• Karar No: 2007/UH.Z-1202
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :3
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1202
Şikayetçi:
 Özkul Özel Güvenlik ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti., Mithatpaşa Cad. Kat:1 Daire: 2 250 Karataş / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği Gaziler Cad. No:468/1 Yenişehir Konak / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.03.2007 / 9670
Başvuruya konu ihale:
 2006/194880 İKN|li “2007-2008 (21 Aylık) 26 Kişi İle (Silahsız) Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.04.2007 tarih ve 08.08.09.0167/2007-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 01.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007-2008 (21 Aylık) 26 Kişi İle (Silahsız) Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özkul Özel Güvenlik ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti.’nin  30.03.2007 tarih ve 9670 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 07.02.2007 tarihli kesinleşen ihale kararında kendilerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, ihaleye katılan diğer 2 isteklinin Kamu İhale Kurumuna şikayet başvurusu bulunduğu, idarenin 20.03.2007 tarih ve 1428 sayılı yazısında, kesinleşen ihale kararının Kamu İhale Kurumu tarafından iptal  edildiğinin ve ihalenin Dekorsan Özel Güvenlik ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığının belirtildiği, ihale üzerinde bırakılan firmanın vermiş olduğu teklif incelendiğinde, aşırı düşük teklif açıklamasında belirttiği giyim bedelinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesi;

“26.1. İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri teklife dahil edilecektir.

            26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

            26.3. Ayrıca,

            Güvenlik hizmeti işi 26 işçinin fiili çalıştırılması suretiyle yürütülecektir. 26 işçinin içerisinden yüklenici üniversite mezunu olan 1 kişiyi yönetici ve 3 kişi ekip sorumlusu (2 yıllık meslek yüksek okulu) olarak bulunduracak. 1 kişi yönetici ve 3 kişi ekip sorumlusu 26 personelin içerisine dahil olup, bu kişiler maliyet hesaplamalarında brüt asgari ücret üzerinden değerlendirilecektir.

            Firma çalıştıracağı personelin yol ücretini nakdi olarak maaş bordrosunda göstermek suretiyle ödeyecektir. Günlük gidiş – dönüş ücreti 2,30 YTL olup kişi başı ayda 26 (yirmi altı) gün üzerinden hesaplanacaktır. İstekliler yol bedelini tekliflerine dahil edeceklerdir.

            Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47. maddesi uyarınca ödeme yapılacak olup ödenecek ücret üzerinden hesaplanacaktır.

            Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma gün sayısı 40 (kırk) gün olup, çalışacak işçi sayısı 22 (yirmi iki) kişi olarak belirlenmiştir.

(Toplam 40 gün X 22 çalışan sayısı = 880 günlük fazla çalışma ödenecektir.)

…………….

            Yukarıda özellikleri, cinsi ve miktarı belirtilen giyecek bedeli ayni olarak ödenecektir. Çalışan her personele hastane idaresinin uygun gördüğü Teknik şartnamede madde 7’de belirtilen yazlık ve kışlık olmak üzere 26 personel için toplam istekli tarafından verilecektir. İstekliler giyecek bedelini tekliflerine dahil edeceklerdir.

            İşçilerin yemek ihtiyacı hastanemiz tarafından çıkartılan yemekten bedelsiz olarak karşılanacak ve teklif fiyata dahil edilmeyecektir.

            İdari ve teknik şartnamede belirtilen düdük, metal dedektörü ve telsiz firma tarafından ayni olarak karşılanacaktır. Buna ilişkin maliyetler amortisman giderleri olarak sözleşme ve genel giderler içerisinde yer almaktadır.

            Özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına ilişkin esas ve usuller Hazine Müsteşarlığınca belirlenir. Bu konudaki tüm maliyet teklif fiyata dahildir.

            26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

            26.5. İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı %1,5’dur. Yaklaşık maliyet bu oran üzerinden tespit edilmiştir. Sözleşme ve genel giderler %3 olup yaklaşık maliyet bu oran üzerinden tespit edilmiştir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            İşin asgari işçilik maliyetinin %3 sözleşme giderleri dahil (giyim bedeli ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli hariç) 445.857,68 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            Dekorsan Özel Güvenlik ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti.’nin açıklamalarında;

            İşçilik maliyeti (giyim bedeli ve %3 sözleşme giderleri dahil) : ……….  429.145,08 YTL

            Resmi, dini bayram, yıl başı günleri ücretİ : ……………………………      20.647,79 YTL

            Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli : ………………………            955,50 YTL

            Amortisman Giderleri ve Kar : …………………………………………              59,13 YTL

TOPLAM : ………………………………………………………………    450.807,50  YTL

 

Olduğu, giyim ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli ile ilgili tutarların proforma fatura ile belgelendirildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde;

          “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

          Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

          Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.

          Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

            Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Sonuç olarak; Dekorsan Özel Güvenlik ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti.’nin açıklamalarında giyim ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli ile ilgili tutarların proforma fatura ile belgelendirildiği görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

           

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul