• Karar No: 2007/UH.Z-1207
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :9
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1207
Şikayetçi:
 Sezer Harita İnş. Müh. Tic. Ltd. Şti., Ali Emri 3.Sok. Çarkanat Apt. 4 K.1 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü, Büyükalp Cad. 21100 Yenişehir DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.03.2007 / 7134
Başvuruya konu ihale:
 2006/188010 İhale Kayıt Numaralı “3 Adet 14 Kişilik Minibüs 1 Ad. Çift Kabinli Pikap, 8 Ad. Topoğraf 1 Ad.Erbap İşçi 10 Ad. Düz İşçi Çalıştırılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.03.2007 tarih ve 08.06.51.0163/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü tarafından 15.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “3 Adet 14 Kişilik Minibüs 1 Ad. Çift Kabinli Pikap, 8 Ad. Topoğraf 1 Ad.Erbap İşçi 10 Ad. Düz İşçi Çalıştırılması” ihalesine ilişkin olarak Sezer Harita İnş. Müh. Tic. Ltd. Şti.’nin 15.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.03.2007 tarih ve 7134 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- Başvuru konusu ihaleye verdikleri teklifin aşırı düşük bulunarak kendilerinden yazılı açıklama istenildiği, sunulan açıklamanın komisyonca yetersiz bulunduğu ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak “birim fiyat teklif cetvelinde ÖZEL-3 pozuna (8 adet topoğraf çalıştırılması) verilen teklifin 47 YTL olduğu, KİK İşçilik Hesaplama Modülüne göre yapılan hesaplamada asgari maliyetin 48,71 YTL olduğu ve dolayısıyla Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 ve Kamu İhale Genel Tebliğinin H/b ve G maddelerine göre reddedildiği”, halbuki açıklamalarında “ihale dokümanında düz işçi dışındaki işçiliklerin ağırlık oranının a2 katsayısı olarak verildiği, değerlendirme yapılırken Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan rayiçlerden 01.410 no’lu Topoğraf saat ücretinden yola çıkılması gerektiği ve 2007 yılı fiyatları açıklandığında gelecek olan artış fiyat  farkı olarak hak edişlere ve dolaysı ile nitelikli personel ücretlerine yansıtılacağı “ hususlarına yer verdikleri ancak, savunmaların yerinde bulunmadığı, ihale komisyonu kararının mevzuata uygun olmadığı,

 

            2- Söz konusu ihalede benzer iş tanımında  “araç çalıştırılması”  işine yer verildiği, bu tanımın Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesine aykırı olduğu,

 

            3- İhale üzerinde bırakılan istekli olan Sev Taş. Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti. nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 unca maddesinin son fıkrasında sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerinin ilgili kurumlardan resmi yazı ile sorulması,

 

;İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

İncelemeye konu ihalenin Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan “3 Adet 14 kişilik Minibüs, 1 Adet çift kabinli Pikap,8 Adet  Topoğraf, 1 Adet Erbab İşçi ve 10 Adet Düz işçi ile 9. bölge hudutları dahilinde muhtelif etüt aplikasyon ve  Kamulaştırma İşlerinin yapılması işi” olduğu,

 

İşe ait idari şartnamenin 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerinin düzenlendiği,

 

İdari Şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı  49 uncu maddesinde; Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 7(yedi) (rakam ve yazıyla) takvim günü içinde işe başlanır.”, “ İşin süresi 330(üçyüzotuz) (rakam ve yazıyla) takvim günüdür” düzenlemesinin yer aldığı,

 

 görülmüştür.

 

Aynı şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “A-) Personel çalıştırılan Bu Hizmet İhalesinde;

1-) Yüklenici tarafından çalıştırılacak olan personellere (10 Adet Düz işçi,1 Adet Erbab İşçi ve 8 Adet Topoğraf) Günlük 3 YTL olmak üzere Brüt Yemek ücreti nakdi olarak ödenecektir.

2-) Yüklenici çalıştıracağı Düz işçilere Aylık olarak Asgari ücret,Erbab işçiye Aylık olarak Asgari ücretlinin % 30’u kadar fazla ücret,Topograflara ise Aylık olarak Asgari ücretlinin %100’ü kadar fazla ücret brüt olarak ödeme yapacaktır.

Bu ödemeler teklif fiyata dahildir.

26.5.İş Kazaları ile meslek Hastalıkları Sigorta Risk Oranı % 2 olarak alınacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Yukarıdaki düzenlemeler doğrultusunda söz konusu işin personel gideri (10 adet düz işçinin asgari maliyeti=87.805,23 YTL + 1 adet erbap işçinin asgari maliyeti=11.113,03 YTL + 8 adet topoğrafın asgari maliyeti=132.445,89 YTL) toplam 231.364,15 YTL dir.

 

 İhale komisyonunca geçerli kabul edilen 9 teklifin tamamının aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği ve 17.01.2007 tarihli yazı ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesi gereğince; a)Hizmet sürecinin, verilen hizmetin ve gerçekleştirme yönteminin ekonomik olması,

        b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde

kullanacağı avantajlı koşullar,     

                   c) Hizmetin özgünlüğü,” hususları belgelenmek kaydıyla teklif edilen fiyatlarla işin nasıl yapılacağı, bütün pozların analizleri ve açıklamalarıyla, nasıl ödeneceği konusundaki bilgileri 5 işgünü içerisinde sunmaları istenilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin yaptığı yazılı açıklamaya ek olarak topoğraf, düz işçi ve erbap işçi için yapılacak ödemeye ve teklif fiyatını oluşturmaya esas olarak hazırlanan  KİK İşçilik Hesap Modülünden yapılan hesaplamalar ve akaryakıt için alınan proforma fatura örneğinin   sunulduğu, birim fiyat teklif cetvelinin ÖZEL3= 8 adet Topoğraf iş kalemine ilişkin birim fiyatı  50,17 YTL olarak hesapladıkları, ayrıca idarece istenilen 3 minibüs ve 1 pikapın şoför ve akaryakıt gideriyle birlikte maliyet hesabının yapıldığı, buna göre;

 

-3 adet minibüsün günlük maliyetinin(şoförün günlük maliyeti+akaryakıt maliyeti) =  45.403,20 YTL,

 

- 1 adet pikabın görüldüğü günlük maliyetinin(şoförün günlük maliyeti+akaryakıt maliyeti) =  15.134,40 YTL,

 

-10 adet düz işçinin asgari maliyetinin (yemek dahil )=85.247,80 YTL,

 

-1 adet erbap işçinin asgari maliyetinin(yemek dahil ) =10.789,35 YTL,

 

-8 adet topoğrafın asgari maliyetinin   (yemek dahil ) =128.588,24 YTL,

 

toplam olarak % 3 sözleşme gideri  (8.554,88 YTL) ve 1.978,33 YTL müteahhit kârı dahil 295.696,20 YTL nin elde edildiği görülmüştür.

 

İsteklinin Adı

Toplam Teklif Bedeli (YTL)

8 adet topoğraf için birim fiyat

1 adet erbap için birim fiyat

10 adet düz işçi için birim fiyat

ŞİKAYETÇİ

277.320,00

47,00

48,00

30,00

İHALE ÜZERİNDE BIRAKILAN İSTEKLİ

295.696,20

50,17

33,68

26,61

 

Şikayetçi tarafından yapılan yazılı açıklamaya ek olarak 4 sayfalık maliyet hesabı, KİK İşçilik Hesap Modülünden 10 adet düz işçinin işçilik maliyetinin hesabına dair 1 sayfalık belge, erbap işçi mali müşavir onaylı bordrosu, topoğraf mali müşavir onaylı bordrosu, noter onaylı  taşıt kira sözleşmeleri, kendi malları olan pikabın ruhsat fotokopisi,  iş deneyim belgeleri, akaryakıt fiyatını gösterir proforma fatura ve Tüpraş Motorin rayiç bedeline dair belgenin sunulduğu, idarece iş kalemi, birim ve miktarı doldurularak isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinin ( ÖZEL 3 ) 8 adet Topoğraf iş kalemine ilişkin birim fiyatı  47,00 YTL olarak hesapladıklarının görüldüğü, halbuki idarece yapılan düzenlemeler dikkate alınarak yapılan hesaplamada 1 topoğraf için 1 aylık sözleşme gideri hariç asgari işçilik maliyetinin 1461,23 YTL olduğu, bu miktar 30 a bölündüğünde teklif edilen birim fiyatın 48,71 olması gerektiği, dolayısıyla idarece bu iş kalemine ilişkin olarak şikayetçinin verdiği birim fiyatın düşük olduğuna ilişkin yapılan değerlendirmenin mevcut durumu yansıttığı ve bu yönüyle idarece takdir hakkının kullanılarak yazılı açıklamanın yetersiz bulunmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

İncelemeye konu ihaleye ait ilan ve idari şartnamede benzer iş; “Hizmet alım işlerinde işçi çalıştırılması veya puantaja dayalı araç çalıştırılması veya halihazır harita alım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde tanımlanmış ve “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,” istenilmiştir.

     

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı  42 nci maddesinde; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

 

İlk defa gerçekleştirilecek yeni bir hizmet türünün ortaya çıkması durumunda, daha önce bu hizmeti yerine getirmiş yeterli sayıda istekli bulunamaması nedeniyle rekabet koşullarının oluşmayacağı hizmet alımı ihalelerinde, idareler iş deneyimi aramayabilir.

 

İhale komisyonları, iş deneyimi olarak ibraz edilen belgelerin ihale konusu işe benzerlik ve öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacakları yeterlik değerlendirme işlemlerini bu Yönetmelikte yer alan esaslara göre gerçekleştirirler.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmelik hükmü gereğince iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler olabileceğinin anlaşıldığı, ihale konusu işin Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan “3 Adet 14 kişilik Minibüs, 1 Adet çift kabinli Pikap,8 Adet  Topoğraf, 1 Adet Erbab İşçi ve 10 Adet Düz işçi ile 9. bölge hudutları dahilinde muhtelif etüt aplikasyon ve  Kamulaştırma İşlerinin yapılması” işi olduğu, benzer iş olarak Hizmet alım işlerinde işçi çalıştırılması” veya ” puantaja dayalı araç çalıştırılması” veyahalihazır harita alım işi” nin belirlendiği ancak, söz konusu belirleme gereğince temizlik vb. personel çalıştırılması işi  ihalelerine katılan firmaların sahip olduğu   teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile  etüt aplikasyon ve  kamulaştırma işlerini gerçekleştiren firmaların sahip olduğu teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlığın farklı olabileceği, benzer özellik göstermesinin beklenemeyeceği, “hizmet alım işlerinde işçi çalıştırılması”  veya ” puantaja dayalı araç çalıştırılması” işi ile ihale konusu işin nitelik ve büyüklük bakımından da benzerlik göstermediğinden, iddia yerinde bulunmuştur. Söz konusu mevzuata aykırılığın düzeltici işlem tesisi yolu ile giderilemeyeceği ve dolayısı ile ihalenin iptalini gerektirdiği anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan, ihale üzerinde bırakılan isteklinin “araç kiralama” hizmet alımı işine ait iş deneyim belgesi sunduğu  ve belgeye esas işin benzer iş tanımını karşıladığı ancak, araç kiralama işi ile ihale konusu “etüt aplikasyon ve  Kamulaştırma” işinin örtüşmediği anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü  iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayetçi her ne kadar “Sev Taş. Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti. nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin son fıkrasında sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerin ilgili kurumlardan resmi yazı ile sorulması” hususunu başvuru dilekçesine konu etmiş ise de;

 

Başvuru sahibi, Sev Taş. Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti. nin vergi borcu veya S.S.K. prim borcu vb.  olduğuna dair bir iddiada bulunmadığından ayrıca, mevzuat gereğince idarenin kesinleşen ihale kararının isteklilere bildiriminden itibaren 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 41 ve  42 nci maddelerde yer alan  süreler dahilinde ihale üzerinde bırakılan istekliyi sözleşmeye davet edeceği ve ihale tarihi itibarı ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son  fıkrasının  (a), (b), (c), (d), (e ) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri sunmasını isteyeceği, anılan Kanun maddesi gereğince ilgili belgelerin sunulmaması halinde ise geçici teminatın gelir kaydedeceği ve  Kanunun 58 inci maddesinde öngörülen müeyyidenin uygulanacağı hususları dikkate alındığında, söz konusu talep iddia niteliğinde değerlendirilmeyerek inceleme yapılmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru sahibi istekli ihale dokümanını 05.01.2007 tarihinde satın almış, ihaleye teklif vermiş, ancak tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında (idareye başvuru tarihi 15.02.2007) benzer iş tanımının işin konusuyla örtüşmediği iddiasıyla ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunmuştur.

İhalelere karşı yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvurularının temel usul ve esas kuralları 4734 sayılı Kanunun 54-56 maddelerinde düzenlenmiş, uygulamanın ayrıntıları ise İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Kanunun “İnceleme Talebinde Bulunulması” başlıklı 54 üncü maddesinde;

“İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.”

“İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” Hükümleri bulunmaktadır.

Kanunun yukarıya alınan 55 inci maddesinin birinci fıkrasında, idarenin kendisine yapılacak şikayet başvurularında aramak zorunda olduğu kabul koşulları belirtilmiş, bu koşullardan birisi olarak şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmış olması hususu zikredilmiştir.

Kanunda “idarece dikkate alınır” ifadesiyle ve koşulların oluşmadığı durumlar için ifadenin mefhumu muhalifinden “idarece dikkate alınmaz” içeriğiyle emredici bir düzenlemenin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “Başvuru süresi” başlıklı (I/A-2) maddesinde de;

“4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca idareye şikayet başvurusu sözleşme imzalanmamışsa ve yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa dikkate alınacaktır.

İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu eylem veya işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olup, süreler; ilgisine göre tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayacaktır.

İhale veya ön yeterlik dokümanına karşı yapılacak başvurularda, ihale veya ön yeterlik dokümanının satın alındığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul edilecektir.”

Denilmek suretiyle, ihale dokümanına yönelik başvuruların dokümanın satın alındığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde yapılması gerektiği hususuna açıklık getirilmiştir.

Öte yandan aynı Tebliğin (I/A-2) maddesinde;

“4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca “teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi” zorunludur. İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacaklardır. Dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona erecektir. İhaleye teklif veren isteklilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları ve ihale dokümanı içeriğine ilişkin şikayet başvurularını ihaleye teklif vermeden önce yapmaları ve bu hususu tevsik etmeleri gerekmektedir.”

Hükmü bulunmaktadır.

İncelenen ihalede, istekli, ihaleye teklif verdikten sonraki bir tarihte, ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunmuştur.

Belirtilen nedenlerle, usulüne uygun biçimde yapılmayan başvurunun süre yönünden reddedilerek tespit edilen aykırılığın idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle ihalenin iptali şeklinde oluşan karara katılmıyoruz.

 

 

 

H. Hüseyin GÜRHAN                                             Yaşar GÖK               

    Kurul Üyesi                                                          Kurul Üyesi   

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul