• Karar No: 2007/UH.Z-1197
  • Toplantı No: 2007/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/016
Gündem No :36
Karar Tarihi:03.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1197
Şikayetçi:
 Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Vekili Av.Öztürk TÜRKDOĞAN, (Hukuk Danışmanlığı), Necatibey Cad. No:82/13 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karabük Şirinevler Devlet Hastanesi, Alpaslan Cad. No:1 78200 KARABÜK
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.03.2007 / 816
Başvuruya konu ihale:
 2006/120082 İhale Kayıt Numaralı “Radyolojik Görüntüleme Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.03.2007 tarih ve 08.07.50.0078/2007-26 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Karabük Şirinevler Devlet Hastanesi’nce  30.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Radyolojik Görüntüleme Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Vekili Av.Öztürk TÜRKDOĞAN tarafından açılan davada Zonguldak İdare Mahkemesinin 13.03.2007 tarih ve E.2007/514, K:2007/419 sayılı kararı ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 14/3-b, 14/6 ve 15/1-e bendi uyarınca dava dilekçesi ve eklerinin Kamu İhale Kurumuna tevdii üzerine Hukuk Danışmanlığı’nın  22.03.2007 tarih ve 816 sayılı yazısı ekinde gönderilen dava dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

                       

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası dava dilekçesinde özetle; Karabük Şirinevler Devlet Hastanesi Baştabipliğinin radyolojik görüntüleme hizmet alımına ilişkin ihalenin Danıştay 5.Dairesinin E:2004/4439 sayılı dosyasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “III.Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı” başlıklı bendine 4924 sayılı Yasanın 11.maddesiyle eklenen “Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetler, lüzumu halinde bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenmek kaydıyla, Bakanlıkça tespit edilecek esas ve usullere göre hizmet satın alınması yoluyla gördürülebilir.” Hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulduğu ve Anayasa Mahkemesince verilecek karar üzerine yeniden bir karar verilinceye kadar 05.05.2004 günlü, 25453 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar” isimli düzenletici işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği, bu nedenle dava konusu işlemin Anayasanın 128.maddesindeki amir hükme ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aykırı olduğu ileri sürülerek iptalinin istenildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Dava dilekçesi ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “III. Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı” başlıklı bendine 4924 sayılı Yasanın 11 inci maddesiyle eklenen “Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetler, lüzumu halinde bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenmek kaydıyla, Bakanlıkça tespit edilecek esas ve usullere göre hizmet satın alınması yoluyla gördürülebilir.” hükmüne dayanılarak yürürlüğe konulan ve 05.05.2004 tarih ve 25453 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alınması Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usullerin” iptali istemiyle açılan davada Danıştay 5.Dairesinin 22.11.2004  tarih ve E:2004/4439 sayılı kararıyla anılan hükmün Anayasa’nın 2 ve 128/1 inci maddelerine aykırılığı savı ciddi bulunarak iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulduğu ve Anayasa Mahkemesince verilecek karar üzerine yeniden karar verilinceye kadar “Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alınması Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller” isimli düzenleyici işlemin yürütmesinin durdurulduğu,

 

Ayrıca; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 27.06.2003 tarih ve 2003-70 sayılı “Tıbbi Cihaz Hizmet Alımı Hakkında Genelge”nin (g) bendi; “Hizmet satın alınarak kuruma kurulan tıbbi cihazların işletilmesi için gerekli olan uzman personel ile teknisyen düzeyindeki personeli ile birlikte hizmet satın alınabilir.” hükmünün Danıştay Onüçüncü Dairesinin 08.01.2007 tarih ve E.2006/3097 sayılı kararı ile yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği, anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede;

 

İddia konusu ihaleye ilişkin olarak Özgün Laboratuvar Turizmcilik Bilgisayarcılık San.Ve Tic. Ltd. Şti.’nin itirazen şikayet başvurusu üzerine yapılan esas inceleme sonucunda;  22.03.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1078 sayılı Kurul kararı ile; “4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına” karar verildiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “Bu Kanunun uygulanmasında;…Hizmet; “Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,…ifade eder.”,

4734 sayılı Kanunun 62 inci maddesi (e) bendinde; “e)İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla bu Kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilir.” hükümleri yer almaktadır.

Karabük Şirinevler Devlet Hastanesi Baştabipliğince 30.01.2007 tarihinde yapılan 2006/120082 İKN´li “Radyolojik Görüntüleme Hizmeti Alımı” ihalesinin 4500 adet indirekt Grafiler ( Mammografi ), 12000 adet kontrastlı Tetkikler, 15000 adet kemik Dansitometresi ( Lokal ), 30000 adet ultrasonografik Tetkikler,  3000 adet renkli Doopler, 21000 adet bilgisayarlı Tomografi hizmeti alımı olduğu, bu hizmetin yerine  getirilmesinde Kemik Dansitometresi, Sprinal Tomografi, İndirekt Film (Mamografi) ve Kontrastlı Tetkikler cihazının yüklenici firma tarafından temin edileceği ve idari şartnamenin 7.3.2.(g) maddesinde belirtilen toplam 1 adet Radyoloji Uzmanı ile 2 adet Röntgen Teknisyeninin anahtar teknik personel olarak çalıştırılmasının istenildiği anlaşılmıştır.

 

İhale konusu hizmetin yerine getirilmesinde anahtar teknik personel olarak çalıştırılması istenilen 1 adet Radyoloji Uzmanı ile 2 adet Röntgen Teknisyeninin ihale süresi boyunca yükleniciye olan maliyetinin yaklaşık maliyet ve teklif fiyatları içerisindeki payının düşüklüğü dikkate alındığında, söz konusu ihalenin sağlık personeli istihdamına yönelik bir ihale olmadığı,

 

            Ayrıca; 4734 sayılı Kanun uyarınca ihale edildiği anlaşılan ihalenin 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan hizmet tanımına aykırı olmadığı tespit edilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

1)İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen ihalede; öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine, incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,

 

2)İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

 Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalenin şartnamesinde; 1 adet Radyoloji Uzmanı ile 2 adet Röntgen Teknisyeninin istihdamı öngörülmüştür.

 

            İhale dokümanda yer alan bu düzenleme Danıştay 5. Dairenin 22.11.2004 günlü, 2004/4439 sayılı yürütmenin durdurulması ve 657 sayılı Kanunun 36. maddesine 4924 sayılı Kanunun 11. maddesiyle eklenen Kanun hükmünün Anayasaya aykırı olduğu kanısıyla Anayasa Mahkemesine iptali için başvurulmasına ilişkin kararda yer alan gerekçeler göz önünde bulundurulduğunda mevzuata aykırıdır.

 

            Belirtilen nedenle; ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

 

 

            K.Nejat ÜNLÜ                                             Bilal KARACA    

              Kurul Üyesi                                                  Kurul Üyesi                        

                       

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul