En son güncellemeler 14 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1206
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :8
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1206
Şikayetçi:
 Kuşak Servis Taşımacılığı iletş. Elek. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti., Yeni Yalova Yolu 4.Km Orman Bölge Yanı Osmangazi/BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Yıldırım Belediyesi, Şükraniye Mh. 16309 Yıldırım/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.02.2007 / 6263
Başvuruya konu ihale:
 2006/160121 İhale Kayıt Numaralı “Belediye Hizmetlerinde 2007 Yılı Araç Kiralanması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.04.2007 tarih ve 08.05.90.0177/2007-14 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Yıldırım Belediyesi tarafından 19.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Belediye Hizmetlerinde 2007 Yılı Araç Kiralanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Kuşak Servis Taşımacılığı  İletş. Elek. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.02.2007 tarih ve 6263 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 4.3.3 üncü maddesinde araç tespiti adı altında belge istenildiği, daha sonra zeyilname ile bu hususun düzeltilmek istenildiği fakat yapılan düzeltmenin anlaşılamadığı, bunun üzerine idareden bilgi istenildiği, idare tarafından düzeltme yapıldığı ve araç tespit belgesinin istenmeyeceği şeklinde bilgi verildiği,

 

            2) İdari şartnamenin 4.3.4 üncü maddesinde Çevre Yönetim Sistem Belgesinin istenildiği, kendilerinin bu belgeyi sunmadıkları gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirmeye alınmadığı, bu belgenin istenmesinin mevzuata aykırı olduğu, tekliflerinin değerlendirmeye alınmaması sebebiyle kamunun zarara uğradığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 28.03.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Kamu İhale Kurulu kararlarına karşı idari yargı yerlerinde açılan davaları temyizen incelemekle görevli bulunan Danıştay 13. Dairesi bir çok kararında (örneğin E.2006/1315, K.2006/2322; E. 2005/6611, K.2006/1311);  “ itirazen şikayet başvuruları üzere Kamu İhale Kurulunun hangi kararları alacağının Yasayla belirlenmesi, bunlar arasında dilekçenin reddine ilişkin bir karar türüne ve bazı koşulları taşımayan itiraz dilekçelerinin incelenmeksizin reddine olanak tanıyan bir usule de yer verilmemesi karşısında, itiraz incelenmesini ortadan kaldıran böyle bir usulün Kurulca yönetmelikle getirilmesinin hukuki dayanağı olmadığı aşikardır.”  gerekçesine yer vermek suretiyle itirazen şikayet başvurusu dilekçelerindeki bazı eksikliklerden dolayı, dilekçenin reddi veya başvurunun reddi gibi bir karar verilemeyeceğine hükmetmiştir.

 

            Bu itibarla; ihale işlem dosyası içinde bulunan ve dosyanın incelenmesiyle anlaşılabilecek hususların dilekçede belirtilmemiş olmasına dayanılarak başvurunun reddedilmemesi gerekmektedir.

 

            Belirtilen nedenlerle; 4734 sayılı Kanunda belirlenen usul ve sürelere uygun olarak yapılan itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

 

                                                                 

 

            K.Nejat ÜNLÜ                                             Bilal KARACA                           

              Kurul Üyesi                                                    Kurul Üyesi                                   

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul