• Karar No: 2007/UH.Z-1199
  • Toplantı No: 2007/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/016
Gündem No :39
Karar Tarihi:03.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1199
Şikayetçi:
 Özsan Tem. Gıda Tıb. Malz. Güv. Pet. Ürün. Tur. İnş. ve Tic. Ltd. Şti., Cinnah Caddesi No:35/12 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kültür ve Turizm Bakanlığı (Satın Alma Şube Müdürlüğü), Atatürk Bulvarı Nu 29 Opera Altındağ/ ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.02.2007 / 5897
Başvuruya konu ihale:
 2006/169774 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Satın Alınması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.03.2007 tarih ve 08.04.49.0022/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kültür ve Turizm Bakanlığı (Satın Alma Şube Müdürlüğü)’nce 08.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Satın Alınması” ihalesine ilişkin olarak Özsan Tem. Gıda Tıb. Malz. Güv. Pet. Ürün. Tur. İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.02.2007 tarih ve 5897 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 7.1.o maddesindeki ilaçlamaya ilişkin hükme ilanın 4.1 maddesinde yer verilmediği, bu nedenle Kanunun 24 üncü maddesinin (f) bendi hükmünün ihlal edildiği,

            2) Bu ihalede ilaç uygulama izin belgesi istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

            3) İdari şartnamede giyim için bedel öngörülmesinin mevzuata aykırı olduğu,

            4) İdari şartnamede yemek bedelinin 12 ay üzerinden yanlış hesaplandığı, bu aykırılıklar nedeniyle ihaleye teklif veremedikleri,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale konusu iş “Genel temizlik ve ilaçlama hizmeti” olup 01.02.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 100 işçi ile götürü usulde gerçekleştirilecektir.

 

            İdari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 inci maddesinde,

 

            7.1 “İsteklinin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:……

            o) “Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi

            Bu izin belgesine sahip olunmaması durumunda ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırılacağına ilişkin noter onaylı taahhütname verilecektir.”

 

            Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “VIII-M. Hizmet Alımı İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı maddesinin 4 nolu alt maddesinde,

 

          “4 – İhalenin konusu hizmet sadece Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yerine getirilen ilaçlama hizmeti ise idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinin  "ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan  belgelere" ilişkin  alt maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine" yer verilmesi gerekmektedir.

          İhale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı ihalelerde (temizlik  ve yemek hizmet alımı gibi); ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmaması ve rekabetin arttırılması amacıyla  bu ihalelerde idari şartnamenin  "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin" istenilmemesi  gerekmektedir. Bu ihalelerde, ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından;  bu izin belgesine  sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırılacağına ilişkin, teknik şartnamede düzenleme yapılması gerekmektedir. İdarelerce ihale konusu hizmette alt yüklenici çalıştırılmaması öngörülüyor ise haşerelere karşı ilaçlamanın ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmaması nedeniyle idari şartnamenin "Alt Yükleniciler" maddesi  "İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz." şeklinde düzenlenebilecek ve her ne kadar idari şartnamede işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa da yüklenici, ilaçlama işini anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırabilecektir.” Şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

 

          İncelenen ihalede de ilaçlamanın ihalenin karakteristik edimi olmadığı anlaşıldığından idari şartnamenin  "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin" istenilmemesi ve ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından;  bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırılacağına ilişkin, teknik şartnamede düzenleme yapılması gerekmektedir.

 

          İncelenen ihale dokümanı kapsamında teknik şartname düzenlenmemiştir. İdarelerin teknik şartname düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu durumda teknik şartnamede düzenlenmesi öngörülen bir hususa idari şartnamede yer verilmiş olmasında sakınca bulunmamaktadır.

 

          Ayrıca, idari şartnamede yapılan düzenlemenin içerik olarak Tebliğe uygun olduğu görülmektedir. Zira yüklenici veya başka bir firma olmak üzere ilaçlamayı yapacak firmanın anılan izin belgesine sahip olması gerekmekte olup incelen ihalede de bu esasa uygun düzenleme yapılmıştır. Buradaki düzenlemeden ihaleye katılacak olanların bu belgeyi sunmasının zorunlu olduğu yönünde anlam çıkmadığından katılımı zorlaştırıcı bir nitelik görülmemiştir.

 

          Ancak, 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde, ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmeyeceği ve (e) bendinde ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu (f) bendinde de yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlerin ihale ilanlarında belirtilmesinin zorunlu olduğu öngörülmüştür.

 

          İdari şartnamede ihaleye katılmak için gerekli belgeler arasında düzenlenen bu hususa ihaleye ait ilanda yer verilmediği görülmüş olup ihale ilanı ve idari şartname arasında uyumsuzluk bulunduğu ve 24 üncü maddeye aykırılık teşkil ettiği, anılan Kanunun 26 ncı maddesinde ihale ilanında 24 üncü madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilanların yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde düzeltme ilanı yapılması gerektiği, aksi takdirde ihalenin gerçekleştirilemeyeceği öngörülmüş olup incelenen ihalede düzeltme ilanı yapılmadığı da anlaşıldığından ihalenin iptali gerekmektedir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Birinci maddede açıklandığı üzere düzenleme hatalı olmakla birlikte, bu şekildeki düzenlemeden Tebliğe uygun anlam çıktığından esasa etkili bir aykırılık oluşmamıştır.

 

           3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 26.3 maddesinde, “giyecek bedeli (Bir işçinin 8,00 YTL yıllık)” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

           

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi-G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinin 13 üncü alt maddesinde, “13- (Değişik: 15/10/2006 – 26320 R.G. /5 md.) Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

 

            Buna göre idarenin düzenlemesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.          

           

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 26.3 maddesinde, “Ayrıca, yol bedeli (bir işçinin brüt 5.20 YTLx26günx11 ay=)1.487,20 YTL. Yemek bedeli (bir işçinin brüt 4 YTLx26günx12 ay=)1.144,00 YTL giyecek bedeli (Bir işçinin 8.00 YTL yıllık) teklif fiyata dahildir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. İdari Şartname’deki veriler doğrultusunda KİK işçilik hesaplama modulü kullanılarak yapılan hesaplama neticesinde, giyim ve temizlik malzeme gideri hariç toplam asgari işçilik maliyeti 1.068.804,00 YTL ve sözleşme gideri dahil işin asgari maliyet toplamı 1.100.868,12 YTL’dir.

 

            İşin süresi 11 ay olup yemek bedeli de bu süre için öngörülmeli iken 12 ay olarak düzenleme yapılması hatalı olmakla birlikte, 4 YTLx26günx11 ay= 1.144,00 YTL’dir. İhale dokümanının geneli incelendiğinde işin süresinin 11 ay olduğu anlaşıldığından buradaki 12 ay ifadesinin sehven yazıldığı ve günlük tutar olan 4 YTL’nin 100 işçi için 26 gün üzerinden 11 ay teklif edileceğinin anlaşılmasının mümkün ve makul olduğu sonucuna varılarak iddia yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul