• Karar No: 2007/UH.Z-1196
  • Toplantı No: 2007/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/016
Gündem No :35
Karar Tarihi:03.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1196
Şikayetçi:
 Gintem Katı Atık Yön. Loj. San. Tic. A.Ş., Halkalı Merkez Mh. Mahmutbey Cd. Tekinler İş Merkezi No:17/9 Küçükçekmece/İSTANBUL (Avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Yıldırım Belediye Başkanlığı, Şükraniye Mh. 16309 Yıldırım/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.03.2007 / 8937
Başvuruya konu ihale:
 2005/167474 İhale Kayıt Numaralı “2.Bölgedeki Evsel Katı Atıkların Toplanması, Taşınması ve Nakliyesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.03.2007 tarih ve 08.07.49.0022/2007-28 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Yıldırım Belediye Başkanlığı tarafından 16.12.2005 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2.Bölgedeki Evsel Katı Atıkların Toplanması, Taşınması ve Nakliyesi” ihalesine ilişkin olarak Gintem Katı Atık Yön. Loj. San. Tic. A.Ş.’nin 22.03.2007 tarih ve 8937 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihaleye istekli olarak katıldıkları, Kamu İhale Kurumunca yapılan inceleme neticesinde alınan karar doğrultusunda en avantajlı isteklinin SYS Ltd. Şti. olduğunun kendilerine bildirildiği, bunun üzerine 11.05.2006 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulundukları, Kurumun 12.06.2006 tarih ve 2006/UH.Z-1382 sayılı kararında özetle, “Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 24.05.2006 tarih ve YD. İtiraz no: 2006-1917 sayılı yürütmenin durdurulması kararının uygulanması için 27.02.2006 tarih ve 2006/UH.Z-554 sayılı Kurul kararının iptal edilmesi ile başvuru konusuz kaldığından itirazen şikayet başvurusu hakkında karar verilmesine yer olmadığına” karar verildiği, daha sonra alınan 26.02.2007 tarih ve 2007/MK-18 nolu kararı 09.03.2007 tarihinde tebellüğ ettikleri, bu kararda “10.06.2006 tarih ve 2006/MK-61 sayılı kurul kararının iptaline karar verildiği”, bu karar gereğince daha önce yaptıkları ve hakkında karar verilmesine gerek görülmeyen itirazen şikayet başvurusunun tekrar değerlendirilmesi gereğinin doğduğu, Kurumca gerekli incelemenin yapılarak karara bağlanması iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede;

 

Yıldırım Belediye Başkanlığı tarafından 16.12.2005 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2. Bölgedeki Evsel Katı Atıkların Toplanması, Taşınması ve Nakliyesi” işi ihalesinde teklif verenler aşağıdaki şekilde sıralanmış olup,

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (YTL)

S.G.S Tur. Taş. Pet. Ür. Tem. ve Gıda Ltd. Şti. (ihale üzerinde bırakılan istekli)

7.663.736,00

SYS Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli)

8.302.825,76

Akmercan Taş. Tem. Tic. Ltd. Şti.

8.651.308,00

Gintem Katı Atık Yönetim Tic. ve San. A.Ş. (başvuru sahibi istekli)

9.592.965,44

Ortem Tem. İnş. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti.

10.919.031,80

Karacan İnş. Tic. Ltd. Şti. (Geç teminatı yeterli olmadığından değ. dışı )

---

 

23.12.2005 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin S.G.S Tur. Taş. Pet. Ür. Tem. ve Gıda Ltd. Şti.’de bırakılmasını takiben, bu ihaleye ilişkin olarak diğer istekli Gintem Katı Atık Yön. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine,

 

Kamu İhale Kurulunun 27.02.2006 tarih ve 2006/UH.Z-554 sayılı kararıyla,

 

“1. Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,

 

2. Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,”

 

karar verilmiştir.

 

Bu aşamada idarenin 17.04.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin SYS Yapı İnş. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Gintem Ltd. Şti.’nin de ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibi istekli olarak belirlendiği ve SYS Ltd. Şti. ile 10.05.2006 tarihinde sözleşme imzalandığı, Gintem’in bu karara karşı 21.04.2006 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, şikayetin 05.05.2006 tarihli idare işlemiyle reddinden sonra şikayetçinin 09.05.2006 ve 11.05.2006 (25.05.2006 tarihinde eksikliklerin tamamlandığı) tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçeleri ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

            Ancak, bu aşamada 27.02.2006 tarih ve 2006/UH.Z-554 sayılı Kurul kararının iptali istemiyle davacı SGS Tur. Taş. İnş. Pet. Ür. Tem. ve Gıda San. Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada Ankara 4 üncü İdare Mahkemesinin 02.05.2006 gün ve E:2006/771 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiş; bu karara karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesine yapılan itirazda, 24.05.2006 gün ve Y.D. İtiraz no: 2006-1917 sayılı karar ile Ankara 4 üncü İdare Mahkemesinin 02.05.2006 gün ve E:2006/771 sayılı kararının kaldırılmasına ve “davacı şirketin ihale tarihi itibari ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Borcu olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yolundaki dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” şeklinde belirlenen gerekçe ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.  

 

            Kamu İhale Kurulu’nun 27.02.2006 tarih ve 2006/UH.Z-554 sayılı kararının, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 24.05.2006 gün ve Y.D. İtiraz no: 2006-1917 sayılı kararıyla yürütülmesinin durdurulmuş olması nedeniyle 12.06.2006 tarih ve 2006/MK-61 sayılı Kurul kararı ile

 

“1- 27.02.2006 tarih ve 2006/UH.Z-554 sayılı Kurul Kararının iptaline,

 

 2- Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 24.05.2006 gün ve Y.D. İtiraz no: 2006-1917 sayılı kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,”

 

            Şeklinde karar verilmiştir.

 

            Bu nedenle başvuru sahibi Gintem firmasının ihalenin SYS üzerinde bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı yönündeki iddiası konusuz kalmış ve bu nedenle itirazen şikayet konusu edilen iddiaların esasının incelenmesine gerek bulunmadığından bahisle başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna ilişkin olarak alınan 12.06.2006 tarih ve 2006/UH.Z-1382 sayılı Kurul kararı ile,

 

“Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 24.05.2006 tarih ve Y.D. İtiraz no: 2006-1917 sayılı yürütmenin durdurulması kararının uygulanması için 27.02.2006 tarih ve 2006/UH.Z-554 sayılı Kurul Kararının iptal edilmesi ile başvuru konusuz kaldığından itirazen şikayet başvurusu hakkında karar verilmesine yer olmadığına,”

 

            Karar verilmiştir.

        

            12.06.2006 tarih ve 2006/MK-61 sayılı Kurul kararının idareye bildirilmesi üzerine idareden gelen ve 26.07.2006 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan yazıda, mevcut durumda yürütmeyi durdurma kararının ne şekilde uygulanacağı noktasında tereddütün hasıl olduğu belirtilerek uygulamanın nasıl olacağı konusunda Kurumumuz görüşü talep edilmiş, bu konuda Hukuk Danışmanlığından alınan görüş uyarınca idareye yazılan cevabi yazıda “Bu durumda, dava konusu karara dayanılarak SYS Yapı İnş.San ve Tic.Ltd.Şti. ile sözleşme imzalandığı bildirilmiş olmakla birlikte, bu sözleşmenin dayanağı kalmadığından sözleşme tasfiye edilerek işlemlerin teselsül ettirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.” Şeklinde görüş bildirilmiştir.

 

Ancak, daha sonra anılan davada Ankara 4 üncü İdare Mahkemesi’nin 18.10.2006 gün ve E:2006/771, K:2006/2421 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiş olup kararın gereklerine göre işlem tesisi gerekmiştir.

 

Kamu İhale Kurulu’nun 10.05.2006 tarih ve 2006/M.K.-61 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması kararı üzerine yargı kararı uygulanmış olduğundan, anılan mahkeme kararının icaplarına göre işlem tesis edilmesini teminen alınacak kararın da 10.05.2006 tarih ve 2006/M.K.-61 sayılı kararla aynı doğrultuda olması ve bu haliyle anılan mahkeme kararının gereklerinin de yerine getirilmiş olması nedeniyle bu aşamada Kurumumuzca farklı bir işlem tesisine gerek bulunmadığından söz konusu mahkeme kararı idareye ve davacı Gintem firmasına gönderilmiştir.

 

Bunu müteakip Hukuk Danışmanlığı’nca Ankara 4 üncü İdare Mahkemesi’nin 18.10.2006 gün ve E:2006/771, K:2006/2421 sayılı “dava konusu işlemin iptaline” dair kararı temyiz edilmiş ve Danıştay Onüçüncü Dairesinin 31.01.2007 gün ve 2006/6236 sayılı kararı ile, “İdare mahkemesi kararının yürütülmesinin durdurulması”na karar verilmiştir.

 

            Bu defa Kamu İhale Kurulunca anılan kararın icaplarına göre işlem tesis edilmesi gerektiğinden 26.02.2007 tarih ve 2007/M.K.-18 sayılı kararla;

 

“1- Danıştay 13 üncü Daire Başkanlığı’nın Ankara 4 üncü İdare Mahkemesi’nin 18.10.2006 gün ve E:2006/771, K:2006/2421 sayılı “dava konusu işlemin iptaline” dair kararının yürütmesinin durdurulması isteminin kabulüne dair 31.01.2007 gün ve 2006/6236 sayılı kararının uygulanması için 10.06.2006 tarih ve 2006/MK-61 sayılı Kurul Kararının iptaline,

 

2- Kamu İhale Kurulunun 27.02.2006 tarih ve 2006/UH.Z-554 sayılı kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda,

 

“1. Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,

 

2. Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,”

 

           
   Oybirliği ile karar verilmiştir.

 

            Bu defa Gintem tarafından 22.03.2007 tarih ve 8937 sayı ile kayda alınan dilekçe ile başvuruda bulunularak,

 

          “10.05.2006 tarihli dilekçe ile yaptıkları başvuru üzerine alınan 12.06.2006 tarih ve 2006/UH.Z-1382 ile düzeltici işlemi içeren 27.02.2006 tarih ve 2006/UH.Z-554’ün iptal edilmesi ile başvurunun konusuz kaldığından bahisle itirazen şikayet başvurusu hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verildiği; daha sonraki aşamada, 09.03.2007 tarihinde, 10.06.2006 tarih ve 2006/MK-61 sayılı Kurul kararının iptaline ilişkin 26.02.2007 tarih ve 2007/MK-18 nolu kararını tebellüğ ettikleri belirtilerek, bu nedenle daha önce yaptıkları ve hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararı verilen itirazen şikayet başvurularının tekrar değerlendirilmesi ve gerekli incelemenin yapılarak karara bağlanması” talep edilmektedir.

 

         26.02.2007 tarih ve 2007/MK-18 nolu karar idare tarafından da tebellüğ edilmiş ve bu karara ilişkin olarak hukuki durumda değişiklik yaratan herhangi bir uygulama henüz yapılmamıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde, ihalelere ilişkin olarak öncelikle idarelere şikayet başvurusunda bulunulacak,  idarenin kararı üzerine yine kanunda öngörülen süreler içinde 56 ncı maddeye göre Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilecektir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “İtirazen Şikayet ve İddiaların İncelemesi Süreci Sonunda Verilen Kararlar” başlıklı 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında; idarenin, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlem ve eylemleri ivedilikle yerine getirmek zorunda olduğu, beşinci fıkrasında; ilgililerin, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığı iddialarıyla Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceği hüküm altına alınmıştır.

        

            Ancak, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta eski tarihli başvurunun canlandırılması gibi bir yöntem bulunmamaktadır. Firmanın talebi 10.05.2006 tarihli dilekçesinin yeniden değerlendirilmesi yönündedir. Bu dilekçe başvurulduğu tarih itibariyle mevcut hukuki durum içinde incelenerek mevcut hukuki duruma uygun şekilde karara bağlanmıştır. Yargı mekanizmasın devreye girmesiyle gelişen süreç içinde oluşan yeni hukuki durumlar için her seferinde usulüne uygun olarak yeniden başvuruda bulunmak gerekmektedir; önceden yapılmış ve sonuçlanmış bir başvurunun yeni hukuki durum itibariyle canlandırılması söz konusu değildir.

 

         Bu nedenle başvurunun usulüne uygun bir itirazen şikayet başvurusu olarak değerlendirilmesi mümkün görülmemektedir. Zira başvurunun itirazen şikayet başvurusu olarak değerlendirilmesi için ihale sürecinde idarenin yaptığı bir işleme ilişkin olarak idareye şikayet başvurusunda bulunulması ve bunun sonucunda yasal sürelerde Kuruma itirazen şikayet yoluyla gelinmesi gerekmektedir. Oysa mevcut durumda, 26.02.2007 tarih ve 2007/MK-18 nolu karara ilişkin olarak idare tarafından tesis edilmiş ve firma için yeni bir başvuru hakkı doğurmuş bir işlem mevcut bulunmamaktadır. Zaten firma da idarenin anılan Kurul kararına dayalı yeni bir işlemine karşı şikayet yolunu tüketerek itirazen şikayet başvurusunda bulunmuş olmayıp eski tarihli dilekçesinin yeniden dikkate alınmasını talep etmektedir.

 

        Netice itibariyle, Ankara 4 üncü İdare Mahkemesinin “iptal kararı”nın temyizi neticesinde Danıştay Onüçüncü Dairesinin “idare mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması” yönündeki kararının uygulanması için Kurumumuzca alınan 26.02.2007 tarih ve 2007/MK-18 nolu kararın icaplarına göre idarece işlem tesis edildikten sonra ilgili mevzuat hükümleri gereğince öncelikle idareye şikayet başvurusunda bulunulması ve idarenin kararını müteakiben Kurumumuza yine mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulması mümkündür.

 

         Bu aşamada, başvuru sahibi firma tarafından 26.02.2007 tarih ve 2007/MK-18 nolu Kurul kararının idarece uygulanmasına yönelik olarak tesis ettiği herhangi bir hukuki işleme ilişkin bir başvuruda bulunulmadığı anlaşıldığından başvurunun usulüne uygun bir itirazen şikayet başvurusu olarak değerlendirilebilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

            Başvurunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul