylık 26 gün üzerinden nakdi olarak brüt 3,00 YTL olarak öngörüldüğü, ayrıca, teknik şartnamede belirtilen giyeceklerin ayni olarak personele verileceğinin, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı ve genel tatil günlerinde temizlik elemanlarının çalıştırılmayacağının belirtildiği tespit edilmiştir. Ayrıca, aynı şartnamenin 48 inci maddesinde, fiyat farkı verileceği de hükme bağlanmıştır.

 

           İşe ait teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde, toplam 39 işçinin çalıştırılacağı öngörülmüş olup, aynı şartnamede, temizlik makineleri, ekipman ve malzemelerinin özellikleri, listesi ve miktarlarına ilişkin listeye yer verildiği, ayrıca giyecek için, 39’ar adet yazlık ve kışlık pantolon, yazlık ve kışlık gömlek, kazak ve lastik ayakkabının öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

           İhale dökümanında yer alan ve yukarıda belirtilen maliyet kalemleri ile işin şubat ayında 24 gün ve 2007 yılında geriye kalan 10 ay süresince gerçekleştirileceği dikkate alındığında, yemek, yol, işçilik ve sözleşme giderleri dahil asgari işçilik maliyeti, 370.617,40 YTL’dir.

 

          İdarece, 17.01.2007 tarih ve muhtelif sayılı yazılarla, yaklaşık maliyete ve/veya diğer tekliflere göre teklifleri aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilerden tekliflerinde önemli görülen bileşenlerle ilgili yazılı açıklama istenmiştir.

 

         Kamu İhale Genel Tebliğinde hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olarak, “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

          Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

          Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

         İdarece gerçekleştirilen aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak, isteklilerden Anadolu Spot Tur. Tic. San. Ltd. Şti.nin yazılı açıklaması kapsamında özetle, KİK modülüne uygun hesaplama yaptıkları, temizlik malzemeleri ve ekipmanların şirket deposunda bulunduğu, bunların masraf teşkil etmediği, şirketlerinin birçok işi eksiksiz yerine getirdiği, iş deneyimleri bulunduğu, prensiplerinin hem devletin hem de firmanın kazanması olduğu hususlarına yer verildiği, yazılı açıklamanın ekinde, iş deneyim belgelerinin sunulduğu, buna karşılık söz konusu isteklinin teklif fiyatının teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarının altında kaldığı,

 

         Akdeniz Tem. ve İlaçlama Hizm. Org. Tur. Tic. Ltd. Şti.nin yazılı açıklaması kapsamında özetle, 10 ay 24 gün üzerinden toplam asgari işçilik maliyetlerini hesapladıkları, 39 işçi için 24 gün üzerinden 27.457,00 YTL ve 10 ay üzerinden, 343.164,28 YTL üzerinden işçilik maliyetinin öngörüldüğü, toplamda işçilik maliyetinin 370.621,28 YTL olduğu, giyecek için sözleşme giderleri dahil 40,17 YTL, temizlik malzemesi için ise, 328,58 YTL bedel öngörüldüğü, yazılı açıklamanın ekinde, işçilik maliyet hesaplama modülü, giyecek ve temizlik malzemelerine ilişkin proforma faturaların sunulduğu,

 

          Antalya Grup Tur. Tem. Hizm. Tic. San. Ltd. Şti.nin yazılı açıklaması kapsamında özetle, toplam işçilik bedelinin 370.621,28 YTL, giyim bedelinin sözleşme giderleri dahil 923,91 YTL ve temizlik malzeme giderlerinin ise 5.459,59 YTL olarak gösterildiği, yazılı açıklamanın ekinde, 24 gün çalışılacak olan şubat ayı ve diğer 10 aya ilişkin işçilik hesaplama modülünün, giyecek ve temizlik malzemelerine ilişkin proforma faturaların sunulduğu,

 

          Gök-Alp İnş. Medikal Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin yazılı açıklaması kapsamında, teklifleri ile ilgili bileşenlerin ekte sunulduğunun belirtildiği, yazılı açıklamanın ekinde, teklif açıklaması, işçilik hesaplama modülü, giyecek ve temizlik malzemesine ilişkin firma taahhütlerinin sunulduğu, ekte yer alan ayrıntılı teklif açıklamasında, giyeceğin 975,00 YTL, giyecek ile işçilik maliyet toplamının sözleşme giderleri dahil 378.484,95 YTL ve malzeme giderlerinin 5.397,45 YTL olarak gösterildiği, buna karşılık söz konusu istekli tarafından 11 ay üzerinden maliyet hesaplaması yapıldığı,

 

         Karaca Tem. Turz. Gıda Teks. San. Tic. Ltd. Şti.nin yazılı açıklaması kapsamında, 39 işçinin 11 aylık maliyet toplamının sözleşme giderleri dahil 303.233,29 YTL, 39 işçi için giyim bedelinin sözleşme giderleri dahil 964,10 YTL, 39 işçinin yemek bedelinin sözleşme giderleri dahil 11 aylık 39.207,12 YTL, 1 işçinin yol bedelinin sözleşme giderleri dahil 11 aylık 35.040,29 YTL, temizlik malzemelerinin 11 aylık 5.400,00 YTL ve firma karının 55,20 YTL olarak öngörüldüğü, yazılı açıklamanın ekinde, işçilik hesaplama modülü, giyecek ve temizlik malzemelerine ilişkin proforma fatura ile demirbaş kayıt defterinin noter onaylı suretinin sunulduğu, buna karşılık söz konusu istekli tarafından 11 ay üzerinden maliyet hesaplaması yapıldığı,

 

        Tespit edilmiştir.

 

        Söz konusu isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak yaptıkları yazılı açıklamalar dikkate alındığında, idarenin ihale dokümanında 39’ar adet yazlık ve kışlık pantolon, yazlık ve kışlık gömlek, kazak ve lastik ayakkabı öngördüğü anlaşılmış olmasına karşılık ihale üzerinde kalan isteklinin giyeceğe ilişkin öngördüğü toplam 40,17 YTL’lik fiyatın hayatın olağan akışına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, idarenin, anılan isteklinin giyeceğe ilişkin öngördüğü fiyatın hayatın olağan akışına uygun olmadığı hususunu dikkate almak suretiyle, bu isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakması gerekmektedir.

 

        2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

         İşe ait idari şartnamenin 26 ncı maddesinde, teklif fiyata dahil masraflarla ilgili olarak, söz konusu şartnamenin, 26.3 maddesinde, personelin yol, yemek ve giyecek giderlerinin teklif fiyata dahil olduğu hususuna yer verilmiş olup, aynı düzenlemede, aylık 26 gün üzerinden yol bedelinin günlük nakdi olarak brüt 2.50 YTL, yemek bedelinin yine aylık 26 gün üzerinden nakdi olarak brüt 3,00 YTL olarak öngörüldüğü, ayrıca, teknik şartnamede belirtilen giyeceklerin ayni olarak personele verileceğinin, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı ve genel tatil günlerinde temizlik elemanlarının çalıştırılmayacağının belirtildiği tespit edilmiştir.

 

          Diğer taraftan, idari şartnamenin anılan maddesinde, günlük nakdi olarak brüt 3,00 YTL bedel öngörülmüşken, sözleşme tasarısının 7 nci maddesinde “Sözleşme bedeline dahil olan giderler”e ilişkin olarak, günlük nakdi olarak brüt 4,00 YTL yemek bedelinin öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

Tip sözleşme tasarısının 7 nci maddesinin dipnotunda, “Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı burada belirtilecek ve ayrıca idari şartnamede teklif fiyata dahil olduğu belirtilen diğer giderler buraya yazılacaktır.” ibaresine yer verilmiştir. Diğer taraftan, aynı tasarının “Sözleşmenin Ekleri” başlıklı 9 uncu maddesinde, ihale dokümanının, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olduğu, İdareyi ve Yükleniciyi bağlayacağı, ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümlerin esas alınacağı ifade edilmiş ve aynı maddede ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralamasında, idari şartnamenin sözleşme tasarısına göre öncelikli olduğu belirlenmiştir.

 

Bu itibarla, idari şartnamede yemek için aylık 26 gün üzerinden nakdi olarak brüt 3,00 YTL bedel öngörülmesine karşılık, sözleşme tasarısında bu bedelin 4,00 YTL olarak öngörülmesi mevzuata aykırılık teşkil etmekte ise de, ihale dokümanının, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olduğu, İdareyi ve Yükleniciyi bağlayacağı, ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümlerin esas alınacağı, ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralamasında, idari şartnamenin sözleşme tasarısına göre öncelikli olduğu hususları dikkate alındığında, bu aykırılığın esasa etkili bir aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.

    

            Açıklanan nedenlerle;

            1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

2) Yukarıda mevzuata aykırı olduğu belirtilen hususun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İhale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında, 10 ay 24 gün üzerinden toplam asgari işçilik maliyetini hesapladığı, 39 işçi için 10 ay 24 gün üzerinden toplamda işçilik maliyetini 370.621,28 YTL, giyeceğe ilişkin maliyetini sözleşme giderleri dahil 40,17 YTL, temizlik malzemesine ilişkin maliyetini ise 328,58 YTL olarak öngördüğü ve yazılı açıklamasının ekinde, işçilik maliyet hesaplama modülü, giyecek ve temizlik malzemelerine ilişkin proforma faturaları sunduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu itibarla, ihale üzerinde kalan isteklinin, aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazılı açıklamasını belgelendirmek suretiyle gerçekleştirdiği anlaşıldığından, “4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına, karar verilmesi gerektiği görüşüyle,” “4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesi” yönündeki karara katılmıyorum.

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                  Muzaffer EREN

                                                                                                     Kurul Üyesi               

                   

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul