• Karar No: 2007/UH.Z-1198
  • Toplantı No: 2007/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/016
Gündem No :37
Karar Tarihi:03.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1198
Şikayetçi:
 Duranoğulları Tic. ve San. Ltd. Şti., Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Sitesi E Blok 5 GÜMÜŞHANE
 İhaleyi yapan idare:
 Gümüşhane İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Hükümet Binası 4. Kat GÜMÜŞHANE
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.03.2007 / 8093
Başvuruya konu ihale:
 2007/8039 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik, Çocuk Bakıcısı, Kaloriferci ve Aşçı Özel Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.04.2007 tarih ve 08.07.00.0171/2007-15 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

Gümüşhane İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 16.02.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Genel Temizlik, Çocuk Bakıcısı, Kaloriferci ve Aşçı Özel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Duranoğulları Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 15.03.2007 tarih ve 8093 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin yerli istekliye ilişkin hükümlerinin 4734 sayılı Kanuna aykırı olduğu,

 

2) Teklif fiyata dahil masraflara ilişkin idari şartnamenin yanında teknik şartnamede de yer verilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

3) Hastanede yatan hasta yanında bulundurulacak refakatçinin il içi mi, yoksa il dışı mı olduğuna bir açıklama bulunmadığı, bunun da maliyetlerin oluşumda belirsizlik oluşturduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesine ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 21.03.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı  anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Kamu İhale Kurulu kararlarına karşı idari yargı yerlerinde açılan davaları temyizen incelemekle görevli bulunan Danıştay 13. Dairesi bir çok kararında (örneğin E.2006/1315, K.2006/2322; E. 2005/6611, K.2006/1311);  “ itirazen şikayet başvuruları üzere Kamu İhale Kurulunun hangi kararları alacağının Yasayla belirlenmesi, bunlar arasında dilekçenin reddine ilişkin bir karar türüne ve bazı koşulları taşımayan itiraz dilekçelerinin incelenmeksizin reddine olanak tanıyan bir usule de yer verilmemesi karşısında, itiraz incelenmesini ortadan kaldıran böyle bir usulün Kurulca yönetmelikle getirilmesinin hukuki dayanağı olmadığı aşikardır.”  gerekçesine yer vermek suretiyle itirazen şikayet başvurusu dilekçelerindeki bazı eksikliklerden dolayı, dilekçenin reddi veya başvurunun reddi gibi bir karar verilemeyeceğine hükmetmiştir.

 

Açıklanan nedenle şikayetçinin başvurusunun “İtirazen şikayet” olarak incelenmesinin gerektiği görüşü ile karara katılmıyoruz.

 

 

 

K.Nejat ÜNLÜ                                                                                       Muzaffer EREN

  Kurul Üyesi                                                                                              Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul