• Karar No: 2007/UH.Z-1201
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :2
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1201
Şikayetçi:
 ÖZ-TEK Tem. Tur. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti., Sabribey Mahallesi Keresteciler Arka Sokak Beygirciler Apt. Nu:2/1 Mustafakemalpaşa/BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Gönen Belediye Başkanlığı, Akçaali Mah. Atatürk Cad. Nu:5 10900 Gönen/BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.02.2007 / 6287
Başvuruya konu ihale:
 2006/186733 İhale Kayıt Numaralı “İlçemiz Şehir Çöpünün Toplanması Temizlenmesi ve Şehir Çöplüğüne Nakliyesi İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2007 tarih ve 08.05.87.0141/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gönen Belediye Başkanlığı’nca 30.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İlçemiz Şehir Çöpünün Toplanması Temizlenmesi ve Şehir Çöplüğüne Nakliyesi İşi” ihalesine ilişkin olarak ÖZ-TEK Tem. Tur. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 14.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.02.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  26.02.2007 tarih ve 6287 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde kalan firmanın açıklaması 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine aykırı olduğundan, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 7.3.3 maddesinde “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler Makine, Tesis ve Ekipman cins ve miktarları aşağıdaki gibidir:

2 Adet Büyük Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (en az 13+1 m3 kapasiteli)

4 Adet Küçük Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (en az 7+1 m3 kapasiteli)

1 Adet Küçük Vakumlu Yol Süpürme Aracı

1 Adet Konteyner Yıkama Aracı

1 Adet Kontrol Aracı

1 Adet Tıbbi Atık Taşıma Aracı

1 adet 13+1,5m3 büyük hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 2 adet 7+1m3 küçük hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, Konteynır yıkama makinesi,vakumlu yol süpürme makinesi,Tıbbi Atık Aracı ve kontrol aracı kendi malı olacaktır.

Kalan diğer araçlar kendi malı veya taahhüt olacaktır.Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.”

 

Anılan şartnamenin 49 uncu maddesinde “Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 274 takvim günüdür. İşe başlama tarihi 02.04.2007; işi bitirme tarihi 31.12.2007 dir.”,

 

Teknik Şartnamenin İşin Kapsamıbaşlıklı 2 nci maddesinde Gönen Belediyesi imar planında belirtilen (12) mahallesi ve mücavir alanlarının evsel atıkları ve tıbbi atıklarının toplanması,taşınması ve bu mahallelerde kurulan pazar yerlerinin temizlenmesi cadde ve sokakların yol süpürge makinesi ile süpürülmesi ve ekli listede belirtilen yerlerin el ile süpürülmesi konteynırların konteynır yıkama aracı ile yıkanması ve dezenfekte edilmesi işidir.…” düzenlemelerine yer verilmiştir.

           

İdare tarafından ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif aşırı düşük bulunarak, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca açıklama istenildiği, anılan firma tarafından verilen açıklamada; “ Akaryakıt Gideri :Belediyenizin çöp döküm alanının ortalama uzaklığının 13 km civarında olduğu ve boş 1 çöp kamyonunun şehir içinde çöpleri toplarken 15 km civarında yol kat ettiği düşünülürse ayda 26 gün çalışan 2 adet büyük ve 2 adet küçük çöp kamyonu, (13+13+15)=41 km olmak üzere ayda ortalama 26*41=1066 km olmaktadır. 2 Adet küçük sıkıştırmak araç hergün çalışacağından 30*41=1230 km, Süpürme makinesi 26*30=780 km ve İdarenin vereceği çalışma programı belli olmamakla birlikte Tıbbi atık aracı ve konteyner yıkama aracının ortalama haftada bir çalışacağı düşünülürse, haftada sefer başına 50 km den ayda 200 km. olur. Bir de bu işin sevk ve idaresi için kontrol aracı kullanıldığı düşünülürse, akaryakıtgideri aşağıdaki gibi olur… akaryakıt gideri: 68.214,96 YTL hesaplanmıştır.  (motorinin kdv hariç litre fiyatı =2,12/1,18= 1,80 TL/lt)” denildiği, idare tarafından yapılan açıklamanın kabul edilerek, ihalenin söz konusu firma üzerinde bırakıldığı,

 

Ancak, idare tarafından hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetveli ekinde ihale konusu işte çalışacak araçlarla ilgili maliyet kalemi hesaplanırken günde 8 saat olmak üzere 2 adet büyük sıkıştırmalı, 4 adet küçük sıkıştırmalı çöp kamyonlarının ve 1 adet süpürme makinesinin 234 gün, 2 adet pazar aracının 37 gün, 1 adet konteynır yıkama aracının 60 gün ve 1 adet tıbbi atık taşıma aracının 37 gün üzerinden çalışacak şekilde yaklaşık maliyet hesabının yapıldığı ve 1 adet kontrol aracının hesaba katılmadığı anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından Kurumumuza gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan teknik şartname incelendiğinde, sadece yol süpürge makinesinin günlük çalışma süresi 6 saat olarak düzenlendiği, ayrıca 2 adet çöp aracının pazar günleri idarenin belirleyeceği ana caddelerde çöp toplama hizmeti vereceğinin belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Ancak, teknik şartnamede yapılan düzenlemelerden, çöp toplanacak bölgelerin belediye çöp döküm sahasına mesafesinin verilmediği ve ihale kullanılacak araçlardan bir adet yol süpürge makinesi hariç, günlük çalışma saatlerinin de belirlenmediği anlaşılmıştır.

 

Nitekim ihale üzerinde bırakılan firma tarafından verilen açıklamada; araçların çalışma koşullarının ortalama şehir içinde 15 km yol yapacağı ve çöp döküm sahasının mesafesinin yaklaşık 13 km olarak kabul edildiği ve tıbbi atık aracı ve konteynır yıkama aracının çalışma koşulları ihale dokümanında belirlenmediği belirtilerek, haftada ortalama bir gün çalışacağı, sefer başına 50 km mesafe kat edeceği varsayılarak açıklama verilmiştir.

 

İdari ve teknik şartnamede bu işle ilgili hizmetin idare tarafından kontrolünü sağlamak amacı ile bir adet kontrol aracını ihale müddetince işin başında bulunduracağı belirtilmekle birlikte, bu aracın çalışma koşullarına ilişkin hiçbir düzenleme yapılmadığı yaklaşık maliyette hesaba katılmadığı, istekli tarafından verilen açıklamada ne şekilde hesaplandığı anlaşılamamakla birlikte, 1230 km yol yapacağı belirtilerek açıklama sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Yine işin idari ve teknik şartnamesinde toplam 10 adet araç istenildiği, ancak teknik şartnamesinde ihale konusu işte 8 adet C veya E sınıfı ehliyete sahip şoför istenildiği, geriye kalan iki aracın kimin kullanacağına ilişkin bir düzenleme yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca teknik şartnamenin 5.1 maddesinde, çöp arabalarında oluşabilecek herhangi bir arızaya karşı gerekirse hizmetin aksamaması için yedek bir sıkıştırmalı çöp arabası bulundurulacağı belirtilmiş, ancak idare tarafından idari ve teknik şartnamede bu aracın istenilen araç sayısına dahil olup olmadığına ilişkin bir düzenleme yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Kaldı ki, her ne kadar ihale konusu iş personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı işi olmamakla birlikte, idare tarafından teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde “ 3.4 Bayramlarda (Dini ve Milli), festivalde ve diğer önemli özel günlerde çalışma yapılacaktır. Çalışma programı yüklenici ile Belediye Temizlik Hizmetleri´nin ortak kararıyla oluşturulacaktır” denildiği, ancak çalışılacak gün ve personel sayısına ilişkin hiçbir düzenleme yapılmadığı, ayrıca istekli tarafından bu husus hiç dikkate alınmadan açıklama verildiği tespit edilmiştir.

 

Tüm bunlara ilaveten teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde “3.10 Belediyemize ait olup yüklenicinin toplamakla yükümlü olduğu sınırlar içinde bulunan çöp konteynırların bakım, onarım ve boyanması işi belediyeye aittir.Mahallelerdeki çöp konteynırların artmasıyla yüklenici ek bir ücret talep etmeden konteynırları da boşaltacaktır.”

 

Anılan şartnamenin 5 inci maddesinde de “5.5 Çevre Temizlik Vergisi ödeyen fabrikaların ve iş yerlerinin evsel atıkları da yüklenici tarafından toplanacaktır. Çevre Temizlik Vergisi mükellefleri fabrikalar ve işyerleri artarsa, yüklenici ücret talep etmeden hizmet götürecektir…

… 5.9 Atıkların toplanması işinin Belediyemizce genişletilmesi halinde, toplama ve  taşıma işi yüklenici tarafından, temizlik hizmetlerinin hazırlayacağı program doğrultusunda yapılacaktır. Programda yapılacak her türlü değişikliği yüklenici peşinen kabul eder.”

 

Yine teknik şartnamenin “Çöp Döküm Merkezleri” başlıklı 7 inci maddesinde “Çöpün depolanması Belediyemizce planlanacak ve yüklenici bu plana aynen uyacaktır. Çöpün depolandığı sahada rehabilitasyon çalışmaları yapılacağı zaman Belediyemizce yükleniciye gösterilecek çöp ve döküm sahası dışına kamyonlar çöp, kül, cürufu boşanmayacaklardır. İleride çöp döküm sahası Belediyece değiştirildiğinde yüklenici yeni çöp döküm sahasına çöp, kül ve cürufu dökecek ve herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.” Düzenlemelerine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Söz konusu iş için tekliflerin götürü bedel üzerinden alındığı ve iş artışı yapılmayacağı da dikkate alındığında, işin yapılmasına ilişkin ihale dokümanındaki şartların tam ve çelişki taşımayacak bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun Temel İlkeler Başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…”

 

Anılan Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde de “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder...”

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde ise “...Yaklaşık maliyet, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir...”

 

Hükümleri yer almaktadır.

 

Yukarıdaki hükümler ve yapılan tespitler çerçevesinde, ihale dokümanındaki oluşan çelişkiler tekliflerin değerlendirilmesini etkilediğinden, tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilme imkanının ortadan kalktığı ve aynı zamanda bu düzenlemelerle idarenin aşırı düşük sorgulaması yapamayacağı anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul